2019-06-27 18:48:24 ,ဇြန္လ ၂၀၁၉ ( June 2019 – Part …

ဇြန္လ ၂၀၁၉ ( June 2019 – Part 4 ) အတြက္ Job Position – ( ၄၅ ) မ်ဳိး – သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းကိုက္ညီပါက တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ျပီး ဆယ္ရက္အတြင္း အလုပ္ရပါမည္။

၁) Production Executive – Female – ( 5 ) Posts /လစာ – ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ /သာေကတၿမိဳ႕နယ္။

– MBBS ဘြဲ႔ရျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ( ၃)ႏွစ္ရွိရမည္။
– အသက္ ၂၇ မွ ၃၅ ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
– Computer Internet အသံုးျပဳႏုိင္ရမည္။
– Communication Skills ႏွင့္ Interpersonal Skills ေကာင္းမြန္ ရမည္။
– အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီခြဲအထိတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။
– စေနေန႔တ၀က္ႏွင့္ တနဂၤေႏြ၊အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။

၂) Account – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (အထက္) / အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ။

• ဘဲြ႔ရျဖစ္ရမည္။
• Diploma in Accounting ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
• သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၂)ႏွစ္ရွိရမည္။
• Financial ဆဲြႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
• ႏွစ္ခ်ဳပ္၊လခ်ဳပ္ စာရင္းမ်ားဆဲြႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ အစိုးရရံုးမ်ားသို႔ ၀င္ထြက္သြားလာႏိုင္ရမည္။
• ေန၊စား၊ျငိမ္း ေနလိုပါက စီစဥ္ေပးမည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္ပါသည္။

၃) Line Manager & Korea Translator – Male – ( 5 ) Posts /လစာ – ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္/မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– စက္ရံုပိုင္းတြင္ Supervisor (or)Production ပိုင္းအေတြ႕အႀကံဳရွိရမည္။
– Korea စကားကုိနားလည္ၿပီး၊ေျပာႏိုင္ရမည္။
– အသက္ ၃၈ ႏွစ္ႏွင့္ေအာက္ျဖစ္ရမည္။
– စေနေန႔တ၀က္ပိတ္သည္။ဖယ္ရီရွိသည္။
– အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ရမည္။

၄) Kitchen Helper – က်ား – ( ၃ ) ဦး / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) /ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။

– လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၁)ႏွစ္ရွိရမည္။
– ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရမည္။
– ေန၊စား၊ျငိမ္း စီစဥ္ေပးမည္။

၅) သန္႔ရွင္းေရး – က်ား – ( ၃ ) ဦး / လစာ – ၁၃၀,၀၀၀ က်ပ္ / ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ။

– လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၁)ႏွစ္ရွိရမည္။
– ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရမည္။
– က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ရမည္။
– ေန၊စား၊ျငိမ္း စီစဥ္ေပးမည္။

၆) Sales Staff – Female – ( 5 ) Posts/လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္/ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္။
– ၁၀ တန္းေအာင္ျဖစ္ရမည္။

– ေရႊ၊ပလက္တီနမ္ မ်ားကိုေရာင္းရမည္။ေရႊအေရာင္းပိုင္းကို Training ျပန္ေပးမည္။
– အေရာင္းပိုင္းအေတြ႕အႀကံဳ ( ၁ ) ႏွစ္ရွိရမည္။
– သြက္သြက္လက္လက္ႏွင့္စကားေျပာဆိုႏိုင္ရမည္။
– Computer အနည္းငယ္သံုးႏုိင္ရမည္။
– အသက္ ၂၇ ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
– အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ၉ နာရီခြဲမွ ညေန ၅ နာရီခြဲအထိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရမည္။
– တနလာၤေန႔ႏွင့္ အခါႀကီးရက္ႀကီးမ်ားပိတ္သည္။
– ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။

၇) Bar Supervisor – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၅ – ၃၀) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၂)ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။
– Problem Solving , Communication and Participation Skills ရွိသူျဖစ္ရမည္။
– Management Skills ေကာင္းမြန္ရမည္။
– Duty Assign (8:00 PM to 4:00 AM)
– 1 Day OFF (Monday)
– လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

၈) Bartender – Male – ( 10 ) Posts / လစာ – ၁၈၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) /ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။

– အေျခခံပညာအထက္တန္း (သို႔) တကၠသိုလ္ဝင္တန္းတက္ေရာက္ေနသူ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၁၈ – ၃၀) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
– Bartender ျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၂)ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။
– Bar ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္အားလံုးကို သိရွိနားလည္ျပီး တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္။
– ေန႔စား / စရိတ္ျငိမ္း စီစဥ္ေပးမည္။
– Rotate Duty Assign (9:00AM to 6:00PM ) and (5:30 PM to 3:00AM)
– 1 Day OFF

၉) Assistant Sales Supervisor – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ညွိႏွိဳင္း ) / အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ။

• ဘဲြ႔ရျဖစ္ရမည္။
• သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ အနည္းဆံုး (၂)ႏွစ္ ရွိရမည္။
• Computer ( Word/Excel ) အသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
• အေရာင္းပိုင္းစီမံခန္႔ခဲြမွဳ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
• မိမိစီမံခန္႔ခဲြသည့္ အေရာင္းအဖဲြ႔ကို ဦးေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
• အလုပ္ခ်ိန္ ( 8:30 AM – 5:00 PM )
• တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
• ယူနီေဖာင္းရွိသည္ ။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

၁၀) Sales Assistant – Female – ( 10 ) Posts / လစာ – ၁၈၀,၀၀၀ က်ပ္ (အထက္) / အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ။

• ဘဲြ႔ရျဖစ္ရမည္။
• သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ အနည္းဆံုး (၁)ႏွစ္ ရွိရမည္။
• Computer (Word, Excel) အသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
• အေရာင္းပိုင္းအေတြ႔အၾကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္။
• အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ၿပီး ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။
• အလုပ္ခ်ိန္ ( 8:30 AM – 5:00 PM )
• တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
• ယူနီေဖာင္းရွိသည္ ။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

၁၁) Logistic Assistant – Male/Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (အထက္) / အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ။

• ဘဲြ႔ရျဖစ္ရမည္။
• Supply Chain ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္။
• ပစၥည္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို စီမံခန္႔ခဲြဦးေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
• Computer (Word, Excel) အသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
• စာရင္းဇယားပိုင္ႏိုင္ရမည္။
• ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ အသင္းအဖဲြ႔စိတ္ဓာတ္ရွိရမည္။
• လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ခရီးထြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
• အလုပ္ခ်ိန္ ( 8:30 AM – 5:00 PM )
• တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
• ယူနီေဖာင္းရွိသည္ ။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

၁၂) Sales Executive – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၄၀၀,၀၀၀ ~ ၆၀၀,၀၀၀ က်ပ္ / ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။

• ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
• Lubricant ပိုင္းျဖင့္လုပ္သက္ (၂)ႏွစ္ ရွိရမည္။
• တခါတရံနယ္သြားႏိုင္ရမည္။
• အင္ဂ်င္ 1500 CC ေမာင္းႏိုင္ရမည္။
• Auto Manual ေမာင္းႏိုင္ရမည္။
• ကားေမာင္းလိုင္စင္ရွိရမည္။
• JD ပါတဲ႔ cv form ကိုတင္ေပးပါရန္။

၁၃) Chinese Translator – Male /Female – ( 5 ) Posts /လစာ – ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ /အုတ္ဖိုၿမိဳ႕။

– တရုတ္စကားကိုေရး၊ဖတ္၊ေျပာ ကၽြမ္းက်င္ရမည္။
– ေန၊စားၿငိမ္းစီစဥ္ေပးသည္။
– အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကိုစိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရမည္။
– နယ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရမည္။
– ခ်က္ခ်င္းအင္တာဗ်ဴး၀င္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

၁၄) Sales & Marketing Executive Female – ( 5 ) Posts / လစာ (ညွိနွိဳင္း) / အေရွ႕ဒဂံုျမိဳ႕နယ္။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။
– စကၠဴပံုး လုပ္တဲ့အေတြ႔အၾကံဳ(၂) နွစ္ သို႔မဟုတ္ (၃)နွစ္ ရွိရမည္။
– အသက္ (၄၀) ေအာက္ျဖစ္ရမည္။

၁၅) QA/QC Supervisor – Male/Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၆၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိနိွုင္း)/ သီလဝါစက္မွဳဇုန္။

• Bachelor’s Degree in an applied science or engineering. Preferably Mechanical Engineering or Construction Engineering.
• At least 10-years working experience in manufacturing and having 5 year experience in QA/QC, working experience in structural steel manufacturing is preferable.
• Having knowledge of ISO standards and process improvement
• Having knowledge of standard methodologies and standards
• Goods at communication and negotiation skill
• Advanced consulting or relationship management skills
• Proficient in Microsoft Office.
• Experience in quality management system audits
• Good at English both written and speaking
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညႇိႏိႈင္းႏိုင္သည္။

၁၆) စက္ရံုမွဴး Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၃၅၀,၀၀၀ က်ပ္(ညွိနွိဳင္း) / မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။

– စားေသာက္ကုန္ပိုင္းအေတြ႔အၾကံဳ (၅)နွစ္ ရွိရမည္။

၁၇) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွဴး Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ ~ ၃၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိနွိဳင္း) /လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။

– စီမံခန္႕ခြဲနုိင္ရမည္။
– လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ ( ၅ )နွစ္ ရွိရမည္။

၁၈) Sales Promoter – Male – ( 10 ) Posts / လစာ – ၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း)/ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ။ (တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းအနီး)

• ဘဲြ႔ရ (သို႔) ဆယ္တန္းေအာင္၍ ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းရမည္။
• အေရာင္းပိုင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၂)ႏွစ္ရွိရမည္။
• အသက္ (၁၈ – ၂၈)ႏွစ္ အတြင္းျဖစ္ရမည္။
• Computer ကြ်မ္းက်င္ရမည္။ ေငြစာရင္းျဖတ္ရမည္။
• ဆက္ဆံေရးအထူးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ၿပီး သြက္လက္တတ္ၾကြသူျဖစ္ရမည္။
• Convenience Store တြင္လုပ္ဖူးသူမ်ားလဲ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
• အလုပ္ခ်ိန္ ( 9:00 AM – 9:00 PM )
• ယူနီေဖာင္းရွိသည္။
• တစ္ပတ္တစ္ရက္နားခြင့္ရွိသည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳေပၚမူတည္ၿပီး လစာညွိႏိွဳင္းႏိုင္ပါသည္။
• ရံုးခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ေတာင္ဒဂံုရံုးတြင္အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။
• ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အနီးတစ္ဝွိဳက္ေနသူမ်ား ဦးစားေပးေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

၁၉) Accountant – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ။

• B Com (သို႔) Any Graduate + LCCI (III) UK ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
• သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၁)ႏွစ္ရွိရမည္။
• AP စာရင္းပိုင္းလုပ္ကိုင္ရမည္။
• အသံုးျပဳရမည့္ Software ကိုသင္ၾကားေပးပါမည္။
• Myanmar & English Font ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
• Computer Microsoft Word, Excel , Internet & Email အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
• အလုပ္ခ်ိန္ (8:30 AM – 4:30 PM)
• ဖယ္ရီရွိသည္။ ယူနီေဖာင္းရွိသည္။
• တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚ မူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

၂၀) Senior Finance Executive – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ။

• Any Graduate
• D.A, LCCI Level 3, D.F.Ac, DFM or similar level
• At least 3 years experiences in financial sector as a senior
• Maintain the financial health of the organization
• Strong interpersonal communication and teamwork skills
• Good in English skills and MS Office
• သမိုင္းလမ္းဆံုထိ ဖယ္ရီရွိသည္။ယူနီေဖာင္းရွိသည္။
• ေန႔လည္စာထမင္းေကြ်းသည္။
• အလုပ္ခ်ိန္ (8:30 – 5:30 )
• တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

၂၁) HR Manager – Male/Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ – ၇၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / လသာၿမိဳ႕နယ္ ။

• ဘဲြ႔ရျဖစ္ရမည္။
• HR Manager ရာထူးျဖင့္ လုပ္သက္ (၃)ႏွစ္ရွိရမည္။
• Computer Word , Excel , Power Point , Internet Email ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
• သက္ဆိုင္ရာ Diploma မ်ားႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။
• ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
• HR ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေကာင္းစြာနားလည္ကာ ဦးေဆာင္စီမံခန္႔ခဲြႏိုင္သူ၊ အလုပ္တာ၀န္မ်ားကို ကြ်မ္းက်င္စြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
• အလုပ္ခ်ိန္ ( 9:00 AM – 5:00 PM)
• ဖယ္ရီရွိသည္။ ယူနီေဖာင္းရွိသည္။
• တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

၂၂) Site Store Keeper – Male – ( 5 ) Posts /လစာ – ၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ /ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– Site Store Keeper ျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ( ၂ ) ႏွစ္ရွိရမည္။
– Computer အနည္းငယ္အသံုးျပဳႏုိင္ရမည္။

၂၃) Site Supervisor – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ /ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– Site Supervisor ရာထူးျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ( ၂ ) ႏွစ္ အထက္ရွိရမည္။
– အသက္ ၃၀ ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။

၂၄) Assistant Store Manager – Female – ( 5 ) Posts / လစာ- ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) / လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ ့ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၃၀) ႏွစ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ရမည္။
– Management ႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ Diploma (or) Certificate ရွိရမည္။
– Computer Word , Excel , Internet & Email ရရမည္။
– Assistant Store Manager လုပ္ငန္းပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳ (၃) ႏွစ္ရွိရမည္။
– အဝတ္အထည္ Manufacturing ပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။
– Office Time – (8:30 AM to 5:00 PM)
– တနဂၤေႏြႏွင့္အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ပိတ္သည္။
– Ferry ရွိသည္။

၂၅) Cashier – Female – ( 5 ) Posts /လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ /ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ( ၂ )ႏွစ္ရွိရမည္။
– အသက္ (၂၇ ) ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ရမည္။
– English စကားေျပာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
– ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာေျပျပစ္သူျဖစ္ရမည္။
– Computer အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
– အိမ္ေထာင္မရွိသူျဖစ္ရမည္။

၂၆) Auto CAD Operator – Male/Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ – ၆၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / တာေမြၿမိဳ႕နယ္။

– Age 25-35
– Technology University graduate
– Able to use Auto Cad
– Must JLPT (N3) passed
– Preferable who has experienced in Japan or foreign company in the past
– Able to work under pressure
– Good communication and humble mindset
– Able to work in weekend if need

၂၇) Marketing Staff – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ – ၆၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / တာေမြၿမိဳ႕နယ္။

• Good teamwork skills
• Communication skills
• Adaptability
• Planning skills
• Creativity and writing skills
• Language skill > English and Japanese (around N-2 level)
• IT skills
• Good marketing job’s experience
• Can travel around Myanmar
• Hold the orientation
• Arrange event or orientation
• Office Hours (8:30 – 5:30 )
• Sat & Sunday Off , Uniform

၂၈) Elderly Care Teacher – Male/Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ။

• Over 30 years old
• OK inexperienced one
• Highly motivation
• N2 Japanese level (Communication skill is more important)
• Who can give caution to students very strictly
• Who has confidence with physical strength
• Who can go to Japan for 2 months for training at care giver center in japan
• Either ok Male or Female
• Office Hours (8:30 – 5:30 )
• Sat & Sunday Off , Uniform

၂၉) Japanese Teacher – Male/Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၃၅၀,၀၀၀ က်ပ္ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ။

• Any graduate
• At least JLPT N2 level
• Age over 25 years
• Able to use Japanese typing
• At least one year working experience in teaching field at Japanese Language School
• Office Hours (8:30 – 5:30 )
• Sat & Sunday Off , Uniform

၃၀) HR & Admin – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၃၅၀,၀၀၀ က်ပ္ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / တာေမြၿမိဳ႕နယ္။

• Any graduate
• Age 20 -30
• Must be N3 (JLPT) certificate holder
• Able to use internet /Email by Japanese
• Basic English
• At least one year experience in any background
• Team work, Accurate and cooperative mind
• Data Entry, Making by using excel
• Working hour 8:30am to 5:30pm
• Sat /Sunday and public holiday off

၃၁) Japanese Coordinator – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၈၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (အထက္) / တာေမြၿမိဳ႕နယ္။

• Any graduate
• Age under 26
• Must have JLPT N1 certificate
• Willing to work multi tasks such as telephone inquiry, email to customer, visit expo and government office, translation documents
• Team work and flexible mind set
• Good Communication & positive altitude
• Fresh graduated are acceptable
• Can use business email and typing by (Myanmar /English & Japanese)
• Salary will be considered according to Japanese skill
• Working hour 8:30am to 5:30pm
• Sat /Sunday and public holiday off

၃၂) Sales Supervisor – Female – ( 5 ) Posts /လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္/ သာေကတၿမိဳ႔နယ္။

ဘြဲ႔ရရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။
အသက္ ၂၅ နွစ္မွ ၃၀နွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
ရုပ္ရည္ေျပျပစ္ျပီးေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူၿဖစ္ရမည္။
Computer Microsoft Office Word, Excel အသံုးၿပဳနိုင္ရမည္။
သက္ဆိုင္ရာ ရာထူးၿဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (၂ ) နွစ္အထက္ရွိသူၿဖစ္ရမည္။
Showroom ပိုင္းနွင္႔Modern Trade မ်ားအား Management လုပ္နိုင္သူၿဖစ္ရမည္။

၃၃) Cleaner ( သန္႔ရွင္းေရး ) – မ – ( ၅ ) ဦး /လစာ – ၁၂၀,၀၀၀ က်ပ္/ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။

– အသက္ ( ၃၀ – ၃၅) နွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
– ရံုးခ်ိန္ ( ၉ : ၀၀ မွ ၆ : ၀၀)
– တနဂၤေႏြနွင့္အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။

၃၄) Sales & Marketing Executive – Male – ( 5 ) Posts /လစာ- ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ + Travel Allowance /မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕ နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရနယ္ထြက္ႏိုင္ရမည္။
– အိမ္သုတ္ေဆး ( သို႔) Construction Material အေရာင္းပိုင္းအေတြ႕အႀကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ၂ ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။
– အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ၉ နာရီ မွ ညေန ၆ နာရီအထိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္နုိင္ရမည္။
– တနဂၤေႏြႏွင့္အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
– cv form တြင္လုပ္ခဲ႔သည့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ အျပည့္အစံု ထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

၃၅ ) Sales Driver – Male – ( 5 ) Posts /လစာ – ၂၅၀၀၀၀ က်ပ္ ႏွင္(့အထက္)/ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္။

– ဘြဲ႕ရရွိသူဦးစားေပးမည္။
– သက္ဆိုင္ရာ Sales Driver ရာထူးျဖင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ( ၂ ) ႏွစ္ရွိရမည္။
– Auto ,Manual ကားေမာင္းႏုိင္ရမည္။
– ရန္ကုန္လမ္းကၽြမ္းက်င္ရမည္။
– အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ၉ နာရီ မွ ညေန ၆ နာရီအထိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္နုိင္ရမည္။
– တနဂၤေႏြႏွင့္အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
– လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရနယ္ထြက္ႏိုင္ရမည္။
– cv form တြင္လုပ္ခဲ႔သည့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ အျပည့္အစံု ထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

၃၆) Showroom Sales Staff – Male /Female – ( 5 ) Posts/ လစာ – ၁၈၀,၀၀၀ က်ပ္ /မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္။

– အေ၀းသင္ျဖင့္ေက်ာင္းဆက္မတက္သူမ်ားေလ ွ်ာက္ထားႏုိင္ သည္။
– အေရာင္းပိုင္းျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၁)ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။
– ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
– အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းအေရာင္းပုိင္းအေတြ႔အႀကံဳရွိသူဦးစားေပး မည္။

၃၇) Sales Staff – Male /Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၁၈၀,၀၀၀ က်ပ္ /မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္။

– အေ၀းသင္ျဖင့္ေက်ာင္းဆက္မတက္သူမ်ားေလ ွ်ာက္ထားႏုိင္ သည္။
– အေရာင္းပိုင္းျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၁)ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။
– ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
– အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းအေရာင္းပုိင္းအေတြ႔အႀကံဳရွိသူဦးစားေပး မည္။
– အျပင္သြားလာႏုိင္ရမည္။

၃၈) Admin Account – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ညွိႏွိဳင္း) / ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္ ။

• ဘဲြ႔ရျဖစ္ရမည္။
• LCCI Level 1,2 ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
• သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၁)ႏွစ္ရွိရမည္။
• Computer Word , Excel ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
• တစ္ခါတစ္ရံ လိုအပ္ပါက နယ္သြားႏိုင္ရမည္။
• အလုပ္ခ်ိန္ ( 9:00 AM – 5:00 PM )
• စေန၊တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္ပါသည္။

၃၉) Customer Service – Male / Female – ( 5 ) Posts – လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ( အထက္ ) + Commissions – လွုိင္သာယာစက္မွုဇုန္ ။

• Minimum SPM, GCE 'N' or 'O' Levels
• Good communication skill, ability to converse in Mandarin and Cantonese is a plus.
• Proficiency in MS Office
• Independent individual with ability to perform in a fast-pace environment
• Enthusiastic, passionate about customer services
Job Description
• Handle customers order processing timely and delivery arrangements.
• Coordinate and facilitate between customers, factory & marketing team.
• Handle customers' inquiries, including resolving issues and customers' feedback.
• Perform any other customer-service related task as assigned by the supervisor.

၄၀) Senior Finance Executive – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ။

• Any Graduate
• D.A, LCCI Level 3, D.F.Ac, DFM or similar level
• At least 3 years experiences in financial sector as a senior
• Maintain the financial health of the organization
• Strong interpersonal communication and teamwork skills
• Good in English skills and MS Office
• သမိုင္းလမ္းဆံုထိ ဖယ္ရီရွိသည္။ယူနီေဖာင္းရွိသည္။
• ေန႔လည္စာထမင္းေကြ်းသည္။
• အလုပ္ခ်ိန္ (8:30 – 5:30 )
• တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

၄၁) ရံုးအကူ ( Office Cleaner ) – မ – ( ၁၀ ) ဦး / လစာ – ၁၆၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ။

• ဆယ္တန္းအထိ တတ္ေရာက္ဖူးသူျဖစ္ရမည္။
• အသက္ (၂၀ – ၂၈) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
• အစည္းအေဝးခန္းမ်ားကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေပးရမည္။
• အစည္းအေဝးမက်င္းပမွီ အစားအေသာက္မ်ားကို စီစဥ္ေပးရမည္။
• လူၾကီးမ်ား ထမင္းစားရန္ ျပင္ဆင္ေပးရမည္။
• ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အနီးတစ္၀ွိဳက္ဦးစားေပးမည္။
• အလုပ္ခ်ိန္ ( 8:30 AM – 4:30 PM )
• ဖယ္ရီရွိသည္။
• တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။

၄၂) Leasing Manager – Male / Female – ( 3 ) Posts – လစာ – ညိွႏွုိင္း – ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္ ။

– ဘဲြ႔ရျဖစ္ရမည္ ။
– Sales & Marketing Management ျဖင္႔Diploma ရထားလွ ်င္ဦးစားေပးမည္ ။
– အသက္ ( ၃၀ ) ႏွစ္အထက္ျဖစ္ရမည္ ။
– Leasing Plan ,Market Ability မ်ားကို လုပ္ေဆာင္နုိ္င္ရမည္ ။
– အိမ္ျခံေျမ အေရာင္း ၊ အ၀ယ္ ၊ အဌား လုပ္သက္ အနည္းဆံုး ( ၅ ) ႏွစ္အထက္ရွိရမည္ ။
– Clients မ်ားျဖင္႔ ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္ ။
– English , Burmese ေရး ၊ ေျပာ လုပ္ေဆာင္နုိင္ရမည္ ။
– လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳအေပၚမူတည္၍ လစာညိွႏွုိင္းနုိင္ပါသည္ ။
– သစ္လုပ္ငန္းနွင္႔ အေဆာက္အဦးအဌားလုပ္ေဆာင္သည္႔ နုိင္ငံျခားဖက္စက္ကုမၸဏီၾကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္ ။

Job Responsibilities

– Establishes rental rate by surveying local rental rates ; calculating overhead costs ; depreciation , taxes , and profit goals
– Leasing management for serviced apartment , office units , hotels , luxury condominium
– Creates lucrative sales targets and networks business relations to corporate client
– Attracts tenants by advertising vacancies ; obtaining referrals from current tenants , explaining advantages of location and services ; showing units .
– Contracts with tenants by negotiating leases ; collecting security deposit .
– Prepare reports by collecting , analyzing and summarizing data and trends

၄၃) Purchasing Executive – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၄၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (အထက္) / ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္။

• ဘဲြ႔ရျဖစ္ရမည္။
• ျပည္တြင္းဝယ္ယူေရးျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳအနည္းဆံုး (၃)ႏွစ္ရွိရမည္။
• အိမ္ေဆာက္ပစၥည္း၀ယ္ေရးျဖင့္အေတြ႔အၾကံဳရွိပါက ဦးစားေပးမည္။
• စာရင္းဇယားဆဲြႏိုင္ရမည္။ Data သြင္းႏိုင္ရမည္။
• Computer Microsoft Office အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
• အလုပ္ခ်ိန္ (8:30 AM – 4:30 PM )
• ဖယ္ရီရွိသည္။ ယူနီေဖာင္းရွိသည္။
• တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚ မူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။
• ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားဦးစားေပးေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

၄၄) Sales Admin – Female – ( 5 ) Posts – လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) – လွုိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ ။

• Any graduated.
• Age about (25) and above.
• Minimum (2) years experience in Sales Admin
• Able to use English language fluently in 4 skills.
Excellent communication and strong skill to use excel.
• Proficient in Microsoft office word, excel, powerpoint , internet and email.
• အလုပ္ခ်ိန္ (8:30 AM – 5:00 PM )
• ယူနီေဖာင္းရွိသည္။ ဖယ္ရီရွိသည္။
• တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

၄၅) Personal Assistant – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၆၀၀,၀၀၀ က်ပ္ / အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ။

• Any graduate , preferable diploma in Secretariat & Minimum 2 years’ experience in relate field
• Ability to work effectively and proven ability to work under pressure & strong interpersonal skills, dealing and communication skills
• Fluent in spoken and written English, computer literate , familiar with EMAIL, Microsoft Office and able to prepare Power Point presentation
• Proactive and positive individual with can do attitude
• Attention in details and accuracy
• Working Hour: 8:30am to 5:30pm
• Working Days : (5.5 days) Public Holiday & Sun day – Off

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေလ ်ာက္ထားလုိသည္႔ရာထူးမ်ားကို တစ္ပါတည္းေဖၚျပေပးၾကပါရန္ ႏွင္႔ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံု တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

Email ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္လည္းေကာင္း လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သား စြာရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။

E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com

Phone Number – 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785

Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101

ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔နီးပါသည္ ။ )

မဂၤလာပါရွင္ ။ ကြ်န္မတုိ႔ G A S အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးကုမၸဏီမွ ယခု ဇြန္လ 2019 အတြက္ ျမန္လုိအပ္လ်က္ရွိေသာ ရာထူး( ၄၅ ) မ်ဳိး – Job Position ( ၄၅ ) မ်ဳိး – ဇြန္လ ၂၀၁၉ ( June – Part 4 ) ကုိအစဥ္လာမျပတ္ အထက္ပါအတုိင္း ေဖၚျပေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္ ။လစာမ်ားကေတာ႔ ရာထူး ( Job Position ) အလိုက္ အေျခခံလစာမွစ၍ လစာ ၁၀ သိန္းေက ်ာ္အထိ ပါရွိပါသည္ ။ Your Success Is Our First Priority. Your Bright Future Ahead With GAS Recruitment. ။

လူကိုယ္တုိင္ ရံုးသို႔ လာေရာက္ CV ေပးပို႔ပါက အင္တာဗ်ဴး ခ်က္ခ်င္း ျမန္ပါလိမ္႔မယ္ရွင္႔ ။

CV တင္သည္႔အခါတြင္ ေလ ်ာက္ထားလိုသည္႔ ရာထူးနွင္႔ ျမိဳ႕နယ္ကို တစ္ပါတည္း ေဖၚျပေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။အျမန္လုိအပ္ေနသည္႔ ရာထူးမ်ား ျဖစ္ပါသည္ ။

သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းနွင္႔ကိုက္ညီပါက တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး ၀င္ျပီး ဆယ္ရက္အတြင္းအလုပ္ရနုိင္ပါသည္ ။

၀န္ေဆာင္ခ ေပးေဆာင္ရန္ လံုး၀ မလုိအပ္ပါ ။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *