2019-06-29 14:44:11 ,ဝန္ထမ္းဘက္မွအက်ိုးေဆာင္ခေပးရန္…

ဝန္ထမ္းဘက္မွအက်ိုးေဆာင္ခေပးရန္မလိုပါ

အမ်ိုးသမီးသီးသန့္

အိမ္အကူကေလးထိန္းအျမန္အလိုရွိသည
အသက္ ၁၅ မွ ၃၅ အတြင္း
ေနစားျငိမ္း လစာ ၁၂၀၀၀၀ မွ ၁၅၀၀၀၀ အတြင္း
ရန္ကုန္ျမို့တြင္းသာလုပ္ကိုင္ရမည္
ဆက္သြယ္ရန္ ph & vb 09445604500

အမွန္တကယ္အလုပ္လုပ္ခ်င္သူမ်ားသာလာေလ်ွာက္
ျကပါရန္

အလုပ္ရဖုို့အတြက္တာဝန္ယူသည္
ျကိုးစားဖို့အတြက္ကသင့္တာဝန္ျဖစ္သည္Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *