2019-06-23 21:02:41 , Warehouse Manager – Male (1)…

💢 Warehouse Manager – Male (1) Post

 ဘြဲ႔ရျဖစ္ရမည္။
 အသက္(၃၀)ႏွစ္မွ (၄၅)ႏွစ္ႀကားျဖစ္ရမည္။
 Microsoft Word , Excel ,Internet အသံုးျပဳတတ္ရမည္။
 Warehouse Manager လုပ္ငန္းအေတြ႔ႀကဳံ(၃)ႏွစ္ရွိရမည္။
 အဖြဲ႕အစည္းအားေကာင္းစြာအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

အလုပ္ခ်ိန္ – 8:30 to 5:30
ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြေန႕ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္
လစာ – Basic + ရက္မွန္ေၾကး+ အခ်ိန္မွန္ေၾကး+ Performance Allowance
ေနရာ – ၾကည့္ျမင္တိုင္။

💢 Shop Manager – M/F (1) Post

 ဘြဲ႔ရျဖစ္ရမည္။
 အသက္ (၃၀)ႏွစ္အထက္ျဖစ္ရမည္။
 Fashion ပိုင္း ႏွင့္ Minimart (or) Convenice Stroe တြင္လုပ္ဖူးသူ ဦးစားေပးမည္။
 သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၃)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိရမည္။
 ဆိုင္ တစ္ဆိုင္လံုးရွိ ၀န္ထမ္းပိုင္း အေရာင္းပိုင္း ၊
 ကုန္ပစၥည္း အပိုင္း ၊အခင္းအက်င္းပိုင္း
 ၀န္ေဆာင္မႈအပိုင္း ၊ကုန္ပစၥည္းအ၀ယ္ပိုင္း ၊
 သိုေလွာင္မႈ အပိုင္းအားလံုးအား ေကာင္းမြန္စြာ ဦးေဆာင္ႏိုင္ရမည္။
 ဆိုင္ရွိ၀န္ထမ္းမ်ားအား စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရမည္။
 Customer Complain စနစ္တက်ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္။
 အလုပ္ကို အခ်ိန္ေပးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျပီး စည္းကမ္းလိုက္နာတတ္သူျဖစ္ရမည္။
 အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္တတ္ရမည္။

အလုပ္ခ်ိန္ – 7:00 to 4:00
ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြေန႕ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္
လစာ – Basic + ရက္မွန္ေၾကး+ အခ်ိန္မွန္ေၾကး+ Performance Allowance
ေနရာ – ၾကည့္ျမင္တိုင္ ။

######################################

Job Guide Agency မွ တစ္ဆင့္ေလ်ာက္ထားရန္ျဖစ္သည္။

ဝန္ေဆာင္ခ လံုးဝ (လံုးဝ) ေပးရန္မလိုပါ။

CV ေဖာင္မ်ားေပးပို႕လုိပါက

🔺 Mail – jobguide.hr1@gmail.com

🔺 Viber – 09 – 968 360 400

အေသးစိတ္္ေမးျမန္္းလိုပါက
******************************
🔺 09 – 973 508 500
🔺 09 – 968 360 400
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *