2019-06-24 22:46:56 ,ရန္ကုန္(သဃၤန္းကၽြန္း)ၿမိဳ ့နယ္…

ရန္ကုန္(သဃၤန္းကၽြန္း)ၿမိဳ ့နယ္ဂွိ Cake & Bakery Supplied Co.,Ltd တြင္လုပ္ကိုင္ရန္
🔥Showroom Sale 🔥မ( ၄) ဦး
-လစာ 150000
-ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူ
-အေရာင္းပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳရွိသူ

🔥Cashier မ(၂)ဦး🔥
-လစာ 180000
-ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူ
-Excel ကၽြမ္းက်င္သူ
-လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳရွိသူ

🔥ဂိုေဒါင္စာေရးမ (၁) ဦး🔥
-လစာ 180000
-ဘြဲ ့ရ (or)ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူ
-လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ(၁)ႏွစ္အထက္ရွိသူ

*အထက္ပါ positions အားလံုးအတြက္ အလုပ္ခ်ိန္မွာ မနက္ (၉:၀၀) မွ ညေန (၆:၃၀) အထိျဖစ္ပါသည္။
*Viber (or)Mail မွတစ္ဆင့္ cv form ေပးပို ့ေလွ်ာက္ထားပါက ျပန္လည္ဆက္သြယ္ေပးပါသည္။
Ph – 09951040844
viber-09683998947
mail-mshrmconsulting22@gmail.comSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *