2019-06-29 09:06:35 ,***အလုပ္ရွာေဖြေနပါသလား? Ruby …

***အလုပ္ရွာေဖြေနပါသလား?
Ruby Job Agency (R.J.A)မွသင့္ကုိ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆုိေနပါသည္။
1.သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ Private School ႀကီးအတြက္ (1) Office Staff F(3)Posts
– လစာ 170,000 – 200,000 – ဘြဲ႔ရ၊ အေတြ႔အၾကဳံ(၆)လ – အသက္(၂၈)ေအာက္ (2) Ass; Teacher F(3)Posts
– လစာ 170,000 – 200,000 – ဘြဲ႔ရ၊ အေတြ႔အၾကဳံ(၆)လ – အသက္(၄၀)ေအာက္ – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၄)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း စေန+တနဂၤေႏြပိတ္သည္။ – (1.7.2019)တနလၤာေန႔ မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
2.ဗုိလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ Export & Import Company ႀကီးအတြက္ (1) Admin Assistant M(3)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000 – ဘြဲ႔ရ၊ အေတြ႔အၾကဳံမလုိ – အသက္(၂၅)ေအာက္ Computer Basic – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြပိတ္သည္။ – (2.7.2019)အဂၤါေန႔ ေန႔လယ္(၂)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
3.ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ Travel & Tour Company ႀကီးအတြက္ (1) Operation Staff(Visa) M/F(3)Posts
– လစာ 170,000 – 250,000 – ဘြဲ႔ရ၊ အေ၀းသင္၊အေတြ႔အၾကဳံ(၁)ႏွစ္ – အသက္(၂၈)ေအာက္ – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း စေနတစ္၀က္+တနဂၤေႏြပိတ္သည္။ – (1.7.2019)တနလၤာေန႔ မနက္(၉း၃၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
4.အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ရွိ Service လုပ္ငန္းႀကီးအတြက္ (1) Office Staff M/F(3)Posts
– လစာ 170,000 – 200,000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊ အေတြ႔အၾကဳံ(၁)ႏွစ္ – အသက္(၃၀)ေအာက္ Word,Excel ကၽြမ္း (2) Marketing Assistant M(3)Posts
– လစာ 170,000 – 200,000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊ အေတြ႔အၾကဳံ(၁)ႏွစ္ – အသက္(၃၀)ေအာက္ (3) Photoshop F(3)Posts
– လစာ 170,000 – 200,000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊ အေတြ႔အၾကဳံရွိ၊မရွိ – အသက္(၃၀)ေအာက္ Photoshop,Excel (4) IT Ass; M(3)Posts
– လစာ 200,000 – 250,000 – ဘြဲ႔ရ၊ အေတြ႔အၾကဳံ(၁)ႏွစ္ – အသက္(၃၀)ေအာက္ – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြပိတ္သည္။ – (1.7.2019)တနလၤာေန႔ မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
5.တာေမြျမိဳ႕နယ္ရွိ Travel & Tour Company ႀကီးအတြက္ (1) Marketing Staff F(5)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊ဘြဲ႔ရ၊ အေတြ႔အၾကဳံမလုိ – အသက္(၂၀-၃၀)အတြင္း – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တစ္ပတ္(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (2.7.2019)အဂၤါေန႔ မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
6.အေရွ႕ဒဂုံျမိဳ႕နယ္ရွိ လူသုံးကုန္ပစၥည္းျဖန္႔ခ်ီေရးလုပ္ငန္းႀကီးအတြက္ (1) Marketing Supervisor M/F(3)Posts
– လစာ 200,000 – 300,000 – ဘြဲ႔ရ၊ အေတြ႔အၾကဳံ(၁)ႏွစ္ – အသက္(၃၅)ေအာက္ Computer Word,Excel – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း စေန+တနဂၤေႏြပိတ္သည္။ – (2.7.2019)အဂၤါေန႔ ေန႔လယ္(၁၂)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
7. ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ရွိ Trading Company ႀကီးအတြက္ (1) Accountant F(3)Posts
– လစာ 180,000 – 250,000 – ဘြဲ႔ရ၊အေတြ႔အၾကဳံ(၂)ႏွစ္ Advance Excel – အသက္(၃၅)ေအာက္ LCCI Level II(UK) – More Information – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– ပိတ္ရက္ း စေနေန႔တစ္၀က္၊တနဂၤေႏြ(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (1.7.2019)တနလၤာေန႔ မနက္(၉)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
– ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ထုိက္တန္ေအာင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။အင္တာဗ်ဴးအျမန္၀င္ရေအာင္ႏွင့္ အလုပ္အမွန္တကယ္ရရွိေအာင္ တိက်၊မွန္ကန္၊ျမန္ဆန္စြာေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။ ေဖာ္ျပပါရက္စြဲမ်ားအတုိင္း အင္တာဗ်ဴးအမွန္တကယ္၀င္ရပါမည္။
ရုံးလိပ္စာ – အမွတ္(၁၄၀) ဒုတိယထပ္၊အေနာ္ရထာလမ္းမေပၚ၊၃၅လမ္းႏွင့္ ၃၆လမ္းၾကား၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕။(ပန္းဆုိးတန္းမွတ္တုိင္(သုိ႔မဟုတ္)ဘားလမ္းမွတ္တုိင္ဆင္းပါ)
ဖုန္း – 09 44 33 99 401, 09 44 33 99 402, 09 44 33 99 405, 09 44 33 99 406
ရုံးဖြင့္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္မနက္(၉)နာရီမွညေန(၅)နာရီထိ(တနဂၤေႏြေန႔မ်ားပိတ္သည္)
————————————————————————————–
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *