2019-06-28 16:33:15 ,သတင္းေကာင္းအေနနွင့္ Crossworks…

သတင္းေကာင္းအေနနွင့္ Crossworks မွ အလုပ္အကိုင္ရာထူးမ်ားစြာ ေခၚယူလ်က္ရွိပါတယ္။

သင့္ရဲ႕ နွစ္သက္ရာအလုပ္အကိုင္နွင့္ CV ေဖာင္ကို hello@crosswork.info သို႔ ေပးပို႔ထားလိုက္ပါ။
သင္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္လမ္းမ်ားေပၚေပါက္လာပါက ျပန္လည္ဆက္သြယ္ေပးပါမည္။
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *