2019-06-26 17:42:32 ,­(26.6.2019) ကၽြန္မတို႔ #Count…

­(26.6.2019) ကၽြန္မတို႔ #Country_Job_Agency တြင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ လက္ရွိလို အပ္ေသာ Position မ်ားကို

၀န္ထမ္းမ်ားစိတ္တိုင္းက် ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္ရွင္။

#အလုပ္ရလွ်င္ ၀န္ေဆာင္ခေပးရန္မလိုပါ#

1. လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ Plastic Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Accountant Manager F(3)posts

– Salary 800,000~1,000,000 Ks

– ဘြဲ႕ရ

– Advanced Excel, LCCI Level (III), ACCA Part (II), CPA, MYOB

– Exp (5)yrs (Accountant Manager Field)

– Age (25~40)yrs

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)

– Sunday Off

– စိတ္၀င္စားပါက (27.6.19)ရက္ ၾကာသာပေတးေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။

အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Aye Aye San Ph; 09-451811412)

2. ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Engineering Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #HR_Manager F(5)posts

– Salary 500000~700000Ks

– ဘြဲ႔ရ/ Computer Basic ကၽြမ္းက်င္

– HR Certificate, English 4 Skills ကၽြမ္းက်င္

– Exp (3)yrs (HR Manager Field)

– Age (30)yrs above

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)

– စေနေန႔၀က္/ တနဂၤေႏြ/ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။

– စိတ္၀င္စားပါက (27.6.19)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။

– အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Yu Yu Ph; 09-458315642)

3. ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Site_Engineer M(10)posts

– Salary 400000~600000Ks

– BE (Civil)ဦးစားေပးမည္။

– Estimate တြက္ႏိုင္ရမည္။

– Exp (2)yrs above

– Age (25~40)yrs

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)

– Sunday/ Public Holiday Off

– ေနစားၿငိမ္းစီစဥ္ေပးမည္။

– စိတ္၀င္စားပါက (27.6.19)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။

အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ U Kyaw Lin Oo Ph; 09-264692405)

4. လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ရွိ ေဆးဆိုးပန္းရိုက္ကုမၸဏီႀကီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Assistant_HR F(5)posts

– Salary 300,000~400,000 Ks

– ဘြဲ႕ရ

– Japan N4 ေအာင္ N3 တက္ေနသူ

– အေတြ႕အႀကဳံမလုိ

– Age (20~30)yrs

– Sunday/ Public Holidays Off

– Uniform ရွိ

– မဂၤလာဒုုံဘက္ဆုိ Ferry ရွိ/ အျခားၿမိဳ႕နယ္ဆို ကားချပန္ေပး

– စိတ္၀င္စားပါက (27.6.19)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။

– အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္U Nay Htet Win Ph;09-897668882)

5. ၿမိဳ႕ထဲဒဂံုရွိ Travel and Tour Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Tour_Operation M(5)posts

– Salary 250000~300000Ks

– ဘြဲ႔ရ

– Computer Basic, MS Word, Excel, English 4 Skills

– Exp (2)yrs (Tour Field)

– Age (25~30)yrs

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)

– Sunday Off

– စိတ္၀င္စားပါက (27.6.19)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။

– အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Aye Aye San Ph; 09-451811412)

6. လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ Trading Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Purchasing F(5)posts

– Salary 250000~300000Ks

– ဘြဲ႕ရ

– Computer Basic, MS Word, Excel, English 4 Skill

– Exp (1)yr

– Age (25~30)yrs

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)

– Sunday Off

– စိတ္၀င္စားပါက (27.6.19)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။

– အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Aye Aye San Ph; 09-451811412)

7. သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Electronic Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #M_& E_Engineer M(5)posts

– Salary 200000~300000Ks

– EP ဘြဲ႔ရ

– Exp (1)yr

– Age (20~30)yrs

– အလုပ္ခ်ိန္ (8း00~5း00)

– Sunday/ Public Holiday Off

– စိတ္၀င္စားပါက (29.6.19)ရက္ စေနေန႔ ေန႔လည္ (2း00)နာရီတြင္ အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။

– အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Yu Yu Ph; 09-458315642)

8. ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Travel & Tour Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Air_Ticketing M/F(5)posts

– Salary 200000~300000Ks

– 10တန္းေအာင္/ ဘြဲ႕ရ

– English 4 Skills (Intermediate)

– International System အသံုးျပဳနုိင္ရမည္။

– Exp (2)yrs above (Air Ticketing Field)

– Age (20~35)yrs

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)

– တစ္လ ႏွစ္ရက္ပိတ္သည္။

– စိတ္၀င္စားပါက (27.6.19)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။

– အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ U Kyaw Lin Oo Ph; 09-264692405)

9. ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊဆိုင္ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Digital_Marketing M/F(5)Posts

– Salary 200000~300000Ks

– ဘြဲ႕ရ/ ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္း

– Photoshop ကၽြမ္းက်င္/ Computer Ms Word, Excel

– Exp (1)yr above

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း30)

– တစ္္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္သည္။

– စိတ္၀င္စားပါက (27.6.19)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။

– အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ U Nay Zaw Ph; 09-264446081)

10. ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ရွိ Education Center တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Marketing_Leader F(5)posts

– Salary 180000~230000Ks

– ဘြဲ႔ရ/ ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္း

– Computer Basic, Marketing Certificate ရွိသူဦးစားေပးမည္။

– Exp (2)yrs Marketing Field

– Age (35)yrs Under

– အလုပ္ခ်ိန္ (7း00~5း00)/ (11း00~8း00) အလွည့္က်တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။

– ေသာၾကာေန႔ပိတ္သည္။

– ယူနီေဖာင္းရွိသည္။

– စိတ္၀င္စားပါက (27.6.19)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။

– အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ U Nay Zaw Ph; 09-264446081)

11. ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ Trading Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Marketing_Staff M(5)posts

– Salary 150000~200000Ks++

– ဘြဲ႔ရ

– Exp (1)yr

– Age (20~30)yrs

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)

– Sunday/ Public Holiday Off

– Uniform /Ferry ရွိ

– နယ္သြားႏုိင္ရမည္။

(2) #Tele_Marketing F(5)posts

– Salary 150000~180000Ks

– ဘြဲ႔ရ

– အေတြ႕အႀကံဳမလို

– Computer MS Excel

– Age (20~30)yrs

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)

– Sunday/ Public Holiday Off

– Uniform/ Ferry ရွိသည္။

– စိတ္၀င္စားပါက (27.6.19)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။

– အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ U Kyaw Lin Oo Ph; 09-264692405)

12. ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကတၱားကုမၸဏီႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Sale_and_Marketing F(5)posts

– Salary 150000~180000Ks

– ဘြဲ႔ရ/ အေ၀းသင္

– Exp (1)yr

– Age (21~30)yrs

– အလုပ္ခ်ိန္ (8း30~5း00)

– တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္သည္။

– စိတ္၀င္စားပါက (27.6.19)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။

– အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Zin Mar Ph; 09-424323584)

13. တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ အိမ္စီးကားေမာင္းရန္

(1) #Driver F(3)posts

– Salary 250000~300000Ks

– ပညာအရည္အခ်င္းမလို

– အသက္ (25~45)ႏွစ္

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)

– တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္သည္။

– အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw May Zin Myint Aung Ph; 09-899909969)

14. ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းရွိ ေရႊဆိုင္ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Sale_Staff M/F(10)posts

– Salary 130000~150000Ks

– ပညာအရည္အခ်င္းမလို

– အေတြ႔အႀကံဳမလို

– Age (18~25)yrs

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)

– တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္သည္။

– စိတ္၀င္စားပါက (27.6.19)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။

– အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw May Zin Myint Aung Ph; 09-899909969)

15. ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သေဘာၤကုမၸဏီႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Mechanical_Drawing_Engineer M/F(10)posts

– Salary 150000~200000Ks+ Other Allowance

– AGTI (Mechanical)

– Auto CAD ကၽြမ္းက်င္

– အေတြ႕အႀကံဳမလို

– Age (35)yrs Under

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)

– တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္သည္။

– စိတ္၀င္စားပါက (25.6.19)ရက္ အဂၤါေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw May Zin Myint Aung Ph; 09-899909969)

#Country_Job_Company_Limited ပန္းျခံတာ၀ါ ၊(၆)လႊာ၊ အခန္း(၆၀၄)ဗားဂရာလမ္း၊ ေျမနီကုန္း စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္

မွာ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားလို႔ရပါတယ္။ (ေျမနီကုန္း မွတ္တိုင္မွာဆင္းရမွာပါ) #အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ရုံးဖုန္းနံပါတ္ 01 2306361, 01 2306362 , 01 516639, 09-404779959 , 09-404777933 မ်ားသုိ႔လဲ တနလၤာေန႔ မွ စေနေန႔အထိ(စေနေန႔တစ္၀က္)ရံုးဖြင့္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအတြင္းစံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

— at Country Job Company – Sanchaung.Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *