2019-09-21 12:41:20 ,ဘုရင့္ေနာင္ရွိ ဖုန္းဆိုင္တြင္ …

ဘုရင့္ေနာင္ရွိ ဖုန္းဆိုင္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အျမန္လိုအပ္ေနပါသည္

လက္ေရးစာရင္းကိုင္ မိန္ကေလး (2)
– စာရင္းပိုင္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အေတြ႕ျကံု ရွိသူ
– လစာ ဝင္ဝင္ခ်င္း ၁၈၀၀၀၀( အရည္အခ်င္းေပၚ မူတည္ျပီ လစာ တိုးေပးမည္ )
– မနက္ ၉ မွ ၇

phone 09-446209425(Viber)
Email chaljob063151@gmail.comSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *