2019-06-27 18:48:32 ,ေအာက္ပါ Position အတြက္ဝန္ထမ္းအ…

ေအာက္ပါ Position အတြက္ဝန္ထမ္းအျမန္အလို႐ွိပါသည္။ (Urgent)
ဗဟန္းၿမိဳ့္နယ္တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္
1.Facebook Page Admin
(M/F) (2) Posts
-ျမန္မာစာအေရးအသား၊ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုကြၽမ္းက်င္ရမည္။
-Facebook Business Page/Online Shopping တစ္ခုကို ကြၽမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳတတ္ရမည္။
-ဘြဲ႔တစ္ခုခုရ႐ွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
Salary – Nego
ေလ်ွာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ရန္
📞09-449485922
📞09-791690875
📞09-898130881
📩 bestpointmmt@gmail.com
Cv form လာတင္လုိပါကလိပ္စာမွာ-သံလမ္း/
လႉိင္ျမဳိ့နယ္_ေက်ာင္းကုန္း(3)လမ္း
တုိက္အမွတ္ 836A-1 Best Point AgencySource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *