2019-06-27 10:14:25 ,၁.ပန္းထိမ္အလုပ္သင္ဝန္ထမ္း က်ာ…

၁.ပန္းထိမ္အလုပ္သင္ဝန္ထမ္း က်ား/မ👦👧
လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္လုပ္ရမည္.လစာထက္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းတတ္ေျမာက္လိုသူသာ💯💯💯
ပန္းထိမ္အလုပ္သင္လစာ၁၀၀၀၀၀
လက္မႈပညာကိုစိတ္ဝင္စားသူတိုင္းေလ်ာက္ႏိုင္🔆
လိုအပ္ပါကအေဆာင္ေပးပါမည္🔺🔺🔺
မနက္၉ညေန၅.Sunပိတ္ပါသည္
အသက္၁၇မွ၂၇ေအာက္.မွတ္ပံုတင္႐ွိသူ
အေတြ႔အၾကံဳ႐ွိပါကလစာညႇိႏိုင္ပါသည္
၂။အေရာင္းဝန္ထမ္း က်ား၅ဦး👤👤👤
ေရႊမ်ားနယ္သို႔သြားေရာက္ျဖန္႔ႏိုင္သူ💯💯💯
နယ္သြားႏိုင္ရမည္.ရန္ကုန္သြားလာတတ္ရမည္
လစာ၁၅၀၀၀၀.မနက္၉ညေန၅.Sunပိတ္
အသက္၂၈ေအာက္.မွတ္ပံုတင္႐ွိသူသာ
လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္လုပ္ရမည္.လိုအပ္ပါကအေဆာင္ေပးမည္.
ေဇာ္ျမန္မာေအဂ်င္စီမွတဆင့္💠💠🔺🔺
095140171.09785140171
09445140171.09695140171
ဆင္ေရတြင္းCBဘဏ္ေ႐ွ႕
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *