2019-09-04 20:30:48 ,{ That Right Road Agency …

{ That Right Road Agency မွတဆင့္ေခၚယူေနျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ၀န္ေဆာင္ခ(လံုး၀) အခမဲ့ပါခင္ဗ် ။ }

1. Pharmacist – မိန္းကေလး (3)ဦး

– ဘြ႕ဲရရွိျပီးသူ

– B.Med .Tech (Pharmacy)ဘြ႕ဲရရွိသူ

– အသက္(23- 28) ႏွစ္အတြင္းရွိသူ

– Pharmacist ပိုင္းျဖင့္အေတြ႕အၾကံဳ(3)ႏွစ္ရွိသူ

– ေဆး၀ါးဌာနအားစီမံခန့္ခြဲနိုင္သူ

– လစာညိွနိွုင္းေပးမည္။

– လိွုင္သာယာျမိဳ႕နယ္ရွိ (ေဆးရံု)တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

ေခၚယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။

2. Senior Nurse In Charge(OT)

– ေယာက်ာ္းေလး၊မိန္းကေလး (3)ဦး

– B.N.Sc (or) Diploma In Nursing ဘြ႕ဲရရွိထားသူ

– သူနာျပဳလိုင္စင္သက္တမ္းရွိသူ

– အသက္ (25- 35)ႏွစ္အတြင္းရွိသူ

– Senior Nurse In Chargeပုိင္းျဖင့္အေတြ႕အၾကံဳ (5)ႏွစ္ရွိသူ

– လစာညိွနိွုင္းေပးမည္။

– လိွုင္သာယာျမိဳ႕နယ္ရွိ (ေဆးရံု)တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

ေခၚယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။

3. Staff Nurse/ Trained Nurse – ေယာက်္ားေလး၊ မိန္းကေလး (6)ဦး

– B.N.Sc (or) Diploma In Nursing ဘြ႕ဲရရွိထားသူ

– သူနာျပဳလိုင္စင္သက္တမ္းရွိသူ

– အသက္ (24- 30)ႏွစ္အတြင္းရွိသူ

– SN ပုိင္းျဖင့္အေတြ႕အၾကံဳ (3)ႏွစ္ရွိသူ

– TNပိုင္းျဖင့္ အေတြ႕အၾကံဳ (1)ႏွစ္ရွိသူ

– လစာညိွနိွုင္းေပးမည္။

– လိွုင္သာယာျမိဳ႕နယ္ရွိ (ေဆးရံု)တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

ေခၚယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။

4. Mid Wife – မိန္းကေလး (2)ဦး

– သားဖြားဒီပလိုမာေအာင္လက္မွတ္ရရွိထားသူ

– သားဖြားလိုင္စင္သက္တမ္းရွိသူ

– အသက္ (22- 28)ႏွစ္အတြင္းရွိသူ

– Mid Wife ပုိင္းႏွင့္ေဆးရံုလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (1)ႏွစ္ရွိသူ

– လစာညိွနိွုင္းေပးမည္။

– လိွုင္သာယာျမိဳ႕နယ္ရွိ (ေဆးရံု)တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

ေခၚယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။

5. Nurse Aid – ေယာက်ာ္းေလး၊မိန္းကေလး (12)ဦး

– (10)တန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူ

– သူနာျပဳအကူေအာင္လက္မွတ္ရရွိထားသူ

– အသက္ (18- 25)ႏွစ္အတြင္းရွိသူ

– သူနာျပဳအကူျဖင့္အေတြ႕အၾကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။

– (အေတြ႕အၾကံဳမရွိသူမ်ားလည္းေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။)

– လစာညိွနိွုင္းေပးမည္။

– လိွုင္သာယာျမိဳ႕နယ္ရွိ (ေဆးရံု)တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

ေခၚယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္~

🔷 Viber ျဖင့္ CV ေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားလိုပါက – 09 890 280 040

🔷 ဖုန္းျဖင္႕စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက – 09 256 707 030,09 972 080 220, 09 890 280 040 သို႕ရုံးခ်ိန္အတြင္း(9:00- 5:00)ဆက္သြယ္နိူင္ပါသည္။

🔷 Email ျဖင့္ CV ေပးပို႔ေလ်ွာက္ထားလိုပါက –📧 Email ျဖင့္ CV ေပးပို႔ေလ်ွာက္ထားလိုပါက – thatrightroadagency@gmail.com သို့ေပးပို႔ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္။
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *