2019-06-27 18:48:20 ,မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္…

မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ Sales Engineer (၂)ဦး အလိုရွိသည္။

•ကုမၸဏီ၏ CCTV systems, Access Control Systems, Public Address Systems, Fire Detection and Alarm Systems မ်ားေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။

ELV System ကို နားလည္ရမည္။

•Client အသစ္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ လက္ရွိ clientမ်ားကို ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရမည္။

•Site inspections, testing and commissioning activities မ်ားတြင္ Operation Team ကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

•သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ အင္ဂ်င္နီယာ BE ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။

•Sales Engineer လုပ္သက္ အနည္းဆံုး(2)ႏွစ္ရွိရမည္

•Sales plan မ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ project မ်ားကိုစီမံနိုင္စြမ္းရွိရမည္

လစာ -250000 -300000+ Sale Commission

စိတ္ဝင္စားပါက cvေဖာင္ ကို viber no -09962056661သို့လည္းေကာင္း၊ E-mail-cv4mandalay@gmail.com သို့လည္းေကာင္း ေပးပိုု့ေလ်ွာက္ထားနုိင္ပါသည္။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *