2019-06-30 16:33:42 ,လိႈင္သာယာေဆာက္လုပ္ေရး Companyတ…

လိႈင္သာယာေဆာက္လုပ္ေရး Companyတစ္ခုတြင္ ေအာက္ပါဝန္ထမ္းမ်ား အျမန္အလို႐ွိသည္.
Finance Department အတြက္
Jr.Acc -(မ)2ဦး
#အလုပ္အတြက္လိုအပ္ခ်က္
Any Graduated
LCCI level 2 or 3 ၿပီးရမည္
BA.Ecoနဲ႔ ဘြဲ႔ရထားလွ်င္ Advance Excel Ps Software
ကြၽမ္းက်င္ရမည္.

Experience 1 year ႐ွိရမည္.
Age _(30)under
လစာ ညႇိႏိႈင္း
———–
Estimate Department အတြက္
Estimate (မ) 2ဦး

#အလုပ္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္
BE .Civil ဘြဲ႔ရျဖစ္ရမည္
Estimate ကြၽမ္းက်င္စြာတြက္တတ္ၿပီး
Auto Cad 2d 3d ကြၽမ္းက်င္ရမည္.
Age_(30)under
ေမွ်ာ္မွန္းလစာညႇိႏိႈင္း

Position 2ခုလံုးအတြက္ရံုးခ်ိန္
9AM to 5:30PM
Mon to Sat
Sunday ႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ေတြပိတ္သည္

စိတ္ဝင္စား၍ အလုပ္ေလ်ာက္မည္ဆိုလွ်င္
baganroyalstar@gmail.comကို
mailပို႔၍ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္.
အေသးစိတ္ သိ႐ွိလိုလွ်င္
09797137855 & 09.420726540 ကိုphဆက္ေမးရန္Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *