2019-06-29 11:41:29 ,ဇြန္လ ၂၀၁၉ ( June 2019 – Part …

ဇြန္လ ၂၀၁၉ ( June 2019 – Part 5 ) အတြက္ Job Position – ( ၄၇ ) မ်ဳိး – သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းကိုက္ညီပါက တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ျပီး ဆယ္ရက္အတြင္း အလုပ္ရပါမည္။

၁) Account – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) / သာေကတျမိဳ ့နယ္။

– ဘြဲ ့တစ္ခုခုရျပီးသူ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၅) ႏွစ္ မွ (၃၅) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။
– LCCI Level (III) ျပီးရမည္။
– Computer Word , Excel , Internet & Email ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
– Account လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ (၃) ႏွစ္ရွိရမည္။

၂) ဆိုင္တာဝန္ခံ – Male – ( 15 ) Posts / လစာ- ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း)/ သာေကတျမိဳ ့နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၃) ႏွစ္ မွ (၄၀) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။
– အေဆာင္ေနႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
– စာရင္းပိုင္းအေျခခံနားလည္သူျဖစ္ရမည္။
– စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအေတြ႕အႀကံဳရွိသူ၊ ကြန္ပ်ဴတာရသူဦးစားေပးမည္။

၃) တြဲဖက္ဆိုင္တာ၀န္ခံ – Male – ( 30 ) Posts / လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) /သာေကတျမိဳ ့နယ္။

ဘြဲ ့တစ္ခုခုရျပီးသူ ျဖစ္ရမည္။
အေဆာင္ေနႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
အသက္ (၂၃) ႏွစ္ မွ (၃၀) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။
စာရင္းပိုင္းအေျခခံနားလည္သူျဖစ္ရမည္။
စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအေတြ႕အႀကံဳရွိသူ၊ ကြန္ပ်ဴတာရသူဦးစားေပးမည္။

၄) Sales Executive – Male/Female – ( 5 ) Posts / လစာ- ၃၅၀,၀၀၀~ ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း)/ သာေကတျမိဳ ့နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၈ မွ ၃၅) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။
– Computer ရရမည္။
– Sales & Marketing Executive လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ (၃) ႏွစ္ရွိရမည္။
– FMCG လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္။

၅) Cashier – Female – ( 5 ) Posts / လစာ- ၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း)/ သာေကတျမိဳ ့နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၅ မွ ၃၅) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
– ဆိုင္ Cashier ပိုင္းႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳ (၁) ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ ရွိသူျဖစ္ရမည္။
– Computer ရရမည္။
– အေဆာင္ေနႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
– ဆိုင္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။

၆) Office Staff – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) / သာေကတျမိဳ ့နယ္။

(အဝယ္ဌာနတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္)
– တကၠသုိလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ ့ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၃၀) ႏွစ္ မွ (၃၅) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။
– Computer Word , Excel , Internet & Email ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
– လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ျပင္ပကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ေစ်းစံုစမ္းရာတြင္စကားေျပာႏိုင္ သူျဖစ္ရမည္။

၇) CCTV Staff – Male – ( 5 ) Posts – လစာ – ၁၈၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) / သာေကတျမိဳ ့နယ္။

– ဘြဲ ့တစ္ခုခုရျပီးသူ (သို ့) ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းရမည္။
– အသက္ (၂၀) ႏွစ္ မွ (၃၀) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။
– Computer Word , Excel , Internet & Email ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
– သာေကတျမိဳ ့နယ္ ေနထိုင္သူျဖစ္ရမည္။

၈) Store Manager – Male – ( 5 ) Posts / လစာ- ၄၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း)/ သာေကတျမိဳ ့နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၃၀) ႏွစ္ မွ (၄၅) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။
– Computer ကြ်မ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
– English ကြ်မ္းက်င္စြာေျပာႏိုင္ရမည္။
– Store Manager လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ (၃) ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။

၉) Production Manager – Male – ( 5 ) Posts /လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္(ညွိႏိႈင္း)/ သာေကတျမိဳ ့နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၃၀) ႏွစ္ မွ (၄၅) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။
– Computer Word , Excel , Internet & Email ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
– English ကြ်မ္းက်င္စြာေျပာႏိုင္ရမည္။
– စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ (၃) ႏွစ္ရွိရမည္။
– Production Manager လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ (၃) ႏွစ္ရွိရမည္။
– ကားေမာင္းတက္သူျဖစ္ရမည္။

၁၀) Designer – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) /သာေကတျမိဳ ့နယ္။

-ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
-အသက္ (၂၅) ႏွစ္ မွ (၄၀) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။
-ေၾကျငာဒီဇိုင္းပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအေတြ႔အႀကံဳ(၃)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ရွိသူျဖစ္ရမည္။
-ဒီဇိုင္းပိုင္းတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေတြ႕အႀကံဳရွိရမည္။
-Internet, Email ကြ်မ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

၁၁) Area Sales Manager – Male – ( 5 ) Posts /လစာ – ၉၀၀,၀၀၀ က်ပ္္ /ဗဟန္းျမိဳ ့နယ္။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ ့ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၃၀) ႏွစ္အထက္ျဖစ္ရမည္။
– Electronic ပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳရွိရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ(၅) ႏွစ္္ရွိရမည္။
– English 4 Skills က်ြမ္းက်င္ရမည္။

၁၂) Chinese Translator – Male/Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၆၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) / ဗဟန္းျမိဳ ့နယ္။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ ့ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၅ မွ ၃၅ ) ဝန္းက်င္ျဖစ္ရမည္။
– Chinese 4 Skills ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
– Chinese Translator အေတြ ့အၾကံဳ (၂) ႏွစ္ရွိရမည္။
– အလုပ္ခ်ိန္ (9:00 AM to 5:30 PM)
– တနဂၤေႏြ ႏွင့္ အစိုးရရံုပိတ္ရက္ပိတ္သည္။
– Ferry ရွိသည္။

၁၃) IT Programmer – Male/Female – ( 5 ) Posts / Salary -350,000 (Ngo) /
Thingangyun Township

-Degree in computer science or dip in computer science or other equivalent
– Minimum 1 year experience in related field
– Good communication skill
– Able to work independently
– Strong problem solving skill
– Competent knowledge in Java, OOP, MySQL, HTML, CSS, Java Script and Query
– Strong knowledge in Java EE, JSP & Web Services
– Analyze user requirements and design document
– Communicate effectively and professional with
– Preparation of customized crystal report for SAP user

၁၄) Market Researcher – Male – ( 5 ) Posts /လစာ -၃၀၀,၀၀၀~၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) / သဃၤန္းကြ်န္းျမိဳ ့နယ္။

•တကၠသိုလ္မွဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္ ။
•အသက္ (၃၀) ႏွစ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ရမည္ ။
• Market Researcher လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၃) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ရွိသူျဖစ္ရမည္ ။
• Microsoft Word, Excel ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ရမည္ ။
•နယ္ခရီးသြားလာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္ ။
•အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ရွိသူျဖစ္ရမည္ ။
• Customer မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းခ်ဳိသာစြာေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္သူျဖစ္ရမည္ ။
• Marketing သင္တန္း certificate ရွိသူ (သို႕) သင္တန္းတက္ေရာက္ဖူးသူဦးစားေပးမည္ ။
•ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရွိသူဦးစားေပးမည္ ။
•တနဂၤေႏြ ႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
•Office Time (9:00 AM to 5:30 PM) ,Uniform & Ferry ရွိသည္။

၁၅) Maintaince Assistant – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၁၈၀,၀၀၀~၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) / ေတာင္ဥကၠလာျမိဳ ့နယ္/ လိႈင္ျမိဳ ့နယ္။

– အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ (သို႕) ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမည္ ။
– အသက္ ၂၅ မွ ၃၀ ၀န္းက်င္ရွိသူျဖစ္ရမည္ ။
– မ်က္မွန္တပ္ဆင္သူမျဖစ္ရ ။
– က်န္းမာေရးေကာင္းသူျဖစ္ရမည္ ။
– လွ်ပ္စစ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ မီး /ေရ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာလုပ္ကိုင္တက္ရမည္ ။
– တာ၀န္ခံညႊန္ႀကားခ်က္မ်ားကိုနာခံ၍ စည္းကမ္းလိုက္နာသူျဖစ္ရမည္ ။
-တနဂၤေႏြ ႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
-Office Time (9:00 AM to 5:30 PM) ,Uniform & Ferry ရွိသည္။

၁၆) Manager (Advertising & Promotion) –Male – ( 5 ) Posts /လစာ – ၈၀၀,၀၀၀ က်ပ္္ (ညွိႏိႈင္း) / လိႈင္ျမိဳ ့နယ္။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘဲြ႕ရရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။
– MBA (သို႕) Related Diploma ရ ရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။
– Advertising & Promotion လုပ္ငန္းမ်ားအားဦးေဆာင္လုပ္ ကိုင္နုိင္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳ (၃) ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ရွိရမည္။
– Marketing Trend , Plan နွင့္ Digital Marketing အား digital , online ျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳနိုင္ရမည္။
– Target ျဖင့္အလုပ္လုပ္နိုင္သူ၊ အသင္းအဖြဲ႕အားသြက္လက္တက္ၾကြစြာ
ဦးေဆာင္နုိင္သူျဖစ္ရမည္။

၁၇) Sales Assistant – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၃၀၀,၀၀၀~၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) /လိႈင္သာယာျမိဳ ့နယ္။

– ဘြဲ ့ရျဖစ္ရမည္ ။
– အသက္ (၂၅) ႏွစ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ရမည္။
– English 4 Skills ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
– Computer Word , Excel , internet&Email ရရမည္။
– Sales Assistant လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ (၂) ႏွစ္ရွိရမည္။
– ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္လက္တြဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရမည္။
– အလုပ္ခ်ိန္ (9:00AM to 6:00PM)
– စေန,တနဂၤေႏြ ႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ပိတ္သည္။
– Ferry စီစဥ္ေပးသည္။

၁၈) .Accountant – Female – ( 5 ) Posts / လစာ- ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ / အင္းစိန္ျမိဳ ့နယ္။
– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ ့ရျဖစ္ရမည္။

– အသက္ (၂၅) ႏွစ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ရမည္။
– MYOB Software သံုးႏိုင္ရမည္။
– LCCI Level (III) ျပီးရမည္။
– Accountant ပိုင္းႏွင့္လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ(၂)ႏွစ္ရွိရမည္။

၁၉) Sales Staff – Female – ( 5 ) Posts /လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္/အင္းစိန္ျမိဳ ့နယ္။

– တကၠသိုလ္မွဘြဲ႕ရ (သို ့)ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းရမည္။
– အသက္ (၂၀ မွ ၂၅) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။
– အေရာင္းပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳ(၁) ႏွစ္ရွိရမည္။
– ေလဘာကဒ္ရွိရမည္။
– အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။

၂၀) Sales & Marketing Officer – Male/Female – ( 3 ) Posts – လစာ – ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ မွ ၈၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ညိွႏွုိင္း ) – လွုိင္ျမိဳ႕နယ္ ။

– Business to Business , Business to Commercial ( Sales Strategy ) မ်ားဆဲြနုိင္ရမည္ ။
– လစဥ္ ၊ ( ၆ ) လပတ္ ၊ ႏွစ္အလုိက္ Sales Target မ်ားရေအာင္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ရမည္ ။
– Sales & Marketing Activities မ်ားျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္နုိင္ရမည္ ။
– Customer Complain မ်ားေျဖရွင္းနုိင္ရမည္ ။
– Sales & Marketing Manager သုိ႔ Report ပို႔ႏုိင္ရမည္ ။ Sales KPI မ်ားျပဳလုပ္နုိင္ရမည္။
– အသင္းအဖဲြ႕ျဖင္႔လုပ္ကိုင္နုိ္င္ရမည္ ။
– Develop and implement high caliber individual sales and career development plans for all team members.
– Monitor, analyze and take accountability for performance affecting improvements in sales/revenue growth, sales productivity, sales quality and optimization of customer satisfaction.
– Monitor and track adherence to productivity, attendance, daily expectations and provide feedback

Qualifications:

• Bachelor's Degree in Marketing or related field
• Organized with keen attention to details
• 5+ years’ experience as S & M Officer if similar role
• Excellent understand of S & M concepts and best practices
• Skills in written and verbal communication in English
• Analytical mindset and critical thinking
• Excellent communication and interpersonal skills.

၂၁) Sr. Sales and Marketing Representative – Male/Female – ( 2 ) Posts – လစာ – ညိွႏွုိင္း – လုွိင္ျမိဳ႕နယ္ ။

– Business to Business ( B2B ) Sales Strategy မ်ားဆဲြနုိင္ရမည္ ။
– လစဥ္ ၊ ( ၆ ) လပတ္ ၊ ႏွစ္အလုိက္ Sales Target မ်ားရေအာင္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ရမည္ ။
– Sales & Marketing Activities မ်ားျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္နုိင္ရမည္ ။
– Customer Complain မ်ားေျဖရွင္းနုိင္ရမည္ ။ Customer မ်ား၏ data အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာသိ္မ္းဆည္းနုိင္ရမည္ ။
– Sales & Marketing Officer သုိ႔ Report ပို႔ႏုိင္ရမည္ ။ Sales KPI မ်ားျပဳလုပ္နုိင္ရမည္။
– အသင္းအဖဲြ႕ျဖင္႔လုပ္ကိုင္နုိ္င္ရမည္ ။
– Monitor and track adherence to productivity, attendance, daily expectations and provide feedback

Qualifications:

• Bachelor's Degree in Marketing or related field
• Organized with keen attention to details
• 3+ years’ experience as S & M Officer if similar role
• Skills in written and verbal communication in English
• Excellent communication and interpersonal skills

၂၂) HR Supervisor – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။

• ဘဲြ႔ရျဖစ္ရမည္။
• သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၂)ႏွစ္ရွိရမည္။
• အသက္ (၃၀)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္႐ွိရမည္။
• အစိုးရရံုးမ်ားကို ၀င္ထြက္သြားလာႏိုင္ရမည္။
• အလုပ္သမားကိစၥမ်ား တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
• လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ အခ်ိန္ပိုဆင္းေပးႏိုင္ရမည္။
• အလုပ္ခ်ိန္ ( 8:00 AM – 5:00 PM )
• ယူနီေဖာင္းရွိသည္။
• တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားသည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္ပါသည္။

၂၃) Account – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ။

• ဘဲြ႔ရျဖစ္ရမည္။
• LCCI Level (1,2) ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
• အသက္ ( ၂၅ – ၂၈ ) ႏွစ္ အတြင္းျဖစ္ရမည္။
• Account ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၁)ႏွစ္ရွိရမည္။
• Internet & Email ကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
• လွိဳင္သာယာအနီးေနထိုင္သူဦးစားေပးမည္။
• အလုပ္ခ်ိန္ ( 8:00 AM – 5:00 PM )
• ယူနီေဖာင္းရွိသည္။
• တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားသည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္ပါသည္။

၂၄) Sales Assistant – Female – ( 5 ) Posts /လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္္ (ညွိႏိႈင္း) /ရန္ကင္းျမိဳ ့နယ္။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ ့ရ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၅) ႏွစ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ရမည္။
– Computer ရရမည္။
– Sales Assistant လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ (၃) ႏွစ္ရွိရမည္။
– Construction လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္။
– အလုပ္ခ်ိန္ (9:30 AM to 5:30 PM)
– စေန ေန ့တစ္ဝက္ , တနဂၤေႏြ ႏွင့္အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ပတ္သည္။

၂၅) Junior Account – Female – ( 5 ) Posts /လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္္ (ညွိႏိႈင္း) /ရန္ကင္းျမိဳ ့နယ္။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ ့ရ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၃၀) ႏွစ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ရမည္။
– LCCI Level (III) ျပီး ရမည္။
– Advance Exel ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
– Junior Account လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ (၃) ႏွစ္ရွိရမည္။
– Construction လုပ္ငန္းပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။
– အလုပ္ခ်ိန္ (9:30 AM to 5:30 PM)
– စေန ေန ့တစ္ဝက္ , တနဂၤေႏြ ႏွင့္အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ပတ္သည္။

၂၆) Sales Executive – Female – ( 5 ) Posts /လစာ – ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္္ (ညွိႏိႈင္း) /ရန္ကင္းျမိဳ ့နယ္။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ ့ရ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၅) ႏွစ္အထက္ျဖစ္ရမည္။
– Computer ကြ်မ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
– Sales Executive လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ (၃) ႏွစ္ရွိရမည္။
– Construction လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္။
– အလုပ္ခ်ိန္ (9:30 AM to 5:30 PM)
– စေန ေန ့တစ္ဝက္ , တနဂၤေႏြ ႏွင့္အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ပတ္သည္။

၂၇) Client Service Manager – Male /Female – ( 5 ) Posts /လစာ – ၄၅၀,၀၀၀ က်ပ္ ႏွင္(့အထက္)/ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ ၃၅ ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ရမည္။
– နယ္သြားႏုိင္ရမည္။
– Event ပြဲအေတြ႕အႀကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ( ၃ )ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။

၂၈) HR Manager – Male /Female – ( 5 ) Posts /လစာ – /လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ႏွင္(့အထက္)/ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။

– ဘဲြ႕ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ ၃၀ မွ ၃၅ ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
– HR ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Certificate (Or) Diploma ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။
– HR Rule ကိုေသခ်ာေရးဆြဲႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
– HR ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ( ၃ ) ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။
– Computer Word,Excel,Internet & Email အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။

၂၉) Junior Creative Executive – Male – ( 5 ) Posts /လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ႏွင့္(အထက္)/ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။

– Photoshop & 3D ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ရမည္။
– အသက္ ၁၈ မွ ၂၅ ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
– Event ပြဲအေတြ႔အႀကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္။

၃၀) Senior Accountant – Female – ( 5 ) Posts /လစာ – ၄၅၀,၀၀၀ က်ပ္ ႏွင့္( အထက္)/ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– LCCI Level ( 3 ) ေအာင္ျမင္ထားသူျဖစ္ရမည္။
– Senior Accountant ျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ( ၃ )ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။
– အသက္ ၃၀ မွ ၃၅ ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
– ႏွစ္ခ်ဳပ္၊လခ်ဳပ္ဆြဲႏုိင္သူဦးစားေပးမည္။

၃၁) Office Manager & Admin Manager – Male – ( 5 ) Posts /လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ~ ၇၀၀,၀၀၀ က်ပ္ /ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕ နယ္။

– DSA (or) Any Graduate
– Construction ပိုင္းအေတြ႕အႀကံဳ ရွိရမည္။
– နယ္သြားႏိုင္ရမည္။
– Manager ျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ( ၂)ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။
– အသက္ ၃၀ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ျဖစ္ရမည္။

၃၂) Stock Accountant – Male / Female – ( 5 ) Posts – လစာ – ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညႇိႏိႈင္း) – လွုိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ ။

• ဘဲြ႕ရျဖစ္ရမည္ ။ LCCI Level 3 ျပီးရမည္ ။
• အသက္ ( ၂၅ ) ႏွစ္နွင္႔အထက္ျဖစ္ရမည္ ။
• Inventory / Stock Control / Audit ပိုင္းျဖင္႔ လုပ္သက္အေတြ႔အၾကံဳ အနည္းဆံုး ( ၃ ) ႏွစ္ရွိရမည္ ။
• အဂၤလိပ္စာ 4 Skills ရလွ်င္ပိုေကာင္းသည္ ။
• Microsoft Office Word / Excel / Powerpoint / Internet / Email အသံုးျပဳနုိင္ရမည္ ။
• SAP ( Systems Applications Products ) system အသံုးျပဳနုိင္သူ ဦးစားေပးမည္ ။
• အလုပ္ခ်ိန္ (8:30 AM – 5:00 PM )
• ယူနီေဖာင္းရွိသည္။ ဖယ္ရီရွိသည္။
• တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

၃၃) Marketing Manager ( or) Assistant Marketing Manager – Male /Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ++++/ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– Marketing ပိုင္းျဖင့္ပတ္သက္သည့္ Certificate (or) Diploma ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။
– အသက္ ၃၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ျဖစ္ရမည္။
– အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းပိုင္းျဖင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ( ၅ ) ႏွစ္ရွိရမည္။
– Computer Word,Excel အသံုးျပဳနိုင္ရမည္။
– သု၀ဏၰတြင္အင္တာဗ်ဴး၀င္ႏုိင္ရမည္။

၃၄) Marketing Staff – Male /Female – ( 5 ) Posts /လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္ /ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– Marketing ပိုင္းျဖင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ( ၂ ) ႏွစ္ ရွိရမည္။
– Construction (or) Real Estate ပိုင္းျဖင့္အေတြ႕အႀကံဳ ရွိသူဦးစားေပးမည္။
– Construction (or) Real Estate ပိုင္းကိုစိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရ မည္။
– သု၀ဏၰတြင္အင္တာဗ်ဴး၀င္ႏုိင္ရမည္။

၃၅ ) M & E Staff – Male – ( 5 ) Posts /လစာ – ၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ /ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္။

– ၁၀ တန္း
– ေရပိုင္း၊မီးပိုင္းကို ကၽြမ္းက်င္စြာလုပ္ကိုင္ႏုိင္ရမည္။
– ေဆာက္လုပ္ေရးအေတြ႕အႀကံဳ ( ၂ ) ႏွစ္ရွိရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာ Certificate ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။
– သု၀ဏၰလမ္းဆံုတြင္အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။

၃၆) Sales & Marketing Staff – Female – ( 10 ) Posts /လစာ- ၁၈၀,၀၀၀ က်ပ္+%/ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၁)ႏွစ္ရွိရမည္။
– သြက္သြက္လပ္လပ္ရွိ၍ လုပ္ငန္းကိုစိတ္ဝင္စားမွဳရွိရမည္။
– ရံုးကားျဖင့္အျပင္သြားလာႏိုင္ရမည္။
– အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအထိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရမည္။
– လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ ်က္အရအခ ်ိန္ပိုဆင္းႏုိင္ရမည္။
– တပတ္(၁)ရက္အလွည့္က ်ပိတ္သည္။

၃၇) Finance Manager – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၁,ဝ၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ။

Job Requirements ~~~

– Proven experience as a financial Manager over 5 years.
– Extensive understanding of financial trends both within the company and business Acumen.
– Proficient user of finance software and SAP/ERP system.
– Strong interpersonal, communication & presentation skills.
– Able to manage, guide and lead employees to ensure appropriate financial processes are being used.
– Working knowledge of all statutory legislation and regulations.
– Prefer BS/MA degrees in finance, accounting or economics.
– Professional qualification such as CPA / ACCA will be considered a plus.
– Strong Public speaking skills excellent English Skills.
• အလုပ္ခ်ိန္ ( 8:30 AM – 5:15 PM )
• ဖယ္ရီရွိသည္။ ယူနီေဖာင္းရွိသည္။
• စေနတစ္ပတ္ျခားပိတ္သည္။ တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

Job Description ~~~

– Manage Tax & Accounting, Monthly/Quarterly/ Annual closing, Cash flow, Forecasting & budgeting and related reports to all stakeholders.
– Monitor performance and take appropriate actions to ensure effective use of the team’s resources to improve organizational productivity & efficiency.
– Assist finance director for any additional projects as needed.
– Develop, implement and monitor compliance with the company’s financial policies.
– Analyze costs, pricing, variable contributions, sales results & the company’s actual performance compared to the business plan.
– Oversee operations of the finance department, set goals and objectives, and design a framework for these to be met.
– Contract outside services for tax preparation, auditing, banking, investments and other financial needs of necessary.
– Stay up to date with technological advances and accounting software to be used for financial purpose.
– Establish and maintain financial policies and procedures for the company
.
၃၈) Senior Account – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ။

Job Requirements ~~~

– B com or LCCI-III or equivalent
– Experienced in different aspects of accounting
– Good Computer Skill (Microsoft Words & Excel). Experience in ERP software systems is a plus
– Must have (2) or (3) years experience in senior accountant role.
• အလုပ္ခ်ိန္ ( 8:30 AM – 5:15 PM )
• ဖယ္ရီရွိသည္။ ယူနီေဖာင္းရွိသည္။
• စေနတစ္ပတ္ျခားပိတ္သည္။ တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

Job Description ~~~

– Prepare monthly financial reports including inventory, expense, AR, PR by collecting, reporting, analysing and summarising account information.
– Prepare P&L and balance sheets
– Maintain proper and complete accounting records
– Ensure that the accounts, records and transactions are accurate and correct all the times

၃၉) Assistant Store Manager – Female – ( 5 ) Posts / လစာ- ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) / လိႈင္သာယာ ျမိ ့နယ္။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ ့ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၃၀) ႏွစ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ရမည္။
– Management ႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ Diploma (or) Certificate ရွိရမည္။
– Computer Word , Excel , Internet & Email ရရမည္။
– Assistant Store Manager လုပ္ငန္းပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳ (၃) ႏွစ္ရွိရမည္။
– Manufacturing ပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။
– Office Time – (8:30 AM to 5:00 PM)
– တနဂၤေႏြႏွင့္အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ပိတ္သည္။
– Ferry ရွိသည္။

၄၀) Assistant Logistic Manager – Female – ( 5 ) Posts / လစာ- ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) / လိႈင္သာယာ ျမိ ့နယ္။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ ့ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၃၀) ႏွစ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ရမည္။
– Management ႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ Diploma (or) Certificate ရွိရမည္။
– Computer Word , Excel , Internet & Email ရရမည္။
– Assistant Logistic Manager လုပ္ငန္းပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳ (၃) ႏွစ္ရွိရမည္။
– Manufacturing ပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။
– Office Time – (8:30 AM to 5:00 PM)
– တနဂၤေႏြႏွင့္အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ပိတ္သည္။
– Ferry ရွိသည္။

၄၁) Chinese Translator – Male / Female – ( 10 ) Posts / လစာ – ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ညိွႏွုိင္း ) / အလံုျမိဳ႕နယ္ ။

• Civil ဘဲြ႕ရျဖစ္ရမည္ ။
• Construction Site Meeting မ်ားတြင္ Coordinator အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္ ။
• Civil ဘဲြ႔ရ Fresh Graduate မ်ား – တရုတ္စကားေျပာကြ်မ္းက်င္မ်ား ေလ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္ ။

၄၂) Chinese Translator – Male /Female – ( 5 ) Posts /လစာ – ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ / ပဲခူးတုိင္း – အုတ္ဖိုၿမိဳ႕။

• တရုတ္စကားကိုေရး၊ဖတ္၊ေျပာ ကၽြမ္းက်င္ရမည္။
• ေန၊စားၿငိမ္းစီစဥ္ေပးသည္။
• အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကိုစိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရမည္။
• နယ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရမည္။
• ခ်က္ခ်င္းအင္တာဗ်ဴး၀င္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

၄၃) Senior Account – Female – ( 5 ) Posts /လစာ – ၆၀၀,၀၀၀ က်ပ္္(ညွိႏိႈင္း) / လမ္းမေတာ္ျမိဳ ့နယ္။

– B Com ဘြဲ ့ရ (သို ့) တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ ့ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၃၀) ႏွစ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ရမည္။
– LCCI Level (III) Diploma (or) Certificate ရွိရမည္။
– Computer Word,Excel,Internet&Email ရရမည္။
– English (4) Skills ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
– Senior Account လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ (၃) ႏွစ္ရွိရမည္။
– ေဆးရံုးပိုင္းလုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။

၄၄) Admin Executive –Male – ( 5 ) Posts /လစာ – ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္္(ညွိႏိႈင္း) / လမ္းမေတာ္ျမိဳ ့နယ္။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ ့ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၅) ႏွစ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ရမည္။
– English ရရမည္။
– Computer Word,Excel,Internet&Email ရရမည္။
– Admin Executive လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ (၃) ႏွစ္ရွိရမည္။
– ေဆးရံုးပိုင္းလုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။

၄၅) Cash Collector – Female – ( 10 ) Posts / လစာ – ၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ညွိႏွိဳင္း ) / လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ။

• ဘဲြ႔ရ (သို႔) ဆယ္တန္းေအာင္၍ ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းရမည္။
• ကြန္ပ်ဴတာကြ်မ္းက်င္ရမည္။
• ေငြပမာဏ မ်ားမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ဖူးသူျဖစ္ရမည္။
• အျပင္ထြက္၍ Payment သြားေကာက္ႏိုင္ရမည္။ ဘဏ္သြားႏိုင္ရမည္။
• သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၂)ႏွစ္ရွိရမည္။
• ၈မိုင္လမ္းဆံုထိ ဖယ္ရီရွိသည္။
• တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ပိတ္သည္။
• အလုပ္ခ်ိန္ (8:30 AM – 5:30 PM )
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳမူတည္၍ လစာညွိႏႈိင္းႏိုင္သည္။

၄၆) Sales Staff – Female – ( 5 ) Posts /လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္(ညွိႏိႈင္း)/အင္းစိန္ျမိဳ ့နယ္။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ ့ရ (သို ့)ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၀ မွ ၂၅) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။
– အေရာင္းပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳ(၁) ႏွစ္ရွိရမည္။
– ေလဘာကဒ္ရွိရမည္။
– အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။

၄၇) Assistant To Director – Female – ( 5 ) Post – လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညႇိႏိႈင္း) – လွုိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ ။

– Any graduated.
– Age about (26) and above.
– Minimum (2) years experience in secretary role.
– Able to use English language fluently in 4 skills.Thai language is advantage.
– Excellent communication and strong skill to use excel.
– Proficient in Microsoft office word, excel, powerpoint , internet and email.
– Prefer admin experienced background at least for (2) years.
– အလုပ္ခ်ိန္ (8:30 AM – 5:00 PM )
– ယူနီေဖာင္းရွိသည္။ ဖယ္ရီရွိသည္။
– တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေလ ်ာက္ထားလုိသည္႔ရာထူးမ်ားကို တစ္ပါတည္းေဖၚျပေပးၾကပါရန္ ႏွင္႔ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံု တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

Email ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္လည္းေကာင္း လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သား စြာရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။

E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com

Phone Number – 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785

Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101

ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔နီးပါသည္ ။ )

မဂၤလာပါရွင္ ။ ကြ်န္မတုိ႔ G A S အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးကုမၸဏီမွ ယခု ဇြန္လ 2019 အတြက္ ျမန္လုိအပ္လ်က္ရွိေသာ ရာထူး( ၄၇ ) မ်ဳိး – Job Position ( ၄၇ ) မ်ဳိး – ဇြန္လ ၂၀၁၉ ( June – Part 5 ) ကုိအစဥ္လာမျပတ္ အထက္ပါအတုိင္း ေဖၚျပေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္ ။လစာမ်ားကေတာ႔ ရာထူး ( Job Position ) အလိုက္ အေျခခံလစာမွစ၍ လစာ ၁၀ သိန္းေက ်ာ္အထိ ပါရွိပါသည္ ။ Your Success Is Our First Priority. Your Bright Future Ahead With GAS Recruitment. ။

လူကိုယ္တုိင္ ရံုးသို႔ လာေရာက္ CV ေပးပို႔ပါက အင္တာဗ်ဴး ခ်က္ခ်င္း ျမန္ပါလိမ္႔မယ္ရွင္႔ ။

CV တင္သည္႔အခါတြင္ ေလ ်ာက္ထားလိုသည္႔ ရာထူးနွင္႔ ျမိဳ႕နယ္ကို တစ္ပါတည္း ေဖၚျပေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။အျမန္လုိအပ္ေနသည္႔ ရာထူးမ်ား ျဖစ္ပါသည္ ။

သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းနွင္႔ကိုက္ညီပါက တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး ၀င္ျပီး ဆယ္ရက္အတြင္းအလုပ္ရနုိင္ပါသည္ ။

၀န္ေဆာင္ခ ေပးေဆာင္ရန္ လံုး၀ မလုိအပ္ပါ ။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *