2019-11-06 14:28:35 ,ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ တာ၀န္ထ…

  • ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
  • Female-Beautiful voice
  • ပညာအရည္ခ်င္းအထက္တန္း
  • Online Sale – 2 Posts
  • Working Time – 8: 30 AM to 5 :30 PM
  • Basic Salary (170.000 Ks) + Bonus
  • Computer ေကာင္းမြန္စြာ အသုံးျပဳတတ္ရမည္။
  • basic english
  • ဆက္သြယ္ရန္ – No.121, Thein Phyu Rd, Infront of Myanmar Five Star Line office Bothahtaung Tps.
  • Email – lehuungoc2010@gmail.comSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *