2019-06-23 11:00:18 ,* ေဆး၀ါးကၽြမ္းက ်င္ ဘြဲ႔ရ ျဖစ္…

* ေဆး၀ါးကၽြမ္းက ်င္ ဘြဲ႔ရ ျဖစ္ရမည္။
* Pharmaceutical Field တြင္ Medical Representative/Product Specialist ရာထူးျဖင့္ လုပ္သက္အနည္းဆံုး (၂ ႏွစ္) ရွိသူျဖစ္ရမည္။

* Brand building၊ ေၾကာ ္ျငာပိုင္းႏွင့္ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရးပိုင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္ပာဝင္စားသူ ျဖစ္ရမည္။

* တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈႏွင့္ ဆန္းသစ္ေသာ အေတြးအေခၚရွိသူ ၊ ျပႆနာရွင္းႏုိင္သူ ၊ ဆန္းစစ္ႏိုင္စြမ္း ႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္စြမ္းရွိရမည္။

* Market ႏွင့္ Competitors မ်ား၏ သေဘာတရားကို. စိတ္ဝင္စား နားလည္သူျဖစ္ရမည္။

* သက္ဆိုင္ရာMR ( Medical Representative ) မ်ားအား Product information မ်ား ၊ selling point မ်ားသင္ၾကားေပးႏုိင္ရမည္ ။

* CME/ CNE မ်ားတြင္ Product Talk ေျပာႏုိင္သူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး လိုအပ္ပါက ခရီးသြားလာႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။

* လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ျပီး ဌာနအခ ်င္းခ ်င္းဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွဳ၊ ညွိႏိွိဳင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈေကာင္းရမည္။

* အဂၤလိပ္ စာေရး အေျပာကၽြမ္းက ်င္သူ ဦးစားေပးမည္။
* ကြန္ပ ်ဴတာကာင္းမြန္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ျပီး MS Office ကို ကၽြမ္းက ်င္သူျဖစ္ရမည္ ။ Email and Internet using skill ေကာင္းသူျဖစ္ရမည္ ။

စိတ္ပာဝင္စားသူမ်ား ေအာက္ပာ ဖုန္းနံပါတ္ ႏွင့္ Email သို႔ CV ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
အျခားေသာ အေသးစိတ္ သိလိုပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Viber – 099 76905574
Mail – wailinnhtet@rdclcareforlife.com
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *