2019-07-09 19:52:14 ,(10.7.19) တိုက္႐ိုက္ Interview…

(10.7.19) တိုက္႐ိုက္ Interview႐ွိသည္။ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊(၁)ရပ္ကြက္၊လွည္းတန္း႐ွိ Thai Food Restaurant တြင္လုပ္ကိုင္ရန္ Kitchen Helper M/F (5)Posts -အသက္ ၁၈ ႏွစ္ႏွင့္ ၃၀ႏွစ္ၾကား -အခ်က္အျပဳတ္အေတြ႔အၾကံဳ႐ွိရမည္။ -ေက်ာင္းတတ္ေနသူမ်ားလည္းေလ်ွာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ -ပညာအရည္းအခ်င္းမလို လစာ – ညိႇ႔နႉိင္း အစားအသာက္စရိတ္ၿငိမ္း ေလ်ွာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ရန္☎09-791690875☎09-449485922☎09-898130881Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *