2019-06-23 12:49:28 ,ဇြန္လ ၂၀၁၉ ( June 2019 – Part …

ဇြန္လ ၂၀၁၉ ( June 2019 – Part 5 ) အတြက္ Job Position – ( ၄၇ ) မ်ဳိး – သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းကိုက္ညီပါက တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ျပီး ဆယ္ရက္အတြင္း အလုပ္ရပါမည္။

၁) Account – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) / သာေကတျမိဳ ့နယ္။

– ဘြဲ ့တစ္ခုခုရျပီးသူ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၅) ႏွစ္ မွ (၃၅) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။
– LCCI Level (III) ျပီးရမည္။
– Computer Word , Excel , Internet & Email ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
– Account လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ (၃) ႏွစ္ရွိရမည္။

၂) ဆိုင္တာဝန္ခံ – Male – ( 15 ) Posts / လစာ-…Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *