2019-06-29 09:07:38 ,လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ပရိေဘာဂျဖ…

လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ပရိေဘာဂျဖန္႔ခ်ိေရးကုမၸဏီတြင္းလုပ္ရန္ ။

Sales & Marketing Manager Male ( 1 ) Post
—————————————————————
 ဘြဲ႕ရ ။
 Sales & Marketing လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆုံး ( ၃ ) ႏွစ္ရွိရမည္ ။
 အသက္ ( ၃၅ မွ ၄၀ ) ႏွစ္ ၾကား ။
 ရုံးသုံးေခတ္မွီပရိေဘာဂေရာင္း၀ယ္ေရးတြင္ အေတြ႕အၾကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။
 Internet & E-mail အသုံးျပဳႏုိင္ရမည္ ။
 English ( အေရး / အေျပာ ) ကြ်မ္းက်င္သူျဖစ္ရမည္ ။
 အေျခခံလစာ 600,000 ++++++MMK
( လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ အရည္အခ်င္ေပၚမႈတည္ျပီး လစာေကာင္းေကာင္းေပးမည္ ။ )
 အလုပ္ခ်ိန္ 9:00 AM to 4:00PM
 အလုပ္ပိတ္ရက္ တနဂၤေႏြ ႏွင့္ ျမန္မာေန႕ထူးေန႕ျမတ္မ်ား

CV Form တင္ရန္ – updatecv70@gmail.com
Office Phone – 09 890 50 2610
( ရုံးခ်ိန္တြင္းသာဆက္သြယ္ေပးပါရန္ )Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *