2019-06-30 16:32:33 ,တည္းခိုးခန္း အေတြ႔ႀကံုရိွသူ ေ…

တည္းခိုးခန္း အေတြ႔ႀကံုရိွသူ
ေနႏူိင္သူကိုဦးစားေပးမည္
ေန/စားျငိမ္း စီစဥ္ေပးမည္။
English စကားေျပာႏိူင္သူဦးစားေပးမည္
အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္ရိွသူျဖစ္ရမည္
ph:09795265160Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *