2019-06-27 10:13:46 ,ေရာင္းေမာင္း က်ား(၂)ဦး – ဆယ္…

ေရာင္းေမာင္း က်ား(၂)ဦး

– ဆယ္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၃၀)ႏွစ္ေအာက္႐ွိသူျဖစ္ရမည္။
– ေရာင္းေမာင္း ႏွင့္ အေတြ႔ၾကဳံ (၁) ႏွစ္ အနည္းဆုံး ႐ွိသူျဖစ္ရမည္။
– ေျမာက္ဒဂုံ ၿမိဳ႕နယ္ ႐ွိ Trading company တစ္ခုတြင္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ရန္
– ေမ်ွာ္မွန္းလစာ – ၂သိန္း+%

Sales & Marketing Staff (က်ား/ မ)၅ဦး

– ဆယ္တန္းထိတတ္ေရာက္ဖူးသူျဖစ္ရမည္
-အသက္ (၁၈ မွ ၂၅)ႏွစ္အတြင္း႐ွိသူျဖစ္ရမည္။
– Marketing အပိုင္းတစ္ႏွစ္အနည္းဆုံး႐ွိသူျဖစ္ရမည္။
– ေျမာက္ဒဂုံ ၿမိဳ႕နယ္ တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္
– ေမ်ွာ္မွန္းလစာ -၁၅၀၀၀၀+%

ဆက္သြယ္ရန္…09 680358011
Viber… 09691992840

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *