2019-06-24 17:27:37 ,ဇြန္လ ၂၀၁၉ ( June 2019 – Part …

ဇြန္လ ၂၀၁၉ ( June 2019 – Part 6 ) အတြက္ Job Position – ( ၅၅ ) မ်ဳိး – သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းကိုက္ညီပါက တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ျပီး ဆယ္ရက္အတြင္း အလုပ္ရပါမည္။

၁) Purchaser Executive – Female – ( 5 ) Posts/လစာ – ၃၅၀,၀၀၀ က်ပ္ /တာေမြၿမိဳ႕နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– Purchaser & Procurement ပိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ ( ၃ ) ႏွစ္ရွိရမည္။
– English စကားအနည္းငယ္ေျပာႏိုင္ရမည္။
– Computer Word,Excel ,Internet & Email အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
– Supermarket ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အ၀ယ္ေတာ္လုပ္သည့္ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။

၂) Production Material Control (PMC) – Female – ( 10 ) Posts / လစာ – ၁၈၀,၀၀၀ က်ပ္ – ၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ။

• ဘဲြ႔ရျဖစ္ရမည္။
• သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၁)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိရမည္။
• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ရမည္။
• Computer Microsoft Office, Excel , Internet & Email ကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
• စေနေန႔တစ္၀က္၊တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
• ဖယ္ရီရွိသည္။ ယူနီေဖာင္းရွိသည္။
• အလုပ္ခ်ိန္ (8:00 AM – 5:00 PM )
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

၃) Cashier – Female – ( 5 ) Posts/ လစာ – ၁၈၀,၀၀၀ က်ပ္ /မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္။

– အေ၀းသင္ျဖင့္ေက်ာင္းဆက္မတက္သူမ်ားေလ ွ်ာက္ထားႏုိင္ သည္။
– Cashier ပိုင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၁)ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။
– ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
– Computer အနည္းငယ္အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။

၄) Showroom Sales Staff – Male /Female – ( 5 ) Posts/ လစာ – ၁၈၀,၀၀၀ က်ပ္ /မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္။

– အေ၀းသင္ျဖင့္ေက်ာင္းဆက္မတက္သူမ်ားေလ ွ်ာက္ထားႏုိင္ သည္။
– အေရာင္းပိုင္းျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၁)ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။
– ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
– အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းအေရာင္းပုိင္းအေတြ႔အႀကံဳရွိသူဦးစားေပး မည္။

၅) Sales Staff – Male /Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၁၈၀,၀၀၀ က်ပ္ /မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္။

– အေ၀းသင္ျဖင့္ေက်ာင္းဆက္မတက္သူမ်ားေလ ွ်ာက္ထားႏုိင္ သည္။
– အေရာင္းပိုင္းျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၁)ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။
– ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
– အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းအေရာင္းပုိင္းအေတြ႔အႀကံဳရွိသူဦးစားေပး မည္။
– အျပင္သြားလာႏုိင္ရမည္။

၆) Japanese Teacher – Male/Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (အထက္) / တာေမြၿမိဳ႕နယ္။

• Any graduate
• Must Pass JLPT N3 and above
• Age over 25 years
• Able to use Japanese typing
• At least one year working experience in teaching field at Japanese Language School
• Office Hours (8:30 – 5:30 )
• Sat & Sunday Off , Uniform

၇) Marketing Admin – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၃၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (အထက္) / တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ။

• Any graduate
• Must be JLPT 3 passed
• Age 25 years and above
• Can use business Japanese spoken and written
• Able to use PC well by Japanese & English
• Able to travel frequently
• Good Communication & knowledge of marketing
• More prefer who has working experience in Japan
• Office Hours (8:30 – 5:30 )
• Sat & Sunday Off , Uniform

၈) Merchandiser – Female – ( 10 ) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္ – ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ညွိႏွိဳင္း ) / မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ။

• University graduate.
• have 2 years and above garment factory related experience.
• have good knowledge about garments production procedure.
• Well-known tech packs.
• computer skill- microsoft word, excel, email, ERP.
• good in communication.
• 4 skill English/ Mandarin.
• good in teamwork
• Mon ~Fri (8:00~ 4:30) regular, (5:00~7:00) OT
• Sat (8:00~12) regular, (12:30 ~ 4:00) OT

၉) Shipping Supervisor – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ – ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ။

• University graduate.
• have 5 years and above garment factory related experiences.
• have good knowledge about garments related custom regulations, documentation for both import and export, REX system,…etc.
• able to communicate between oversea office, factories and custom broker for import, export process.
• computer skill- microsoft word, excel, email, ERP.
• good in communication.
• 4 skill English & Mandarin.
• able to manage team work.
• good in problem solving.
• Mon ~Fri (8:00~ 4:30) regular, (5:00~7:00) OT
• Sat (8:00~12) regular, (12:30 ~ 4:00) OT

၁၀) HR & Admin Supervisor – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ – ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ။

• University graduate.
• Have 3~ 5 years above experiences in garment factory related field
• Well known about labor law, factory compliance
• Good personality
• good in communication in verbal and writing.
• 4 skill English/ Mandarin
• Computer skill- Microsoft word, excel
• Mon ~Fri (8:00~ 4:30) regular, (5:00~7:00) OT
• Sat (8:00~12) regular, (12:30 ~ 4:00) OT

၁၁) Senior Account – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၃၅၀,၀၀၀ က်ပ္ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္(ညွိႏွိဳင္း) / မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ။

• University graduate.
• Have 3~ 5 years above experiences in garment factory related field
• Well known about accounting process, MIC report, tax, and can work with Audit firm..
• Good personality
• 4 skill English/ Mandarin
• Computer skill- Microsoft word, accounting- excel
• Mon ~Fri (8:00~ 4:30) regular, (5:00~7:00) OT
• Sat (8:00~12) regular, (12:30 ~ 4:00) OT

၁၂) Office Manager – Male – ( 5 ) Posts /လစာ – ၇၀၀,၀၀၀ က်ပ္္ (ညွိႏိႈင္း) /ရန္ကင္းျမိဳ ့နယ္။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ ့ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၄၀) ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ရမည္။
– Diploma in Business Management ျပီးရမည္။
– Computer (Microsoft Word, Excel, Power Point )ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
– English ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
– CEO ႏွင့္အတူတြဲဖက္လုပ္ကိုင္ရမည္။
– Office Manager လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ (၃) ႏွစ္ရွိရမည္။

၁၃) Site Engineer – Male – ( 5 ) Posts /လစာ – ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္္ (ညွိႏိႈင္း) /ရန္ကင္းျမိဳ ့နယ္။

– BE (Civil) ဘြဲ ့ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၄၀) ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ရမည္။
– Certificate of Auto Cad 2D & 3D ျပီးျပီးသူျဖစ္ရမည္။
– Computer (Microsoft Word, Excel, Power Point )ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
– Site Engineer လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ (၃) ႏွစ္ရွိရမည္။
– နယ္ခရီးသြားလာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

၁၄) အိမ္အကူ- Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္( ညွိႏိႈင္း)/ ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ ့နယ္။

-ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းရမည္။
– အသက္ (၂၈) ႏွစ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ရမည္။
– လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ (၂) ႏွစ္ရွိရမည္။
– ကေလးထိန္းေပးရမည္။
– ထမင္း ဟင္းခ်က္ရာတြင္လည္းလိုအပ္လ်ွင္ဝင္ကူညီရမည္။
– ေနစားျငိမ္းေနႏိုင္ရမည္။

၁၅) ျခံေစာင့္ျခံရွင္း – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္( ညွိႏိႈင္း)/ သဃန္းကြ်န္းျမိဳ ့နယ္။

– ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းရမည္။
– အသက္ (၂၀ မွ ၄၀) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
– ျခံသန္ ့ရွင္းေရးႏွင့္ပန္းပင္မွားစိုက္ပ်ိဳးေပးရမည္။
– အလုပ္ခ်ိန္(8:00 AM to 6:00 PM)
– တစ္ပတ္တစ္ရက္နားသည္။

၁၆) Account – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (အထက္) / အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ။

• ဘဲြ႔ရျဖစ္ရမည္။
• Diploma in Accounting ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
• သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၂)ႏွစ္ရွိရမည္။
• Financial ဆဲြႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
• ႏွစ္ခ်ဳပ္၊လခ်ဳပ္ စာရင္းမ်ားဆဲြႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ အစိုးရရံုးမ်ားသို႔ ၀င္ထြက္သြားလာႏိုင္ရမည္။
• ေန၊စား၊ျငိမ္း ေနလိုပါက စီစဥ္ေပးမည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္ပါသည္။

၁၇) Site Engineer – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) /ရန္ကင္းျမိဳ ့နယ္။

– Bachelor of Engineering(Civil Engineering)ဘြဲ ့ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၃၀) ႏွစ္အထက္ျဖစ္ရမည္။
– ေျမသားလမ္းခင္းျခင္း တမံေျမၾကီးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းလုပ္ငန္းစီမံခန္ ့ခြဲမႈအေတြ ့အၾကံဳ(၃) ႏွစ္ရွိရမည္။
– ေျမသားပိုင္း Survey ကြ်မ္းက်င္ , Estimate တြက္ခ်က္မႈအေတြ ့အၾကံဳ(၃) ႏွစ္ရွိရမည္။
– ဌာနဆိုင္ရာမ်ားဝင္ထြက္သြားလာႏိုင္ရမည္။
– နယ္တြင္ ေနစားျငိ္မ္း ေနႏိုင္ရမည္။

၁၈) Chinese Translator – Male /Female – ( 5 ) Posts /လစာ – ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ / ပဲခူးတုိင္း – အုတ္ဖိုၿမိဳ႕။

• တရုတ္စကားကိုေရး၊ဖတ္၊ေျပာ ကၽြမ္းက်င္ရမည္။
• ေန၊စားၿငိမ္းစီစဥ္ေပးသည္။
• အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကိုစိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရမည္။
• နယ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရမည္။
• ခ်က္ခ်င္းအင္တာဗ်ဴး၀င္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

၁၉) Chinese Translator – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၆၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) / မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ျမိဳ ့နယ္။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ ့ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၅ မွ ၃၅ ) ႏွစ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ရမည္။
– Computer Word ,Excel , Internet&Email ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
– Chinese 4 Skills ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
– Chinese Translator လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ (၃) ႏွစ္ရွိရမည္။
– ျပည္ပခရီးသြားလာႏိုင္ရမည္။
– အလုပ္ခ်ိန္ (9:00 AM to 5:30 PM)
– တနဂၤေႏြ ႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ပိတ္သည္။

၂၀) Purchasing Manager – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္(အထက္) / မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ။

• ဘြဲ႔ရျဖစ္ရမည္။
• အေတြ႔အၾကံဳ ( ၅ ) နွစ္အထက္ရွိရမည္။
• Construction ပိုင္းမွာ အေတြ႔အၾကံဳရွိရမည္။
• အလုပ္ခ်ိန္ (မနက္ ၈း၃၀ – ညေန ၅း၃၀ )
• ေန႔လည္စာ စီစဥ္ေပးသည္။

၂၁) Personal Assistant – Male/Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္(အထက္) / မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ။

• ဘြဲ႔ရျဖစ္ရမည္။
• အသက္ (၃၅) နွစ္ေအာက္ျဖစ္ရမည္။
• Admin ပိုင္းနွင့္ အေတြ႔ အၾကံဳရွိရမည္။
• တရုတ္စကား ေရး၊ဖတ္၊ေျပာကြ်မ္းက်င္ရမည္။
• အလုပ္ခ်ိန္ (၈း၃၀ – ၅း၃၀ )
• ေန႔လည္စာ စီစဥ္ေပးသည္။

၂၂) Store Account – Female – ( 10 ) Posts / လစာ – ၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (အထက္)/ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ။

• ဘဲြ႔ရျဖစ္ရမည္။
• သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၂)ႏွစ္ရွိရမည္။
• Aluminium stock ပုိင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳရွိသူ ဦးစားေပးမည္။
• Peachtree Software အသံုးျပဳဖူးသူျဖစ္ရမည္။
• အလုပ္ခ်ိန္ ( 8:30 AM – 5:30 PM )
• ၈မိုင္လမ္းဆံုထိ ဖယ္ရီရွိသည္။ ယူနီေဖာင္းရွိသည္။
• တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚ မူတည္၍လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

၂၃) Sales Engineer – Female – ( 5 ) Posts /လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) / ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ ့နယ္။

– BE(EP) (Mechanical) (/AGTI (EP) (Mechanical) ဘြဲ ့ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၃၀) ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ရမည္။
– Sales Engineer လုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳ(၂)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိရမည္။
– Computer Word , Excel , Internet&Email သံုးႏိုင္ရမည္။
– ComputerExcel,word,Internet,E-mail ေကာင္းစြာသံုးႏိုင္ရမည္။

၂၄) Operation Staff – Male/Female – ( 10 ) Posts/လစာ – ၁၇၅,၀၀၀ က်ပ္+ လမ္းစရိတ္/ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၁)ႏွစ္ရွိရမည္။
– အသက္ ၂၆ ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
– Computer Word,Excel အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
– Customer မ်ားနဲ႔စကားေျပာဆိုႏုိင္ရမည္။
– စာရင္းဇယားကုိစိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရမည္။
– တပတ္ (၂)ရက္ႀကားရက္ပိတ္သည္။
– အင္တာဗ်ဴး (၃)ႀကိမ္၀င္ႏိုင္ရမည္။

၂၅) Customer Service – Male/Female – (10 ) Posts/လစာ – ၁၇၅,၀၀၀ က်ပ္+ လမ္းစရိတ္/ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၁)ႏွစ္ရွိရမည္။
– အသက္ ၂၆ ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
– တပတ္ (၂)ရက္ႀကားရက္ပိတ္သည္။
– အင္တာဗ်ဴး (၃)ႀကိမ္၀င္ႏိုင္ရမည္။
– ဖုန္းေျပာႏုိင္ရမည္။
– Call Center,Bank အပိုင္းတြင္လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳရွိသူ ဦးစားေပးမည္။
– English စကားအနည္းငယ္ေျပာႏုိင္ရမည္။

၂၆) Audit – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္(ညိွႏိႈင္း)/အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္။
– တကၠသိုလ္မွဘြဲ႕တစ္ခုခုရရိွသူျဖစ္ရမည္။

– Audit ႏွင့္လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ အနည္းဆံုး(၂)ႏွစ္ရွိထားသူျဖစ္ရမည္။
– MYBO software အေတြ႔အၾကံဴရိွထားသူျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၃၅) ႏွစ္ထက္မႀကီးသူျဖစ္ရမည္။
– Micosoft Excel (သို႔) Advanced Excel ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ရမည္။

၂၇) Client Service Manager – Male /Female – ( 5 ) Posts /လစာ – ၄၅၀,၀၀၀ က်ပ္ ႏွင္(့အထက္)/ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ ၃၅ ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ရမည္။
– နယ္သြားႏုိင္ရမည္။
– Event ပြဲအေတြ႕အႀကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ( ၃ )ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။

၂၈) HR Manager – Male /Female – ( 5 ) Posts /လစာ – /လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ႏွင္(့အထက္)/ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။

– ဘဲြ႕ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ ၃၀ မွ ၃၅ ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
– HR ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Certificate (Or) Diploma ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။
– HR Rule ကိုေသခ်ာေရးဆြဲႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
– HR ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ( ၃ ) ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။
– Computer Word,Excel,Internet & Email အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။

၂၉) Junior Creative Executive – Male – ( 5 ) Posts /လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ႏွင့္(အထက္)/ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။

– Photoshop & 3D ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ရမည္။
– အသက္ ၁၈ မွ ၂၅ ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
– Event ပြဲအေတြ႔အႀကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္။

၃၀) Senior Accountant – Female – ( 5 ) Posts /လစာ – ၄၅၀,၀၀၀ က်ပ္ ႏွင့္( အထက္)/ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– LCCI Level ( 3 ) ေအာင္ျမင္ထားသူျဖစ္ရမည္။
– Senior Accountant ျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ( ၃ )ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။
– အသက္ ၃၀ မွ ၃၅ ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
– ႏွစ္ခ်ဳပ္၊လခ်ဳပ္ဆြဲႏုိင္သူဦးစားေပးမည္။

၃၁) Office Manager & Admin Manager – Male – ( 5 ) Posts /လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ~ ၇၀၀,၀၀၀ က်ပ္ /ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕ နယ္။

– DSA (or) Any Graduate
– Construction ပိုင္းအေတြ႕အႀကံဳ ရွိရမည္။
– နယ္သြားႏိုင္ရမည္။
– Manager ျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ( ၂)ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။
– အသက္ ၃၀ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ျဖစ္ရမည္။

၃၂) Sales Staff – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္/အင္းစိန္ျမိဳ ့နယ္။
– တကၠသိုလ္မွဘြဲ႕ရ (သို ့)ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းရမည္။

– အသက္ (၂၀ မွ ၂၅) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။
– အေရာင္းပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳ(၁) ႏွစ္ရွိရမည္။
– ေလဘာကဒ္ရွိရမည္။
– အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။

၃၃) Marketing Staff – Male – ( 5 ) Posts /လစာ – ၁၈၀,၀၀၀~၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) /အင္းစိန္ ျမိဳ ့နယ္။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ႕ရ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၀ မွ ၂၅) ႏွစ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ရမည္။
– Marketing Staff လုပ္ငန္း အေတြ ့အၾကံဳ(၂) ႏွစ္ရွိရမည္။
– အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။

၃၄) Warehouse Supervisor – Male – ( 5 ) Posts / လစာ -၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) /အင္းစိန္ျမိဳ ့နယ္။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ ့ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၃၀) ႏွစ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ရမည္။
– Computer Word , Excel ရရမည္။
– Warehouse Supervisor လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ (၃) ႏွစ္ရွိရမည္။
– အိမ္ေဆာက္ပစၥည္း ပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳ ရွိသူဦးစားေပးမည္။

၃၅ ) M & E Staff – Male – ( 5 ) Posts /လစာ – ၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ /ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္။

– ၁၀ တန္း
– ေရပိုင္း၊မီးပိုင္းကို ကၽြမ္းက်င္စြာလုပ္ကိုင္ႏုိင္ရမည္။
– ေဆာက္လုပ္ေရးအေတြ႕အႀကံဳ ( ၂ ) ႏွစ္ရွိရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာ Certificate ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။
– သု၀ဏၰလမ္းဆံုတြင္အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။

၃၆) Assistant Marketing Manager – Male – ( 5 ) Posts / လစာ- ၆၀၀,၀၀၀ က်ပ္(ညွိႏိႈင္း) / သဃၤန္းကြ်န္းျမိဳ ့နယ္။

-တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ ့ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၇ မွ ၄၀) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
– Diploma in Marketing Management ရရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။
– Computer (Microsoft word, excel, power point) ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
– English 4 Skills (သို ့) Chinese 4 Skills ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
– Assistant Marketing Manager လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ (၃) ႏွစ္ရွိရမည္။
– အလုပ္ခ်ိန္ (9:00 AM to 5:30 PM)
– တနဂၤေႏြ ႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ ပိတ္သည္။
– Uniform & Ferry ရွိသည္။

၃၇) Maintaince Assistant – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၀၀,၀၀၀~၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) / ေတာင္ဥကၠလာျမိဳ ့နယ္။

– အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ (သို႕) ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမည္ ။
– အသက္ ၂၅ မွ ၃၀ ၀န္းက်င္ရွိသူျဖစ္ရမည္ ။
– မ်က္မွန္တပ္ဆင္သူမျဖစ္ရ ။
– က်န္းမာေရးေကာင္းသူျဖစ္ရမည္ ။
– လွ်ပ္စစ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ မီး /ေရ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာလုပ္ကိုင္တက္ရမည္ ။
– တာ၀န္ခံညႊန္ႀကားခ်က္မ်ားကိုနာခံ၍ စည္းကမ္းလိုက္နာသူျဖစ္ရမည္ ။
-တနဂၤေႏြ ႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
-Office Time (9:00 AM to 5:30 PM) ,Uniform & Ferry ရွိသည္။

၃၈) Digital Marketing – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) / လသာျမိဳ ့နယ္။

-တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ ့ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၈) ႏွစ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ရမည္။
– Computer Word , Excel , Internet& Email ကြ်မ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
– Contents (English & Myanmar ) ေရးႏိုင္ရမည္။
– Photoshop ကြ်မ္းက်င္သူဦးစားေပးမည္။
– Digital Marketing လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ (၂) ႏွစ္ရွိရမည္။
– အလုပ္ခ်ိန္ ၉နာရီမွ ၅နာရီအထိ
– စေနေန႕တဝက္ တနဂၤေႏြပိတ္သည္။

၃၉) Sales & Marketing Staff – Male/Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) + Commission / လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ။

• ဘြ႔ဲရျဖစ္ရမည္။
• Interior Decoration Company တြင္ Sales & Marketing ျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၁)ႏွစ္ရွိရမည္။
• English Communication ေကာင္းရမည္။
• Computer skills (Microsoft Word, Excel, Power Point and
• Email) ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
• သမိုင္းလမ္းဆံုထိ ဖယ္ရီရွိသည္။ယူနီေဖာင္းရွိသည္။
• ေန႔လည္စာထမင္းေကြ်းသည္။
• အလုပ္ခ်ိန္ (8:30 – 5:30 )
• တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

၄၀) Graphic Designer– Female – ( 5 ) Posts /လစာ – (ညိွႏွဳိင္း) /ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕ နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။(သို႕မဟုတ္)ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမည္။
– ကြန္ပ်ဴတာစာစီစာ႐ိုက္ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
– Microsoft Word , Excel ,Internet & Emailအသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
– Photoshops , Design မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (၁)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိရမည္။
-အလုပ္ခ်ိန္ (9:00AM- 5:00PM)
-တနဂၤေႏြေန႕နွင့္ အစိုးရရုံးပိတ္ရက္ျဖစ္သည္။

၄၁) Chinese Translator – Male / Female – ( 10 ) Posts / လစာ – ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ညိွႏွုိင္း ) / အလံုျမိဳ႕နယ္ ။

• Civil ဘဲြ႕ရျဖစ္ရမည္ ။
• Construction Site Meeting မ်ားတြင္ Coordinator အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္ ။
• Civil ဘဲြ႔ရ Fresh Graduate မ်ား – တရုတ္စကားေျပာကြ်မ္းက်င္မ်ား ေလ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္ ။

၄၂) Senior Accountant – Female – ( 5 ) Posts /လစာ -၃၀၀,၀၀၀ ~ ၃၅၀,၀၀၀ က်ပ္(ညိွႏွဳိင္း) /ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္။

-ဘြဲ႔ရျဖစ္ရမည္။
-အသက္ (၂၅ နွစ္မွ ၃၅)ႏွစ္အတြင္း ရွိသူၿဖစ္ရမည္။
-LCCI Level (lll) UK ျပီးေျမာက္ထားသူ ျဖစ္ရပါ့မည္။
-သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ(၂) နွစ္နွင့္ အထက္ရွိရပါမည္။
-Microsoft (Word,Advance Excel ) ကြ်မ္းက်င္စြာအသံုးျပဳနိုင္ရမည္။
-Double Entry အားကြ်မ္းက်င္ပိုင္နိုင္စြာစာရင္းသြင္းနိုင္သူျဖစ္ရမည္။
-အလုပ္ခ်ိန္ (9:00AM- 5:00PM)
-တနဂၤေႏြေန႕နွင့္ အစိုးရရုံးပိတ္ရက္ျဖစ္သည္။

၄၃) Senior Sales Staff – Male / Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၅၀,၀၀၀က်ပ္(ညွိႏွိဳင္း )/ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။(သို႕မဟုတ္)ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမည္။
– Skin Care & Baby Products အေရာင္းပိုင္းအေတြ႕အႀကံဳရွိရမည္။
– Cosmetics ပိုင္းအေတြ႕အၾကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။
– Monthly Sales Target မ်ားျပည့္မီေအာင္ေရာင္းခ်ႏိုင္ရမည္။
– Center မ်ားတြင္Display ေနရာေကာင္းမ်ားရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္။
– Center မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္းပီး Monthly Promotion Planမ်ားကိုအေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္။

၄၄) Assistant HR Manager – Male /Female – ( 5 ) Posts / လစာ -၇၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) /မႏၱေလးျမိဳ ့။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ ့ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၃၅) ႏွစ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ရမည္။
– Diploma in Human Resources Management ရရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။
– Computer (Word, Excel, PowerPoint, Email, Internet, Outlook) ရရမည္။
– Assistant HR Manager လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ (၃) ႏွစ္ရွိရမည္။
-Furniture လုပ္ငန္းပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။

၄၅) စတို တာ၀န္ခံ – Male – (10 ) Posts / လစာ – ၂၅၀,၀၀၀ (ညွိႏွိဳင္း) / လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ။

• ဘဲြ႔ရ (သို႕) ဆယ္တန္းေအာင္၍ ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းရမည္။
• သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၂)ႏွစ္ရွိရမည္။
• Computer Microsoft Office,Excel, Internet , Email အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
• ၈မိုင္လမ္းဆံုထိဖယ္ရီရွိသည္။
• တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ပိတ္သည္။
• အလုပ္ခ်ိန္ ( 8:30 AM – 5:30 PM )
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳမူတည္၍ လစာညွိႏႈိင္းႏိုင္သည္။

၄၆) Sales Accountant – Female – ( 5 ) Posts /လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္ /ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– Computer Excel ကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
-လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ( ၁ ) ႏွစ္ရွိရမည္။
– LCCI Level 2 ေအာင္ျမင္ထားသူဦးစားေပးမည္။
– စာရင္းပိုင္းႏွင့္အေရာင္းပိုင္းကိုတြဲလုပ္ကို္င္ေပးရမည္။
– အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ၉ နာရီခြဲ မွ ညေန ၅ နာရီခြဲအထိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။
– တနလာၤေန႔ႏွင့္အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ပိတ္သည္။

၄၇) Video Editor – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / လွိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ။

Job Requirement ~~~

• A bachelor’s degree or equivalent
• Ability to give full attention to what other people are saying, to use logic and reason to identify the strengths and weaknesses of alternative solutions
• Ability to identify complex problems and reviewing related information to develop and evaluate options and implement solutions;
• Ability to monitor or assess performance of yourself, other individuals of your department, or organization to make improvements or take corrective action.
• Edits all news, articles, stories, videos, working with reporters, translators, graphic designer, video graphers, video editors and assistant editor on rewrites as necessary.
• Directly report to Executive Editor and subordinates under your supervision
• Indirectly relation with other departments in your organization
• အလုပ္ခ်ိန္ (9:00 AM – 5:00 PM )
• ဖယ္ရီရွိသည္။ ယူနီေဖာင္းရွိသည္။
• တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

Duties & Responsibilities ~~~

• To collect contents from local and international sources, and articles, stories from local contributors
• To allocate collected contents for translation
• To assign duties to reporters, translators and assistant editor for creating premium content
• To edit news, articles, videos and approve them for website and mobile app launch

၄၈) QS Tender – Female – ( 5 ) Posts /လစာ – ၄၅၀၀၀၀ က်ပ္ /ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။

– BE ( EP/MP )
– At least 3 year experience in M/E field.
– Must have Auto CAD and other related certificate.
– Salary negotiable

၄၉) Disciplinary Officer – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ /ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။

-ပညာအရည္အခ်င္းအနည္းဆုံး အထက္တန္းေအာင္ျဖစ္ရမည္။
– M/E field တြင္ labour အုပ္ခ်ဳပ္မႈ႕အပိုင္း လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ( ၃ ) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ျဖစ္ရမည္။
-Labour interview ျခင္း labour ခန့္အပ္ျခင္း မ်ားေဆာင္ရြက္နိုင္ရမည္။
– ေန့စဥ္ ဆိုဒ္မ်ားကို လိုက္လံစစ္ေဆး၍ ဆိုဒ္ျပသာနာအဝဝကိုHR manger ထံတင္ျပနိုင္ရမည္။
– အသက္ ၄၀ ႏွင့္အထက္ရွိရမည္။

၅၀) Assistant Store Manager – Female – ( 5 ) Posts / လစာ- ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) / လိႈင္သာယာ ျမိ ့နယ္။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ ့ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၃၀) ႏွစ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ရမည္။
– Management ႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ Diploma (or) Certificate ရွိရမည္။
– Computer Word , Excel , Internet & Email ရရမည္။
– Assistant Store Manager လုပ္ငန္းပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳ (၃) ႏွစ္ရွိရမည္။
– အဝတ္အထည္ Manufacturing ပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။
– Office Time – (8:30 AM to 5:00 PM)
– တနဂၤေႏြႏွင့္အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ပိတ္သည္။
– Ferry ရွိသည္။

၅၁) Assistant Logistic Manager – Female – ( 5 ) Posts / လစာ- ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) / လိႈင္သာယာ ျမိ ့နယ္။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ ့ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၃၀) ႏွစ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ရမည္။
– Management ႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ Diploma (or) Certificate ရွိရမည္။
– Computer Word , Excel , Internet & Email ရရမည္။
– Assistant Logistic Manager လုပ္ငန္းပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳ (၃) ႏွစ္ရွိရမည္။
– အဝတ္အထည္ Manufacturing ပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။
– Office Time – (8:30 AM to 5:00 PM)
– တနဂၤေႏြႏွင့္အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ပိတ္သည္။
– Ferry ရွိသည္။

၅၂) Maintaince Electrical Engineering – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ညွိႏွိဳင္း / လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ။

• ဘဲြ႔ရျဖစ္ရမည္။
• Electrical နွင့္ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ဖူးသူျဖစ္ရမည္။
• Maintaince ျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၂)ႏွစ္ရွိရမည္။
• English စာကြ်မ္းက်င္ရမည္။
• Microsoft Office၊ Internet၊ Email & Power Point သံုးႏိုင္ရမည္။
• စေနေန႔တစ္၀က္၊တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
• ဖယ္ရီရွိသည္။ ယူနီေဖာင္းရွိသည္။
• အလုပ္ခ်ိန္ (8:00 AM – 5:00 PM )
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။

၅၃) Stock Accountant – Female – ( 2 ) Posts/လစာ-၂၅၀,၀၀၀ ~ ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညိွႏွဳိင္း)/ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္။

-ဘြဲ႔ရျဖစ္ရမည္။
-အသက္ (၂၂နွစ္မွ၂၈)ႏွစ္အတြင္းရွိသူၿဖစ္ရမည္။
-LCCI Level (ll) UK ျပီးေျမာက္ထားသူ ျဖစ္ရပါမည္။
-Excel ကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳနိုင္ရမည္ ။
-သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ(၂) နွစ္ ရွိရမည္။
-အလုပ္ခ်ိန္ (9:00AM- 5:00PM)
-တနဂၤေႏြေန႕နွင့္ အစိုးရရုံးပိတ္ရက္ျဖစ္သည္။

၅၄) Senior Accountant – Female – ( 5 ) Posts /လစာ -၃၀၀,၀၀၀ ~ ၃၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညိွႏွဳိင္း) /ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္။

-ဘြဲ႔ရျဖစ္ရမည္။
-အသက္ (၂၅ နွစ္မွ ၃၅)ႏွစ္အတြင္း ရွိသူၿဖစ္ရမည္။
-LCCI Level (lll) UK ျပီးေျမာက္ထားသူ ျဖစ္ရပါ့မည္။
-သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ(၂) နွစ္နွင့္ အထက္ရွိရပါမည္။
-Microsoft (Word,Advance Excel ) ကြ်မ္းက်င္စြာအသံုးျပဳနိုင္ရမည္။
-Double Entry အားကြ်မ္းက်င္ပိုင္နိုင္စြာစာရင္းသြင္းနိုင္သူျဖစ္ရမည္။
-အလုပ္ခ်ိန္ (9:00AM- 5:00PM)
-တနဂၤေႏြေန႕နွင့္ အစိုးရရုံးပိတ္ရက္ျဖစ္သည္။

၅၅) Store Keeper – Female – ( 5 ) Posts/လစာ – ၂၅၀,၀၀၀က်ပ္ ညိွႏွဳိင္း /မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၅) နွစ္၀န္းက်င္ျဖစ္ရမည္။
– လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (၁) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိရမည္။
– Microsoft Word, Excel, Internet & Email ကြ်မ္းက်င္စြာအသံုးျပဳနိုင္ရမည္။
-အလုပ္ခ်ိန္ (9:00AM – 5:00PM)
-တနဂၤေႏြေန႕ႏွင့္ အစိုးရရုံပိတ္ရက္ျဖစ္သည္။
-Ferry ရွိသည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေလ ်ာက္ထားလုိသည္႔ရာထူးမ်ားကို တစ္ပါတည္းေဖၚျပေပးၾကပါရန္ ႏွင္႔ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံု တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

Email ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္လည္းေကာင္း လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။
Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သား စြာရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။

E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com

Phone Number – 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785

Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101

ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔နီးပါသည္ ။ )

မဂၤလာပါရွင္ ။ ကြ်န္မတုိ႔ G A S အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးကုမၸဏီမွ ယခု ဇြန္လ 2019 အတြက္ ျမန္လုိအပ္လ်က္ရွိေသာ ရာထူး( ၅၅ ) မ်ဳိး – Job Position ( ၅၅ ) မ်ဳိး – ဇြန္လ ၂၀၁၉ ( June – Part 6 ) ကုိအစဥ္လာမျပတ္ အထက္ပါအတုိင္း ေဖၚျပေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္ ။လစာမ်ားကေတာ႔ ရာထူး ( Job Position ) အလိုက္ အေျခခံလစာမွစ၍ လစာ ၁၀ သိန္းေက ်ာ္အထိ ပါရွိပါသည္ ။ Your Success Is Our First Priority. Your Bright Future Ahead With GAS Recruitment. ။

လူကိုယ္တုိင္ ရံုးသို႔ လာေရာက္ CV ေပးပို႔ပါက အင္တာဗ်ဴး ခ်က္ခ်င္း ျမန္ပါလိမ္႔မယ္ရွင္႔ ။

CV တင္သည္႔အခါတြင္ ေလ ်ာက္ထားလိုသည္႔ ရာထူးနွင္႔ ျမိဳ႕နယ္ကို တစ္ပါတည္း ေဖၚျပေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။အျမန္လုိအပ္ေနသည္႔ ရာထူးမ်ား ျဖစ္ပါသည္ ။

သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းနွင္႔ကိုက္ညီပါက တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး ၀င္ျပီး ဆယ္ရက္အတြင္းအလုပ္ရနုိင္ပါသည္ ။

၀န္ေဆာင္ခ ေပးေဆာင္ရန္ လံုး၀ မလုိအပ္ပါ ။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *