2019-06-28 17:46:54 ,ေခ်ာေမြ ့ ေအဂ်င္စီမွ ေအာက္ပါရာ…

ေခ်ာေမြ ့ ေအဂ်င္စီမွ ေအာက္ပါရာထူး(24) မ်ိဳး အတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားအၿမန္ဆံုး အလုပ္ရရွိနိုင္ပါသည္..။

၀န္ေဆာင္ခလံုး၀ေပးစရာမလို..။အင္တာဗ်ဴးသြါးနိုင္ဖို ့သာလိုပါတယ္..။

မိမိနဲ ့ကိုက္ညီမယ္ ့ရာထူး၊ေနရာေဒသကိုေသခ်ာေလးေရြးခ်ယ္ၿပီးေလွ်ာက္ရင ္အလုပ္ရဖို ့ပိုေသခ်ာပါတယ္..။

1. Senior Sales & Customer Services Female (2) Post ( ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ ့နယ္)

– တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိျပီး သူျဖစ္ရမည္။

– အသက္(၂၆ ႏွစ္မွ ၃၅ )နွစ္အတြင္းရွိသူ ျဖစ္ရပါမည္။(၁

ကြန္ျပဴတာ Excel က်ြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳနိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။

– Tele Sales , Customer Services ပိုင္းနွင့္ပတ္သက္ျပီး လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ အနည္းဆံုး(၂)နွစ္နွင့္ ထက္ရွိရပါမည္။

– ——————————————————————————

2. Senior Accountant Female (1) Post ( ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ ့နယ္)

– တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိျပီး သူျဖစ္ရမည္။

– အသက္(၂၅ ႏွစ္မွ ၃၅ )နွစ္အတြင္းရွိသူ ျဖစ္ရပါမည္။

– LCCI Level (III) UK ျပီးေျမာက္ထားသူျဖစ္ရမည္။သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၂) နွစ္နွင့္ အထက္ ရွိရပါမည္။

– ——————————————————————————

3. Junior Accountant Female (2) Post ( ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ ့နယ္)

– တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိျပီး သူျဖစ္ရမည္။

– အသက္(၂၂ ႏွစ္မွ ၂၈ )နွစ္အတြင္းရွိသူ ျဖစ္ရပါမည္။

– LCCI (I,II) ျပီးေျမာက္ထားသူျဖစ္ရပါမည္။ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၂) ရွိရပါမည္။

– ——————————————————————————

4.Warehouse Supervisor Female (2) Post (သာေကတျမိဳ႕နယ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္)

တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိျပီး သူျဖစ္ရမည္။အသက္(၃၀ ႏွစ္မွ ၄၀ )နွစ္အတြင္းရွိသူ ျဖစ္ရပါမည္။

– Logistic ပိုင္းနွင့္ပတ္သတ္ေသာ Diploma / Certificate ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။

– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (၂) နွစ္နွင့္အထက္ရွိ၍ ေရရွည္လက္တြဲလုပ္ကိုင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။

——————————————————————————-5.Warehouse Assistant Female (2) Post ( ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ ့နယ္)

(သာေကတျမိဳ႕နယ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္)

– တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိျပီး သူျဖစ္ရမည္။

– အသက္(၂၀ ႏွစ္မွ ၂၅ )နွစ္အတြင္းရွိသူ ျဖစ္ရပါမည္။

– Store ပိုင္းနွင့္ပတ္သတ္ေသာလုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၂) နွစ္ခန္႔ရွိရပါမည္။

——————————————————————————–6.Sales Girl (3) posts (ကုန္ေစ်းတန္းအနီး ပန္းဘဲတန္းျမိဳ့နယ္တြင္တါ၀န္ထမ္းးေဆါင္ရန္)

စားေသာက္ကုန္ ၾကမ္း( Baking Products မ်ားေရာင္းသည့္Showroomတြင္တါ၀န္ထမ္းေဆါင္ရန္)

ဆယ္တန္းခန့္ရွိရမည္ျဖစ္ျပီးျမိဳ့ထဲေနသူဦးစားေပးမည္။၀င္၀င္ခ်င္းလစာတစ္သိန္းသံုးေသာင္း+ ရက္မွန္ေၾကး (၁၀၀၀၀)။(၃လျပည့္လွ်င္ လစာ တိုးျမွင့္ေပးပါမည္။)

——————————————————————————7.(GW)အေထြေထြလုပ္သား (၃) ဦး (ကုန္ေစ်းတန္းအနီး ပန္းဘဲတန္းျမိဳ့နယ္တြင္တါ၀န္ထမ္း ေဆါင္ရန္)

စားေသာက္ကုန္ ၾကမ္း( Baking Products မ်ားေရာင္းသည့္Showroomတြင္တါ၀န္ထမ္းေဆါင္ရန္)

ဆယ္တန္းခန့္ရွိရမည္ျဖစ္ျပီးျမိဳ့ထဲေနသူဦးစားေပးမည္။၀င္၀င္ခ်င္းလစာတစ္သိန္းသံုးေသာင္း+ ရက္မွန္ေၾကး (၁၀၀၀၀)။(၃လျပည့္လွ်င္ လစာ တိုးျမွင့္ေပးပါမည္။)

——————————————————————————-8.သန္ ့ရွင္းေရး ၀န္ထမ္း(မ) ၁ဦး

(တာေမြ ကုမၸဏီရံုးခ်ုပ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆါင္ရန္)

အေတြ ့အၾကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္..။၀င္၀င္ခ်င္းလစာတစ္သိန္းသံုးေသာင္း+ ရက္မွန္ေၾကး (၁၀၀၀၀)။(၃လျပည့္လွ်င္ လစာ တိုးျမွင့္ေပးပါမည္။)

– ——————————————————————————9.Site Account (Urgent) M/F (2)Posts

• ဘြဲ ့ရ..။(Construction Field)တြင္ အေတြ ့အၾကံဳတစ္နွစ္အနည္းဆံုး၇ွိရမည္..။

• LCCI Level (I,II)ေအာင္ၿပီး။ (Bago Division/Mandalay Division)ဆိုက္မ်ားတြင္

ေနနိုင္ရမည္..။

အသက္(၂၀)မွ(၃၀)ၾကား/လစာ( 180,000 to 200,000)+ေနစားၿငိမ္း

——————————————————————————

10. ဆိုင္တာ၀န္ခံ – က်ား (၁၅) ဦး

ဘြဲ႔ရျဖစ္ရမည္။ (ရန္ကုန္ၿမိဳ ့တြင္းရွိတာ၀န္က်ရာဆိုင္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆင္နိုင္ရမည္..။)

အသက္ (၂၃) ႏွစ္ မွ (၄၀) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။

အေဆာင္ေနႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ စာရင္းပိုင္းအေျခခံနားလည္သူဦးစားေပးမည္။

စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းတြင္ အေတြ႔အႀကံဳ(၁)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိသူျဖစ္ရမည္။

ကြန္ပ်ဴတာ၊ အဂၤလိပ္စာ ရသူ ဦးစားေပးမည္။

——————————————————————————

11.တြဲဘက္ဆိုင္တာ၀န္ခံ – က်ား (၁၅) ဦး

ဘြဲ႔ရျဖစ္ရမည္။ (ရန္ကုန္ၿမိဳ ့တြင္းရွိတာ၀န္က်ရာဆိုင္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆင္နိုင္ရမည္..။)

အသက္ (၂၀) ႏွစ္ မွ (၃၅) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။

အေဆာင္ေနႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ စာရင္းပိုင္းအေျခခံနားလည္သူဦးစားေပးမည္။

စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းတြင္ စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရမည္။

ကြန္ပ်ဴတာ၊ အဂၤလိပ္စာ ရသူ ဦးစားေပးမည္။

————————————————————————————————–

12. Accountant – က်ား (၁၅) ဦး(သာေကတစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း)

ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။

LCCI Level (2 (or) 3) ထိ ၿပီးထားသူျဖစ္ရမည္။

ကြန္ပ်ဴတာ Word, Excel, Internet, Email ကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

Accounting ပိုင္းႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳ (၁) ႏွစ္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။

အသက္ (၂၅) မွ (၃၅) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။

သာေကတၿမိဳ႕႔နယ္တြင္းေနထိုင္သူ ဦးစားေပးမည္။

——————————————————————————

13. Cashier – မ (၃) ဦး(သာေကတစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း)

ဆိုင္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။

ဆိုင္ Cashier ပိုင္းႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳ (၁) ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ ရွိသူျဖစ္ရမည္။

အသက္ (၂၅) မွ (၃၅) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။

ရုပ္ရည္သန္႔ျပန္႔သူ၊ အေဆာင္ေနႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။

——————————————————————————

14. CCTV Staff – က်ား (၁) ဦး(သာေကတစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း)

ဘြဲ႔ရျဖစ္ရမည္။ ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမည္။

အသက္ (၂၀) ႏွစ္ မွ (၃၅) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။

ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္ ႏွင့္ အီးလ္ေမး ကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။

သာေကတၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ရမည္။

မနက္ (၅)နာရီ မွ ည (၁၀) အတြင္း တာ၀န္က်သည့္ အခ်ိန္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

——————————————————————————

15. Sale & Marketing Executive – က်ား (၁) ဦး(သာေကတစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း)

အေရာင္းစီမံဌာနတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။

ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။

Digital Marketing ပိုင္း စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရမည္။

အေရာင္းစီမံပိုင္း၊ အြန္လိုင္းေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအေတြ႔အႀကံဳ(၁)ႏွစ္ႏွင့္အထက္

ရွိသူျဖစ္ရမည္။

အသက္ (၂၅) မွ (၃၅) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။

ကြန္ပ်ဴတာ Word, Excel, Internet, Email ကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

——————————————————————————

16. IT Supervisor – Male (1) post(သာေကတစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း)

Proven experience as IT Executive

Ability to troubleshoot hardware, software and network problem

Experience with various operating systems and databases

Experience in project management and network management

Professional certification and understanding of TCP/IP protocols and LAN/ WAN configuration

solid knowledge of IT system and applications.

Ability to troubleshoot and repair issues.

Strong communication and interpersonal skill, reporting skills

(Linux, Mail, Voip, Pfsence,

Microsoft – AD, Web, Exchange

MYSQL – Database backup, Restore

CCNA routing, switching

ERP Software, CCTV)

——————————————————————————

17. Senior Accountant – မ (၃) ဦး (သာေကတစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း)

အသက္ (၂၈) ႏွစ္ မွ (၄၀) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။

Senior Account ရာထူးျဖင့္ (၃) ႏွစ္ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္။

စာရင္းပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာဘြဲ႔ရ (သို႔မဟုတ္) LCCI Level (3) ၿပီးထားသူျဖစ္ရမည္။

စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းတြင္ အေတြ႕အႀကံဳရွိခဲ႔ဖူးသူ ဦးစားေပးမည္။

——————————————————————————

18. Production Manager – က်ား (၁) ဦး (သာေကတစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း)

ဘြဲ႔ရျဖစ္ရမည္။

အသက္ (၃၀) ႏွစ္ မွ (၄၅) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။

ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္ ႏွင့္ အီးလ္ေမး ကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။

အဂၤလိပ္စကား ကြ်မ္းက်င္စြာေျပာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္သက္ (၃) ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ျဖစ္ရမည္။

လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ လိုအပ္ပါက အေဆာင္ေနႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

ကားေမာင္းတက္သူျဖစ္ရမည္။

——————————————————————————

19. သန္ ့ရွင္းေရး အမ်ိဳးသမီး ( ၁၀) ဦး

က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ၿပီး ေရရွည္လုပ္ကိုင္နိုင္သူ..။

ဗဟန္းၿမိဳ ့့နယ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္နိုင္သူ..။

လစာ(တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း) ။

သံုးလၿပည္ ့လွ်င္ (လမ္းစရိတ္) ထပ္မံေပးပါမည္..။

——————————————————————————

20. သန္ ့ရွင္းေရး အမ်ိဳးသား ( ၂) ဦး

ေနစားၿငိမ္းလုပ္နိုင္သူ..။

လွိုင္ၿမိဳ ့့နယ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္..။

လစာ(တစ္သိန္း)+ေနစားၿငိမ္း။

——————————————————————————

21. Personal Assistant ( Chinese ) (Female Only ) (1) Post

– လွိုင္သာယာစက္မွဳဇုန္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္..။

– Chinese (4 Skill ) ကြ်မ္းက်င္ ၿပီး ကားေမာင္းနိုင္သူၿဖစ္ရမည္..။

– ရုပ္ရည္သင္ ့တင္ ့ရမည္..။

– လစာ ေကာင္းမြန္မည္..။

——————————————————————————

– 22.Production Supervisor ( Male/ Female ) 3 Posts

– လွိုင္သာယာစက္မွဳဇုန္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္..။

– အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္ Supervisor အေတြ ့အၾကံဳရွိၿပီးသူၿဖစ္ရမည္..။

– ****တရုတ္စကားေၿပာနိုင္ရမည္..။

——————————————————————————

– 23. Senior Accountant ( Male / Female) 2 Posts

– လွိုင္သာယာစက္မွဳဇုန္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္..။

– အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္အဆိုပါ ရာထူးၿဖင္ ့တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဘူးသူၿဖစ္ရမည္..။

– English စကားေၿပာနိုင္ရမည္..။လစာေကာင္းမြန္ပါမည္..။

——————————————————————————

– 24.Graphic Designer – မ (၁) ဦး ( ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ ့နယ္)

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။အသက္ (၃၀) ႏွစ္ မွ (၄၅) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။

– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၂)ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ ရွိရမည္။

– Page Maker အသံုးၿပဳႏိုင္ရမည္..။

======================================= အထက္ပါရာထူးမ်ားကိုေလွ်ာက္ထါးလိ ုပါက CV Form တြင္ကိုယ္ေရးအခ် က္မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္နိုင္မည္ ့ဖုန္းနံပါတ္ကို ၿပည့္စံုစြာၿဖည္ ့စြက္ၿပီးလိုင္စင္ဓါတ္ပံုတစ္ပံု ႏွင့္အတူ –

📱📱📱Viber…..09254117629 သို ဓါတ္ပံုကိုၾကည္လ င္စြာရိုက္ၿပီးၿဖစ္ေစ.၊

💻💻💻Email…chawmyave@gmail.com သို ့ၿဖစ္ေစ၊ လူကိုယ္တိုင္ေလွ်ာက္ထါးလိုပါက

🚌🚌🚌အမွတ္ (၂၃၄).၊ဟံသာ၀တီလမ္း(၁၁)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ ့သစ္အေရွ ့ပိုင္းၿမိဳ့နယ္ သို့ၿဖစ္ေစ..အၿမန္ဆ ံုးေလွ်ာက္ထါးနိ ုင္ပါသည္..။ ==============================

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း နံပါတ္ကေတာ ့—

☎️☎️☎️၀၉၉၇၆၃၉၃၉၀၂ ,၀၉၂၅၄၁၁၇၆၂၉
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *