2019-06-27 14:03:23 ,ရန္ကုန္ျမိဳ႔နယ္အတြင္း ေအာက္ပါ …

ရန္ကုန္ျမိဳ႔နယ္အတြင္း ေအာက္ပါ ၀န္ထမ္းမ်ား လိုအပ္လွ်က္ရွိပါသည္။
(၁)ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္စားေသာက္ဆိုင္အတြက္
Waiter (က်ား/မ) (၃) ဦး စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္။ ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမည္။ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈရွိရမည္။
Cashier (မ) (၂) ဦး သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ အနည္းဆံုး ၂…
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *