2019-06-27 10:14:03 ,သာေကတရွိ Capital Mart တြင္တာ၀န…

သာေကတရွိ Capital Mart တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္။
အျမန္အလုိရွိသည္။အျမန္ဆက္သြယ္ေပးပါရန္ ။

Promotion Girl – (1) Post
——————————
– ၁၀ တန္းေအာင္/ ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူ
– အသက္ (၁၈-၂၅)ႏွစ္ၾကား
– ရုပ္ရည္သန္႔ျပန္႔ၿပီး အိမ္ေထာင္မရွိသူ
– Capital Mart (သာေကတ) တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။
– 10:00 AM to 7:00 PM
– တစ္ပတ္တစ္ရက္နား/ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ OT ေပးသည္။
– Uniform ရွိ/ ferry မရွိ…Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *