2019-06-23 21:04:01 ,ေဇာ္ျမန္မာေအဂ်င္စီမွအျမန္ခန္႔ပ…

ေဇာ္ျမန္မာေအဂ်င္စီမွအျမန္ခန္႔ပါမည္.cvႀကိဳတင္ပါ
Sale Girl မ၁၀ဦး 👩👩👩
ဆပ္ျပာ.အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုး.မ်က္ႏွာသစ္ေဆးေရာင္းရန္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းအနီးစပ္ဆံုးဆိုင္မ်ား.centerမ်ား
က်သည့္ဆိုင္.centerအလိုက္ဆင္းႏိုင္မွလာေလ်ာက္ပါ.
လစာ၁၅၀၀၀၀ႏွင့္ခံစားခြင့္
မနက္၉ညေန၅.မနက္၁၀ည၇အဆိုင္းမ်ား
အသက္၂၀မွ၃၀ မွတ္ပံုတင္႐ွိသူ.
အေရာင္းလုပ္ဘူးသူဦးစားေပးမည္
ေဇာ္ျမန္မာေအဂ်င္စီမွတဆင့္
095140171.09785140171
09445140171.09695140171
ဆင္ေရတြင္းမွတ္တိုင္CBဘဏ္ေ႐ွ႕
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *