2019-06-24 22:45:16 ,ဇြန္လ ၂၀၁၉ ( June 2019 – Part …

ဇြန္လ ၂၀၁၉ ( June 2019 – Part 1 ) အတြက္ Job Position – ( ၆၅ ) မ်ဳိး – သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းကိုက္ညီပါက တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ျပီး ဆယ္ရက္အတြင္း အလုပ္ရပါမည္။

၁) Incharge & Junior Incharge – Male – ( 5 ) Posts /လစာ – ၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ /စမ္းေခ်ာင္း၊တာေမြ၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕၊ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊သာေကတၿမိဳ႕နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။( Word,Excel)
– POS System,Ordering System & Basic Account & Inventory အေတြ႔အႀကံဳရွိရမည္။
– စီမံခန္႔ခြဲမႈအေတြ႔အႀကံဳ အနည္းဆံုး ( ၆ ) လ သို႔ ( ၁ ) ႏွစ္ခန္႔ရွိ ရမည္။
– Coffee Shop & Bakery အပိုင္းတြင္လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳရွိသူ ဦးစားေပးမည္။

၂) Restaurant Manager (Bar) – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ – ၆၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရရွိသူျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၅ မွ ၃၅) ထိ ရွိသူျဖစ္ရမည္။
– ကြန္ျပဴတာ ကြ်မ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
– အဂၤလိပ္စာ အေရး/ အဖတ္ / အေျပာ အသင့္အတင့္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
– Manager လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ(၃) ႏွစ္အထက္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
– ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ျပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာင္းမြန္သူ ျဖစ္ရမည္။
– Motivation , Encouragement & Leadership Skill ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
– အက်င့္စရိတၱေကာင္းမြန္ျပီး ေရရွည္လက္တြဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရမည္။
– Working Hours – 9 Hr (Rotate Assign)
– OFF Day – 1 Day Off
– Salary – (Nego) + OT + Right Date + Right Time + Service Money
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညႇိႏိႈင္းႏိုင္သည္။

၃) Bar Supervisor – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၅ – ၃၀) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၂)ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။
– Problem Solving , Communication and Participation Skills ရွိသူျဖစ္ရမည္။
– Management Skills ေကာင္းမြန္ရမည္။
– Duty Assign (8:00 PM to 4:00 AM)
– 1 Day OFF (Monday)
– လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

၄) Outbound Tour Manager – Male/Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၇၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (အထက္) +++ / ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ။

• တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔တစ္ခုခုရရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
• အသက္ ( ၂၅ ႏွစ္မွ ၄၀ ႏွစ္) ၾကား ျဖစ္ရမည္။
• အဂၤလိပ္စာ (4) Skill ကၽြမ္းက်င္ရမည္။
• Tourism လုပ္ငန္းတြင္(၃)ႏွစ္ အေတြ႔အၾကံဳ ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
• အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ျပီး Team Work ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
• ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားမွ Supplier မ်ားႏွင့္ ေကာင္းစြာ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္။
• ျပည္ပ ခရီးစဥ္မ်ားအား တာ၀န္ယူ ေရးဆြဲ နိုင္သူ ၊ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တြက္ခ်က္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
• Computer (MS Office, Internet & E-mail) ကၽြမ္းက်င္စြာ သံုးႏိုင္ရမည္။
• ကၽြမ္းက်င္မႈ ေပၚ မႈတည္ ၍ လစာ ေကာင္းေကာင္း ေပးမည္။
• Working Hours ( 9:00 AM to 6:00 PM )
• Sat ( Half ) + Sunday + Public Holidays
• Salary ( Nego ) + Overtime + Right Date + Right Time

၅) Sales Drive – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္ ။

• ဘဲြ႔ရ (သို႔) ဆယ္တန္းေအာင္၍ ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းရမည္။
• ေရာင္းေမာင္း လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၃)ႏွစ္ရွိရမည္။
• ကားအေသး ( Hi-Jet ) ကားေမာင္းရမည္။
• အလုပ္ခ်ိန္ ( 8:30 AM – 5:30 PM )
• ယူနီေဖာင္းရွိသည္။
• တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။

၆) EP Engineer – Male – ( 5 ) Posts/လစာ – ၃၅၀,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ (အထက္) /မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္။

– BE/Btech/AGTI ( EP) ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– စက္ရံုတြင္လုပ္ခဲ႔သည့္ အေတြ႔အႀကံဳ ( ၂) ႏွစ္ရွိရမည္။
– အသက္ ၂၅ မွ ၃၅ ွႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
– English အနည္းငယ္ရရမည္။
– ကိုရီးယားဆံပင္တုထုတ္လုပ္သည့္စက္ရံုတြင္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ရမည္။
– လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ အခ်ိန္ပိုဆင္းႏိုင္ရမည္။
– မဂၤလာဒံုအနီးတ၀ိုက္ေနသူဦးစားေပးမည္။

၇) Chief Accountant – Female – ( 5 ) Posts /လစာ – ၈၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ႏွင့္ ( အထက္) /မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္။

– Bcom ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– ACCA ( or) CPA ၿပီးထားသူျဖစ္ရမည္။
– Computer Excel အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
– အသက္ ( ၃၀ ) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ ( ၅ ) ႏွစ္ရွိရမည္။
– မရမ္းကုန္း ဘုရင့္ေနာင္ပြဲ႕ရံုအနီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။
– တနဂၤေႏြပိတ္သည္။

၈) Admin Manager – Male – ( 5 ) Posts /လစာ – ၄၅၀,၀၀၀ က်ပ္ ႏွင့္ ( အထက္) / ဂ်ိဳင္းျမစ္ကူးတံတား။

– ဘဲြ႕ရျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာ Admin Manager ျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ( ၃) ႏွွစ္ရွိရမည္။
– ေနစရာစီစဥ္ေပးသည္။
– Computer Word,Excel အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
– အသက္ ( ၃၀ ) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ျဖစ္ရမည္။
– စာခ်ဳပ္ျဖင့္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရမည္။
– ဂ်ိဳင္းျမစ္ကူးတံတားတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။

၉) Accountant – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၅,၀၀၀ က်ပ္ ႏွင့္ ( အထက္) / ဂ်ိဳင္းျမစ္ကူးတံတား။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– LCCI Level ( 2 ) ေအာင္ျမင္ထားသူျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ( ၁) ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။
– Computer Excel အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
– တေန႔စာစာရင္းခ ်ဳပ္ေပးႏိုင္ရမည္။
– အိမ္ေထာင္မရွိသူျဖစ္ရမည္။
– ေနစရာစီစဥ္ေပးသည္။
– စာခ်ဳပ္ျဖင့္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရမည္။
– ဂ်ိဳင္းျမစ္ကူးတံတားတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။

၁၀) Driver – Male – ( 5 ) Posts /လစာ – ၂၈၀,၀၀၀ က်ပ္ / ဂ်ိဳင္းျမစ္ကူးတံတား။

– အထက္တန္းေအာင္ျမင္ထားသူျဖစ္ရမည္။
– လိုင္စင္အနက္ကိုင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ရမည္။
– Auto ၊ Manual ေမာင္းႏိုင္သူဦးစားေပးမည္။
– နယ္လမ္းကိုကၽြမ္းက်င္စြာေမာင္းႏိုင္ရမည္။
– ေနစရာစီစဥ္ေပးသည္။
– စာခ်ဳပ္ျဖင့္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရမည္။
– ဂ်ိဳင္းျမစ္ကူးတံတားတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။

၁၁) Showroom Sales Staff – Female – ( 5 ) Posts/လစာ-၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္/ အင္းစိန္ၿမိဳ႔နယ္။

– (၁၀)တန္းေအာင္ျမင္ထားသူျဖစ္ရမည္။
– အေရာင္းပိုင္းစိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံ(၁)နွစ္ရွိရမည္။
– ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာေၿပၿပစ္၍ စကားေၿပာခ်ိဳသာရမည္။
– အသတ္၂၀ ႏွစ္မွ ၂၅ႏွစ္ အတြင္းျဖစ္ရမည္။

၁၂) Site Engineer – Male – ( 3 ) Posts – လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ညိွႏွုိင္း ) – လွုိင္ျမိဳ႕နယ္ ။

BE Civil ျဖစ္ရမည္ ။
အသက္ ( ၂၅ ) ႏွစ္ မွ အသက္ ( ၃၅ ) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္ ။
Civil Site Engineer ျဖင္႔ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ ( ၄ ) ႏွစ္ရွိရမည္ ။
နယ္သြားနုိင္ရမည္ ။
အေဆာက္အဦး၏ အၾကမ္းထည္ ၊ အေခ်ာထည္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဦးစီးေပးနုိင္ရမည္ ။
လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳအေပၚမူတည္၍ လစာညိွႏွုိင္းနုိင္ပါသည္ ။
အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ( ၈:၃၀ ) မွ ညေန ( ၅:၃၀ )
တနဂၤေႏြ နွင္႔ အစုိးရရံုးပိတ္ရက္ပိတ္ပါသည္ ။
ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီၾကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္ ။

၁၃) Stock Accountant – Female – ( 5 ) Posts /လစာ – ၂၅၀,၀၀၀~၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္္ (ညွိႏိႈင္း)/အလံုျမိဳ ့နယ္။

– B Com ဘြဲ ့ရ (သို ့) တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ ့ရျဖစ္ရမည္။
– LCCI Level (III) ျပီးရမည္။
– အသက္ (၂၅ မွ ၂၈) ႏွစ္ဝန္းက်င္္ျဖစ္ရမည္။
– Computer ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
– Stock Accountant ပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳ (၂) ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။

၁၄) Accountant – Female – ( 5 ) Posts / လစာ- ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ / အင္းစိန္ျမိဳ ့နယ္။
– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ ့ရျဖစ္ရမည္။

– အသက္ (၂၅) ႏွစ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ရမည္။
– MYOB Software သံုးႏိုင္ရမည္။
– LCCI Level (III) ျပီးရမည္။
– Accountant ပိုင္းႏွင့္လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ(၂)ႏွစ္ရွိရမည္။

၁၅) Marketing Supervisor – Female – ( 5 ) Posts /လစာ – ၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏႈိင္း)/ ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ ့နယ္။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ ့ရ ျဖစ္ရမည္ ။
– အသက္ (၂၅ မွ ၃၀) ႏွစ္ၾကားျဖစ္ရမည္။
– Marketing Supervisor ပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳ (၂) ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။
– အျပင္သြားလာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
– Advertising ပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္။

၁၆) Purchasing Manager – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၇၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) /လိႈင္သာယာျမိဳ ့နယ္။

– ဘြဲ ့ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၃၅) ႏွစ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ရမည္။
– Computer Word , Excel , Internet & Email ရရမည္။
– English ရရမည္။
– Purchasing Manager လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ (၃) ႏွစ္ရွိရမည္။
– FMCG လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳရွိရမည္။

၁၇) Marketing Staff – Male – ( 5 ) Posts /လစာ – ၁၈၀,၀၀၀~၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္္ (ညွိႏိႈင္း)/ အလံုျမိဳ ့နယ္။

– ဘြဲ ့ရ (သိို ့) ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းရမည္။
– အသက္ (၂၅) ႏွစ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ရမည္။
– Marketing Staff လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ (၂) ႏွစ္ရွိရမည္။
– စက္ပစၥည္းပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။
– တိုက္ရိုက္ Interview ဝင္ရမည္။

၁၈) Sales&Marketing Staff – Male- ( 5 ) Posts /လစာ – ၁၈၀,၀၀၀~၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္္ (ညွိႏိႈင္း)/မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ျမိဳ ့နယ္။

– ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းရမည္။
– အသက္ (၂၀) ႏွစ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ရမည္။
– Sales & Marketing Staff လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ (၂) ႏွစ္ရွိရမည္။
– အဝတ္အထည္ပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳ ရွိသူဦးစားေပးမည္။
– နယ္ထြက္ႏိုင္ရမည္။

၁၉) Sales & Marketing Manager – Male – ( 5 ) Posts /လစာ – ၇၀၀,၀၀၀ က်ပ္္ (ညွိႏိႈင္း)/မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ျမိဳ ့နယ္။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ ့ရ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၃၀) ႏွစ္ေအာက္ ျဖစ္ရမည္။
– Marketing ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ Diploma (or) Certificate ရွိရမည္။
– Computer Excel ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
– Sales & Marketing Manager လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ (၃) ႏွစ္ရွိရမည္။
– နယ္ထြက္ႏိုင္ရမည္။

၂၀) Team Leader – Male / Female – ( 3 ) Posts – လစာ – ညိွႏွုိင္း – သဃၤန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္ ။

ဘဲြ႕ရျဖစ္ရမည္ ။
Team Leader အပုိင္းျဖင္႔ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ လုပ္သက္ ( ၃ ) ႏွစ္ ရွိရမည္ ။
Social Media နွင္႔ ပတ္သက္သည္႔ SEO ( Search Engine Optimization ) , SEM ( Search Engine Marketing ) မ်ားကို ကြ်မ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏို္င္ရမည္ ။
Digital Marketing ႏွင္႔ပတ္သက္၍ ကြ်မ္းက်င္ရမည္ ။
Sales & Marketing Certificate ( သုိ႔ ) Diploma ( သုိ႔ ) Digital Marketing Certificate တစ္ခုခုရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္ ။
Web Page နွင္႔ပတ္သက္၍ ကြ်မ္းက်င္ပိုင္နုိင္သူျဖစ္ရမည္ ။
Photo Shop အသံုးျပဳနုိ္င္ရမည္ ။
Video Editing အပိုင္းအေတြ႕အၾကံဳရွိရမည္ ။
Facebook Page မ်ားကို Admin လုပ္ဖူးသူျဖစ္ရမည္ ။
ဌာနတစ္ခုကို စီမံခန္႕ခဲြ၍ ဦးေဆာင္နုိင္သူျဖစ္ရမည္ ။
ေဆးကုမၸဏီတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္ ။
အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ( ၉ ) နာရီ မွ ညေန ( ၅ ) နာရီ
တနဂၤေႏြ ႏွင္႔ အစုိးရရံုးပိတ္ရက္ပိတ္ပါသည္ ။

၂၁) Legal Manager – Male / Female – ( 3 ) Posts – လစာ – ၁၅ သိန္း ( အထက္ ) – ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္ ။

Commercial laws and dealings with joint ventured business operations မ်ားကို သိရွိသည္႔ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ လုပ္သက္ ( ၁၀ ) ႏွစ္အထက္ရွိသူျဖစ္ရမည္ ။
အေဆာက္အဦး အဌားမ်ားျဖင္႔ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳရွိရမည္ ။
Prepare the draft of notice, for both regulatory and request contract and other legal documents which are related with company business operations.
Review and negotiate contracts and agreements to be signed with clients and/or services suppliers.
Protect the company assets by establishing or advising compliance standards and anticipating emerging compliance trends.
Gather and analyses research data, such as statues, decisions, legal articles, codes and documents
Avoids legal challenges by understanding current and proposed legislation, enforcing regulations and recommending new procedures which need to be supported to all the departments of the company.

၂၂) QS Engineer – Female – ( 3 ) Posts – လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ~ ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ – ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ။

– EP , MP ဘဲြ႕ရျဖစ္ရမည္ ။
– QS လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ လုပ္သက္ အနည္းဆံုး ( ၂ ) ႏွစ္အထက္ရွိရမည္ ။
– M&E Company တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္ ။
– အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ( ၉ ) နာရီ မွ ညေန ( ၅:၃၀ )
– တနဂၤေႏြ ႏွင္႔ အစုိးရရံုးပိတ္ရက္ပိတ္ပါသည္ ။

၂၃) Phone Tester / Quality Testers – Male – ( 7 ) Posts – လစာ – ညိွႏွုိင္း – ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ။

IT , Software Engineering , Languages မည္႔သည္႔ ဘဲြ႕ရမဆုိ ေလ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္ ။
Android OS and standalone applications ( Android & iOS ) မ်ားနွင္႔ပတ္သက္၍ Manual Testing လုပ္ကိုင္ဖူးေသာ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုး ( ၁ ) ႏွစ္ရွိသူျဖစ္ရမည္ ။ Fresh Graduate မ်ားလည္းေလ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္ ။
အဂၤလိပ္စကားေျပာနုိ္င္သူျဖစ္ရမည္ ။ ( Reports မ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္႔ေရးနုိင္ရမည္ ။ ) တရုတ္စကား ေျပာနုိ္င္လွ်င္ ဦးစားေပးမည္ ။
Mobile Phone , Apps , Testing မ်ားကို စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရမည္ ။ ( Mobile Game Testing မ်ား ၊ Mobile Game Application မ်ားနွင္႔ပတ္သက္၍ အေတြ႕အၾကံဳရွိသူ ျဖစ္ရမည္ ။ )
Test Planning , Writing Test Cases & Specifications , Test Execution , Bug Isolation , Tracking , Reporting , Troubleshooting Process မ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္ ။
စိတ္ရွည္သူျဖစ္ရမည္ ။
Technologies အသစ္မ်ား ၊ Software အသစ္မ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ ထပ္မံ Study လုပ္နုိင္သူ ၊ လုပ္ခ်င္သူ ျဖစ္ရမည္ ။
လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳအေပၚမူတည္၍ လစာညိွႏွုိင္းနုိင္ပါသည္ ။
နုိင္ငံျခားဖက္စက္ ဖုန္းကုမၸဏီၾကီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္ ။

*JOB DETAILS:

– Perform test according to test specification.
– Experience newest phones with new technologies and new features.
– Bug report and bug tracking.
– Provide debugging support and re-creation of issues.
– Being responsible for planning of project test schedule.
– Understanding the requirements/specification provided by development team.
– Fostering teamwork within your team.
– Generating Reports, Communicate with local managements and head quarter.
*OPPORTUNITIES:
– Competitive salary, good benefits.
– Working oversea.
– Improve English skills by practicing every day.
– Get trained throughout various kinds of professional training activities.
– Access to future promotion opportunity to become a team supervisor/ leader.

၂၄) Finance Manager – Male/Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၉၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ။

• Must have recognized Bachelor degree . Diploma in IFRS (or) ACCA Par-1 (or) CPA .
• Should have previous financial reporting and accounting experiences.
• Experience Require is 5 years over in the related field.
• Be able to commit your responsibility in accounting, and financial management Leadership and Managerial skills to operate in a dynamic environment must be required.
• Must be able to problem-solving, pro-active hands-on attitudes .
• Excellent verbal and written communication skills and English are essential.
• အလုပ္ခ်ိန္ ( 8:30 AM – 5:15 PM )
• ဖယ္ရီရွိသည္။ ယူနီေဖာင္းရွိသည္။
• စေနတစ္ပတ္ျခားပိတ္သည္။ တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

၂၅) English Translator – Male/Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၆၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ။

• ဘဲြ႔ရျဖစ္ရမည္။
• English အေရး၊အဖတ္၊အေျပာ ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
• သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၂)ႏွစ္ရွိရမည္။
• အလုပ္ခ်ိန္ (9:00 AM – 5:00 PM)
• ဖယ္ရီရွိသည္။ ယူနီေဖာင္းရွိသည္။
• တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

၂၆) Sales Leader – Female – ( 5 )Posts/ လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္(ညွိႏႈိင္း) /အလံုျမိဳ႕နယ္။

– ဘြဲ႕ရရွိသူျဖစ္ရမည္ (သို႕မဟုတ္) ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမည္။
– အသက္(၃၀)ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ရမည္။
-Retail လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။
– Cosmetic လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။
– လိုအပ္ပါက အခ်ိန္ပ္ိုဆင္းေပးနုိင္ရမည္။
– အလုပ္ခ်ိန္ 9:00AM to 6:00PM
– ပိတ္ရက္ တနဂၤေႏြေန႕ပိတ္ရက္ပိတ္သည္။

၂၇) Senior Accountant – Male / Female – ( 5 ) Posts – လစာ – ၇၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ညိွႏွုိင္း ) – ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ။

– BCom / LCCI Level ( 3 ) ျပီးျပီးသူျဖစ္ရမည္ ။
– Tax Law / Tax Procedure ႏွင္႔ Accountant လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုး လုပ္သက္ ( ၃ ) ႏွစ္ရွိသူျဖစ္ရမည္ ။
– Audit ႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ ၊ ဗဟုသုတရွိရမည္ ။
– ကြန္ျပဴတာကြ်မ္းက်င္စြာအသံုးျပဳနုိင္ရမည္ ။ Microsoft Excel အသံုးျပဳနိုင္ရမည္ ။
– တရုတ္ ဘာသာစကား ၊ ျမန္မာဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္စြာေျပာဆုိနုိင္ရမည္ ။
– ရုိးသားၾကဳိးစားသူျဖစ္ရမည္ ။
– Finance numbers မ်ားျဖင္႔႔ပတ္သက္၍ စာရင္းဇယားမ်ားကို Confidential ထားနုိင္သူျဖစ္ရမည္ ။
နုိင္ငံျခားဖက္စက္ ဖုန္းကုမၸဏီၾကီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္ ။

၂၈) Sales Representative ( Retail ) – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ( အထက္ ) / လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ။

• Graduated (or) Matriculation Pass
• Sales Experience ( Retail ) 2 Year
• Active and Knowledge of way plan of retail
• Can work pressure and come from FMCG field
• Obey and detail report of sales
• အလုပ္ခ်ိန္ (8:30 AM – 5:00 PM )
• ယူနီေဖာင္းရွိသည္။ ဖယ္ရီရွိသည္။
• တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

၂၉) Sales Representative ( Wholesales ) – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ( အထက္ ) / လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ။

• Graduated (or) Matriculation Pass
• Sales Experience ( Wholesales ) 2 Year
• Active and Knowledge of way plan of wholesales
• Can work pressure and come from FMCG field
• Obey and detail report of sales
• အလုပ္ခ်ိန္ (8:30 AM – 5:00 PM )
• ယူနီေဖာင္းရွိသည္။ ဖယ္ရီရွိသည္။
• တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

၃၀) Sales Supervisor (Wholesales) – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ( အထက္ ) /လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ။

• Graduated
• Sales Experience (Wholesales ) 2 Year
• 4 skill English
• Active and Knowledge of way plan of wholesales
• Can work pressure and come from FMCG field
• Obey and detail report of sales
• အလုပ္ခ်ိန္ (8:30 AM – 5:00 PM )
• ယူနီေဖာင္းရွိသည္။ ဖယ္ရီရွိသည္။
• တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

၃၁) Trainer & Translator – Male – ( 5 ) Posts – လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ညိွႏွုိင္း ) – ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ။

တရုတ္ ၊ ျမန္မာ – ျမန္မာ ၊ တရုတ္ ကြ်မ္းက်င္စြာဘာသာျပန္နိုင္ရမည္ ။
အသင္းအဖဲြ႕အတြက္ Meeting မ်ားစီစဥ္ေပးနုိင္ရမည္ ။ Managers မ်ားမွအသင္းအဖဲြ႕သုိ႔ Training ေပးသည္႔အခါတြင္ ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္း ဘာသာျပန္ေပးနုိင္ရမည္။
စာရြက္စာတမ္း ၊ အလုပ္မ်ားကို Confidential ထားရမည္ ။
အသက္ ( ၂၂ ) ႏွစ္ မွ အသက္ ( ၃၀ ) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္ ။
တရုတ္ ၊ ျမန္မာ ေရး ၊ ဖတ္္ ၊ ေျပာ နုိ္င္ရမည္ ။
Microsoft Office အသံုးျပဳနုိင္ရမည္ ။
ဘာသာျပန္လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳလုပ္သက္ အနည္းဆံုး ( ၁ ) ႏွစ္အထက္ရွိရမည္ ။
အကယ္၍ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အရ တခါတရံ နယ္ခရီးသြားလာနုိင္ရမည္ ။
နုိင္ငံျခားဖက္စက္ ဖုန္းကုမၸဏီၾကီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္ ။

၃၂) Assistant Sales & Marketing Manager – Female – ( 5 ) Posts /လစာ – ၄၅၀,၀၀၀ က်ပ္ /ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– Sales & Marketing ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Certificate (or ) Diploma ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ( ၃ ) ႏွစ္အထက္ရွိ ရမည္။
– Fashion ပိုင္းအေတြ႔အႀကံဳ ရွိသူဦးစားေပးမည္။
– Computer အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။

၃၃) Senior Accountant – Female – ( 5 ) Posts /လစာ – ၄၅၀,၀၀၀ က်ပ္ ~ ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ / ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– LCCI Level ( 3 ) ေအာင္ျမင္ထားသူျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ( ၃ ) ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။t
– အသက္ ( ၃၀ ) ႏွစ္ မွ ( ၃၅ ) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
– ႏွစ္ခ်ဳပ္၊လခ်ဳပ္ဆြဲႏိုင္သူဦးစားေပးမည္။
– Computer Excel အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။

၃၄) Trade Marketing – Male / Female – ( 3 ) Posts – လစာ – ၄၅၀,၀၀၀ က်ပ္ ~ ၆၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ညိွႏွုိင္း ) – ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ။

• ဘဲြ႔ရျဖစ္ရမည္ ။
• အသက္ ( ၂၂ ) ႏွစ္ မွ ( ၃၀ ) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္ ။
• တရုတ္စကား ၊ ျမန္မာစကား ကြ်မ္းက်င္စြာေျပာဆုိနို္င္ရမည္ ။ အဂၤလိပ္စကားေျပာဆုိနိုင္လွ်င္ ပိုေကာင္းသည္ ။
• Microsoft Word / Excel / Power Point သံုးနုိင္ရမည္ ။
• အသင္းအဖဲြ႕ျဖင္႔လုပ္ကုိင္နုိ္င္သူျဖစ္ရမည္ ။
• အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ( ၉ ) နာရီ မွ ညေန ( ၅:၃၀ )
• နုိင္ငံျခားဖက္စက္ ဖုန္းကုမၸဏီၾကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္ ။

Responsibilities

– Billboard ေနရာမ်ား ေၾကျငာ Installation အတြက္ တာ၀န္ယူရမည္ ။
– Billboard Suppliers မ်ားျဖင္႔ ခ်ိတ္ဆက္နုိင္ရမည္ ။
– တခါတရံ ခရီးသြားလာနုိ္င္ရမည္ ။
– Can manage to TME from all area

၃၅ ) Graphic Designer – Male – ( 3 ) Posts – လစာ – ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ညိွႏွုိင္း ) – သာေကတျမိဳ႕နယ္ ။

– လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ ( ၃ ) ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
– Photoshop, illustrator ကၽြမ္းက်င္သူ ျဖစ္ရမည္။
– သာေကတ၊ သု၀ဏၰ၊ ေတာင္ဒဂံု၊ ရြာသာၾကီး၊ ေျမာက္ဒဂံု ၊ ေဒါပံု ယုဇန၊ သဃၤကၽြန္း တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကို ဦးစားေပးမည္။
– လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳေပၚမူတည္၍ ေမွ်ာ္မွန္းလစာအား ညွိႏႈိင္းေပးပါမည္။
– Office hour- Mon to Fri ( 9am to 5:30pm)/ Sat ( 9 am to 5pm )
ဖယ္ရီေပးသည္ ။
– တနဂၤေႏြ နွင္႔ အစုိးရ ရံုးပိတ္ရက္ပိတ္ပါသည္ ။
– Media & Advertising Company တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္ ။

၃၆) Operation Coordinator – က်ား ၊ မ – ( ၅ ) ဦး – လစာ – ညိွႏွုိင္း – သာေကတျမိဳ႕နယ္ ။

• ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းရွိ ယာဥ္လိုင္းေပါင္းစံုကို သိရွိ ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ရမည္။
• ကား owner မ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
• အျပင္သြားလာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
• Communication ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
• အလုပ္ဒဏ္၊ ဖိအားဒဏ္ ခံနိုင္ရည္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
• အသက္ ( ၂၅ ) ႏွစ္ မွ ( ၃၅ ) ႏွစ္အတြင္းရွိသူျဖစ္ရမည္။
• ေတာင္ဒဂံု၊ ေျမာက္ဒဂံု၊ သဃၤန္းကၽြန္း၊စံျပေစ်း၊ ရြာသာၾကီး၊သာေကတ တြင္ေနထိုင္သူမ်ားဆုိလွ်င္ ဦးစားေပးမည္ ။
• Office hour – 9:00 to 5:30 pm/ 9:00 am to 5:00 pm (SAT)
• ဖယ္ရီေပးသည္ ။
• တနဂၤေႏြ နွင္႔ အစုိးရ ရံုးပိတ္ရက္ပိတ္ပါသည္ ။
• Media & Advertising Company တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္ ။

၃၇) Cashier – Female – ( 3 ) Posts – လစာ – ၁၈၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ညိွႏွုိင္း ) – သာေကတျမိဳ႕နယ္ ။

ဘဲြ႕ရျဖစ္ရမည္ ။
LCCI Level ( 1 & 2 ) ေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ရမည္ ။
Cashier လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ လုပ္သက္ ( ၂ ) ႏွစ္ႏွင္႔ အထက္ ရွိသူျဖစ္ရမည္ ။
အသက္ ( ၃၀ ) ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ရမည္ ။
ေန႔စဥ္ ေငြအ၀င္အထြက္မ်ားကို မွတ္သားထားနုိင္ရမည္ ။
ေပးရန္ရွိ ၊ ရရန္ရွိစာရင္းမ်ားကုိင္နုိင္ရမည္ ။
ရိုးသားေျဖာင္႔မတ္ရမည္ ။
Bank Account / Transfer & Transactions မ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္သူျဖစ္ရမည္ ။
ယခင္အလုပ္၏ Recommendation Letter လိုအပ္ပါသည္ ။
လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳအေပၚမူတည္၍ လစာညိွႏွုိင္းနုိင္ပါသည္ ။
သာေကတ ၊ သု၀ဏၰ ၊ ေတာင္ဒဂံု ၊ ရြာသာၾကီး ၊ ေျမာက္ဒဂံု ၊ ေဒါပံု ၊ ယုဇန ၊ သဃၤန္းက်ြန္း တြင္ေနထုိင္သူမ်ား ဦးစားေပးမည္
ဖယ္ရီေပးသည္ ။
တနဂၤေႏြ နွင္႔ အစုိးရ ရံုးပိတ္ရက္ပိတ္ပါသည္ ။
Media & Advertising Company တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္ ။

၃၈) Cash Collector – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္ +++ / ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ။

• ဘဲြ႔ရ (သို႕) ဆယ္တန္းေအာင္၍ ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းရမည္။
• ေငြပမာဏ မ်ားမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ဖူးသူျဖစ္ရမည္။
• ရံုးကားျဖင့္သာ အျပင္ထြက္၍ Payment သြားေကာက္ႏိုင္ရမည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၁)ႏွစ္ရွိရမည္။
• အလုပ္ခ်ိန္ ( 8:30 AM – 5:15 PM )
• ဖယ္ရီရွိသည္။ ယူနီေဖာင္းရွိသည္။
• စေနတစ္ပတ္ျခားပိတ္သည္။ တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

၃၉) Sales & Marketing Manager – Male / Female – ( 3 ) Posts – လစာ – ၄၅၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ညိွႏွူိင္း ) + Incentives + Allowance – သာေကတျမိဳ႕နယ္ ။

English 4 Skills ကြ်မ္းက်င္ရမည္ ။
Computer MS Excel , Word , Power Point ကြ်မ္းက်င္ရမည္ ။
Communication / Presentation / Problem Solving Skills / Decision Making Skills စသည္႔ လုိအပ္သည္႔အရည္အခ်င္းမ်ားျပည္႔မွီရမည္ ။
ဘဲြ႕ရျဖစ္ရမည္ ။
Planning / Analysis / Review / Monitoring / Controlling စသည္႔ Process မ်ားကြ်မ္းက်င္ရမည္ ။
အျပင္သြားလာနုိင္ရမည္ ။
အသက္ ( ၃၀ ) ႏွစ္ မွ ( ၄၀ ) ႏွစ္အတြင္းရွိသူျဖစ္ရမည္ ။
မိမိကုိယ္မိမိ ယံုၾကည္မွု႔ရွိသူျဖစ္ရမည္ ။
လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳအေပၚမူတည္၍ လစာညိွႏွုိင္းနုိင္ပါသည္ ။
သာေကတ ၊ သု၀ဏၰ ၊ ေတာင္ဒဂံု ၊ ရြာသာၾကီး ၊ ေျမာက္ဒဂံု ၊ ေဒါပံု ၊ ယုဇန ၊ သဃၤန္းက်ြန္း တြင္ေနထုိင္သူမ်ား ဦးစားေပးမည္ ။
ဖယ္ရီေပးသည္ ။
တနဂၤေႏြ နွင္႔ အစုိးရ ရံုးပိတ္ရက္ပိတ္ပါသည္ ။
Media & Advertising Company တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္ ။

၄၀) ရံုးသန္႔ရွင္းေရးအတုိင္း အလုပ္လုပ္ရမည္႔ အိမ္အကူ – မ – ( ၃ ) ဦး – လစာ – ညွိွႏွုိင္း – ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္ ။

အိမ္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ (ဧည္႔ခန္း၊ အိပ္ခန္း၊ အိမ္သာ ႏွင္႔ အျခား)
1. ထမင္းခ်က္ျပဳတ္ရန္ ၊
2. နံနက္စာျပင္ဆင္ေပးရန္
3. အ၀တ္ေလ်ာ္ဖြတ္ေပးရန္
4. မီးပူတိုက္ရန္
5. အိမ္မွဴကိစၥမ်ား လိုအပ္သည္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္
လိုအပ္ခ်က္မ်ား –
1. အမ်ဳိးသမီး ျဖစ္ရမည္ ။
2. အသက္ (၂၀) မွ (၃၅) အတြင္း
3. လူလြတ္ျဖစ္ရမည္။
4. ရုပ္ရည္သန္႔ျပန္႔ရမည္ ။သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာေနထိုင္ႏိုင္ရမည္။
5. ေရရည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူ .သူေဌးအိမ္တြင္ အျမဲေနထိုင္သူျဖစ္ရမည္။
6. စာရိတၱ အထူးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
7. လူမွဳေရးကိစၥ အရွုပ္အရွင္းကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမည္။
ခံစားခြင္႔မ်ား
1. ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမား ဥပေဒအတိုင္း အၾကိဳးခံစားခြင္႔ရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။
2. ႏွစ္စဥ္ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားနည္းတူ Bonus ခံစားခြင္႔ရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။
3. ေန စား စရိတ္ပံပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။

၄၁) Logistics Manager – Male / Female – ( 3 ) Posts – လစာ – ၇၀၀,၀၀၀ က်ပ္ မွ ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ညိွႏွုိင္း ) – ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ။

– အသက္ ( ၃၂ ) နွစ္ မွ အသက္ ( ၃၇ ) ႏွစ္
– Logistics အပုိင္းျဖင္႔လုပ္သက္ ( ၅ ) ႏွစ္အထက္ရွိရမည္ ။
– Bachelor Degree
– Relevant diploma and management diploma
– Fluent in English written and spoken.
– Advance in computer literate
– Personality: creative, honest, hardworking and passionate.
– Able to work under pressure and deadline

Job Description

– Develop logistics along with support plans, budget requirements and deployment timelines for new operations.
– Develop logistical plans for current operations and logistics contingency plans.
– Prepare plans for liquidation and downsizing.
– Develop and execute tools and methodologies to enable effective implementation of logistic plans.
– Design and develop standard operating methods to manage logistics operations efficiently.
– Ensure accountable, timely and cost-effective release of peacekeeping cargo along with personnel.
– Ensure all supervised staff members are trained as well as cross-trained adequately.
– Identify added logistic training requirements to attain high working standards.
– Coordinate and present logistics support to ongoing land, air, rail, and river operations.
– Ensure logistics requirements take gender-specific needs into consideration.
– Coordinate logistics activities related to procurement, funding, substantive units, and humanitarian affairs.

၄၂) Sales & Marketing Officer – Male /Female – ( 3 ) Posts – လစာ – ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ မွ ၈၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ညိွႏွုိင္း ) – လွုိင္ျမိဳ႕နယ္ ။

– Business to Business , Business to Commercial ( Sales Strategy ) မ်ားဆဲြနုိင္ရမည္ ။
– လစဥ္ ၊ ( ၆ ) လပတ္ ၊ ႏွစ္အလုိက္ Sales Target မ်ားရေအာင္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ရမည္ ။
– Sales & Marketing Activities မ်ားျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္နုိင္ရမည္ ။
– Customer Complain မ်ားေျဖရွင္းနုိင္ရမည္ ။
– Sales & Marketing Manager သုိ႔ Report ပို႔ႏုိင္ရမည္ ။ Sales KPI မ်ားျပဳလုပ္နုိင္ရမည္။
– အသင္းအဖဲြ႕ျဖင္႔လုပ္ကိုင္နုိ္င္ရမည္ ။
– Develop and implement high caliber individual sales and career development plans for all team members.
– Monitor, analyze and take accountability for performance affecting improvements in sales/revenue growth, sales productivity, sales quality and optimization of customer satisfaction.
– Monitor and track adherence to productivity, attendance, daily expectations and provide feedback

Qualifications:

• Bachelor's Degree in Marketing or related field
• Organized with keen attention to details
• 5+ years’ experience as S & M Officer if similar role
• Excellent understand of S & M concepts and best practices
• Skills in written and verbal communication in English
• Analytical mindset and critical thinking
• Excellent communication and interpersonal skills.

၄၃) Sr. Sales and Marketing Representative – Male /Female – ( 2 ) Posts – လစာ – ညိွႏွုိင္း – လုွိင္ျမိဳ႕နယ္ ။

– Business to Business ( B2B ) Sales Strategy မ်ားဆဲြနုိင္ရမည္ ။
– လစဥ္ ၊ ( ၆ ) လပတ္ ၊ ႏွစ္အလုိက္ Sales Target မ်ားရေအာင္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ရမည္ ။
– Sales & Marketing Activities မ်ားျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္နုိင္ရမည္ ။
– Customer Complain မ်ားေျဖရွင္းနုိင္ရမည္ ။ Customer မ်ား၏ data အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာသိ္မ္းဆည္းနုိင္ရမည္ ။
– Sales & Marketing Officer သုိ႔ Report ပို႔ႏုိင္ရမည္ ။ Sales KPI မ်ားျပဳလုပ္နုိင္ရမည္။
– အသင္းအဖဲြ႕ျဖင္႔လုပ္ကိုင္နုိ္င္ရမည္ ။
– Monitor and track adherence to productivity, attendance, daily expectations and provide feedback

Qualifications:

• Bachelor's Degree in Marketing or related field
• Organized with keen attention to details
• 3+ years’ experience as S & M Officer if similar role
• Skills in written and verbal communication in English
• Excellent communication and interpersonal skills

၄၄) Sales & Marketing Staff – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္ / အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ။

• ဆယ္တန္းေအာင္ ( သို႔ ) ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းရမည္။ဘြဲ႕ရျဖစ္လ်ွင္ ပိုေကာင္းသည္။
• သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ ( ၁ ) နွစ္ရွိရမည္။
• အျပင္သြားလာနိုင္ရမည္။
• အသက္ ( ၂၀ – ၃၀ ) နွစ္ၾကားရွိရမည္။
• တစ္ခါတစ္ရံ နယ္သြားနိုင္ရမည္။
• ေနစားျငိမ္း ေနနိုင္ရမည္။
• လုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳေပၚ မႈတည္၍ လစာညိွနွိုင္း နိုင္သည္။

၄၅) Office Staff – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္ / အေရွ႕ ဒဂံုျမိဳ႕နယ္။

• ဘြဲ႕ရ ၿဖစ္ရမည္။
• Computer ကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳတတ္ရမည္။
• သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳ ( ၁ ) နွစ္ ရွိရမည္။
• ေနစားျငိမ္း ေနနိုင္ရမည္။
• လုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳေပၚ မႈတည္၍ လစာညိွနွိုင္း နိုင္သည္။

၄၆) Thai Translator – Male/Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (အထက္) / ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ။

• ထိုင္းဘာသာစကား အေရး၊အဖတ္၊အေျပာ ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
• ထိုင္းဘာသာျပန္ျဖင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၁)ႏွစ္ရွိရမည္။
• အလုပ္ခ်ိန္ ( 9:00 AM – 5:00 PM )
• စေန၊တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ား ပိတ္သည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္္။

၄၇) Merchandiser – Male – (10) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္ +++ / ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ။

• ဆယ္တန္းေအာင္၍ ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းရမည္။
• ရံုးကားျဖင့္ အျပင္သြားႏိုင္ရမည္။
• အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ရမည္။
• အသက္ (၂၈) ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ရမည္။
• ရိုးသားၾကိဳးစား၍ အလုပ္ကိုေရရွည္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ရမည္။
• Promotion ပြဲ မ်ားပါ၀င္စီစဥ္ႏိုင္ရမည္။အဖြဲ႕အစည္းႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တက္ရမည္။
• သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၁)ႏွစ္ရွိရမည္။
• အလုပ္ခ်ိန္ ( 8:30 AM – 5:15 PM )
• ဖယ္ရီရွိသည္။ ယူနီေဖာင္းရွိသည္။
• စေနတစ္ပတ္ျခားပိတ္သည္။ တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

၄၈) Senior Account – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၆၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (အထက္) / လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ။

• ဘဲြ႔ရျဖစ္ရမည္။
• Diploma in Accounting ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
• သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳရွိ၍ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္ရမည္။
• အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေျပာႏိုင္ရမည္။
• အလုပ္ခ်ိန္ (8:00 AM – 4:30 PM)
• ဖယ္ရီရွိသည္။
• စေနေန႔တစ္၀က္၊ တနဂၤေႏြႏွင့္္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚ မူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

၄၉) Japanese Teacher – Male/Female – ( 10 ) Posts / လစာ – ၃၅၀,၀၀၀ က်ပ္ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ။

• Any graduate
• At least JLPT N2 level pass (or) JLPT N3 Level pass
• Age over 25 years
• Able to use Japanese typing
• At least one year working experience in teaching field at Japanese Language School
• Office Hours (8:30 – 5:30 )
• Sat & Sunday Off , Uniform

၅၀) Customer Care Staff – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ – ၆၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ။

• Must be graduated person
• Age between 30~40years old
• Be able to use Microsoft word,Excel.Power point and e-mail by Japanese and English
• Be able to speak Japanese fluently as more than N-2 level
• Who likes guide for customer from Japan
• Flexible mindset. (This means not stubborn)
• Can be interpreter at the interview
• Good personality and good communication with other person. (Include Driver and Restaurant workers)
• Be able to discuss with customer in Japanese
• Who has a Driver`s license
• Be able to work overtime
• Be able to work on weekends and Public holiday
• Main duties
• to scheduling for guest from Japan
• A guide when customer comes to Myanmar
• An interpreter at the interview
• with customer in Japanese

၅၁) Marketing Staff – Male – ( 10 ) Posts / လစာ – ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ – ၆၀၀,၀၀၀ က်ပ ္(ညွိႏွိဳင္း) / တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ။

• Good teamwork skills
• Communication skills
• Adaptability
• Planning skills
• Creativity and writing skills
• Language skill > English and Japanese (around N-2 level)
• IT skills
• Good marketing job’s experience
• Can travel around Myanmar
• Hold the orientation
• Arrange event or orientation
• Office Hours (8:30 AM – 5:30 PM )
• Sat & Sunday Off , Uniform
• လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မွဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

၅၂) Account – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (အထက္) / အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ။

• ဘဲြ႔ရျဖစ္ရမည္။
• Diploma in Accounting ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
• သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၂)ႏွစ္ရွိရမည္။
• တစ္ခါတစ္ရံလိုအပ္ပါက အစိုးရရံုးမ်ားသို႔ သြားလာႏိုင္ရမည္။
• Financial ဆဲြႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
• ႏွစ္ခ်ဳပ္၊လခ်ဳပ္ စာရင္းမ်ားဆဲြႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
• ေန၊စား၊ျငိမ္း ေနလိုပါက စီစဥ္ေပးမည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္ပါသည္။

၅၃) Operation Manager – Male – ( 3 ) Posts – လစာ – ၁၀ သိန္း နွင္႔ အထက္ ( လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳအေပၚမူတည္၍ လစာညိွႏွုိင္းနုိင္ပါသည္ ။ ) – လွုိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ ။

– ဘဲြ႕ရျဖစ္ရမည္ ။
– Logistics ပုိင္းျဖင္႔ Diploma ရရွိထားသူ ၊ Logistics & Warehousing ပုိင္းျဖင္႔လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳလုပ္သက္ အနည္းဆံုး ( ၅ ) ႏွစ္ရွိသူျဖစ္ရမည္ ။
– Warehousing အေတြ႕အၾကံဳျဖင္႔ စင္ကာပူ ၊ မေလးရွား နွင္႔အျခားနုိ္င္ငံမ်ားတြင္အေတြ႕အၾကံဳရွိသူမ်ားျဖစ္လွ်င္ ဦးစားေပးမည္ ။
– Distribution, Inventory Planning နွင္႔ပတ္သက္သည္႔အေတြ႕အၾကံဳမ်ားရွိရမည္ ။
– Report & Analyze Performance Data မ်ားဖတ္နုိင္ရမည္ ။
– English 4 Skills ရရမည္ ။
– ဖယ္ရီရွိသည္ ။ ယူနီေဖာင္းရွိသည္ ။
– တနဂၤေႏြ နွင္႔ အစုိးရရံုးပိတ္ရက္ပိတ္ပါသည္ ။
– Warehouse & Logistics Company တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္ ။

Main Job Duties & Responsibilities

– Company Warehouse & Logistics ပိုင္းျဖင္႔ပတ္သက္သည္မ်ား ( Store Accountability , Order Accuracy , Safety , Housekeeping and Security of Operation , Warehouse turn around time , Order Safety , Housekeeping and Security of Operation , Billing Documentation , Inventory Management ( Control , Accuracy and level ) , Overtime Ration , Labor Productivity )မ်ားကို ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္နုိင္ရမည္ ။
– Ensure timeliness and accuracy of warehouse and logistics information are key entered / scanned into our Logistics Management System ( WMS , TMS ettc . )

၅၄) Driver – Male – ( 5 ) Posts /လစာ – ၂၂၀,၀၀၀ + ထမင္းဖုိး ၆၀၀၀၀ + အေခါက္ေႀကး / သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္။

– လိုင္စင္အနီကိုင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ရမည္။
– အုတ္၊သဲ၊ေက်ာက္ ကားႀကီးေမာင္ႏိုင္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ( ၃ ) ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။
– ပိတ္ရက္ တနဂၤေႏြႏွင့္အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ပိတ္သည္။

၅၅) Customer Service Assistant – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္ +++ / လွိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ။

• ဘဲြ႔ရ (သို႔) ဆယ္တန္းေအာင္၍ ေက်ာင္းကိစၥကင္း႐ွင္းရမည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၁)ႏွစ္႐ွိရမည္။
• အသက္ ၁၈ႏွစ္မွ ၂၅ႏွစ္ အတြင္းျဖစ္ရမည္။
• အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္၍ ယဥ္ေက်းစြာစကSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *