2019-06-24 17:20:28 ,ႀကိဳးစားလိုစိတ္ရွိၿပီး ရည္မွန္…

ႀကိဳးစားလိုစိတ္ရွိၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ရွိေသာသူမ်ားသာအလိုရွိပါသည္-

1. Sales & Marketing (IT Product) M/F (2) Post

2. On

3. Sales & Marketing (Medical Product) M/F (2) Post

=======================================

1. Sales & Marketing (IT Product) M/F (2) Post

– IT ႏွင္႔ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကိုစိတ္ဝင္စားသူျဖစ္ရမည္။

– ဘြဲ႔ရၿပီးသူ (သို႔) အေဝးသင္တက္ေနသူမ်ားလည္းေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

– အသက္ ၃၀ ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ရမည္။

– Sale & Marketing အေတြ႔အႀကံဳ ၂ ႏွစ္ရွိရမည္။

– အေရာင္းပုိင္းစိတ္ဝင္စားရမည္။

– Selling Skill/Customer Service Knowledge ရွိရမည္။

– IT Gadgets & Accessories ပစၥည္းမ်ားအေရာင္းျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက္

ဆိုင္သစ္မ်ားရွာေဖြေပးရမည္။

– ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသြားလာႏိုင္ရမည္။

– လူမႈဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ၿပီး ႀကိဳးစားစြာလုပ္ကိုင္လိုစိတ္ရွိရမည္။

2. Online Sale M/F (1) Post

– Computer (Word, Excel), Internet/Email အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။

(ျမန္မာစာလက္ကြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။)

– Online Sales & Marketing စိတ္ဝင္စားသူျဖစ္ရမည္။

– Communication Skill ေကာင္းမြန္ရမည္။

3. Sales & Marketing (Medical Product) M/F (2) Post

– အသက္ 30 ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ရမည္။

– Sale & Marketing လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ အနည္းဆံုး 6 လရွိရမည္။

– ေဆးႏွင္႔ ေဆးပစၥည္းအေရာင္းအေတြ႔အႀကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။

– ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသြားလာႏိုင္ရမည္။

– လူမႈဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ၿပီး ႀကိဳးစားစြာလုပ္ကိုင္လိုစိတ္ရွိရမည္။

============================

ေလွ်ာက္ထားလိုပါက အမွတ္ ၄၁၊ ပထမထပ္၊ လွည္းတန္းလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ရံုးခ်ိန္ (9:00 to 5:30) အတြင္း ***လူကိုယ္တုိင္***လာေရာက္ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ Email ျဖင္႔လည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

AST Co.,Ltd. (လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္)

hr.astcompany@gmail.com

(Agency မဟုတ္ပါ)

(ေျဖၾကားရန္လိုအပ္ေသာ comment မ်ားကိုသာ ေျဖၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။)

09 793141660Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *