2019-06-22 21:35:22 ,ဆရာ၀န္အကူ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအၿမန္…

ဆရာ၀န္အကူ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအၿမန္အလိုရွိသည္..။

==================================

ရုပ္ရည္သန္ ့ၿပန္ ့ၿပီးစာရိတၱေကာင္းမြန္ရမည္..။

အသက္(၂၅)ႏွစ္ေအာက္.သြက္လက္ခ်က္ခ်ာသူၿဖစ္ရမည္..။

ဆရာ၀န္ဧ။္ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးရန္ၿဖစ္ၿပီး

အေသာက္အစားကင္းရမည္..။ေရရွည္လုပ္ကိုင္နိုင္သူၿဖစ္ရမည္..။

ကားေမာင္းတက္သူဦးစားေပးမည္။

ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးအေ၀းသင္ဆက္တက္လိုကစီစဥ္ေပးမည္..။

ေရရွည္လုပ္ကိုင္နိုင္ၿပီးသင္ယူလိုစိတ္ရွိရမည္..။

နယ္မွသူမ်ားလည္းေလွ်ာက္ထါးနိုင္သည္..။

ေနစားၿငိမ္း(လစာတစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းမွစေပးမည္..။)

ေလွ်ာက္ထါးလိုပါက မိမိဧ။္ဓါတ္ပံုတစ္ပံုႏွင္ ့အတူ

CV အားေအာက္ပါအတိုင္းေပးပို ့နိုင္သည္..။

=============================

======================================= အထက္ပါရာထူးမ်ားကိုေလွ်ာက္ထါးလိ ုပါက CV Form တြင္ကိုယ္ေရးအခ် က္မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္နိုင္မည္ ့ဖုန္းနံပါတ္ကို ၿပည့္စံုစြာၿဖည္ ့စြက္ၿပီးလိုင္စင္ဓါတ္ပံုတစ္ပံု ႏွင့္အတူ –

📱📱📱Viber…..09254117629 သို ဓါတ္ပံုကိုၾကည္လ င္စြာရိုက္ၿပီးၿဖစ္ေစ.၊

💻💻💻Email…chawmyave@gmail.com သို ့ၿဖစ္ေစ၊ လူကိုယ္တိုင္ေလွ်ာက္ထါးလိုပါက

🚌🚌🚌အမွတ္ (၂၃၄).၊ဟံသာ၀တီလမ္း(၁၁)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ ့သစ္အေရွ ့ပိုင္းၿမိဳ့နယ္ သို့ၿဖစ္ေစ..အၿမန္ဆ ံုးေလွ်ာက္ထါးနိ ုင္ပါသည္..။ ==============================

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း နံပါတ္ကေတာ ့—

☎️☎️☎️၀၉၉၇၆၃၉၃၉၀၂ ,၀၉၂၅၄၁၁၇၆၂၉
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *