2019-06-21 23:39:41 ,ေခတ္သစ္စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမ…

ေခတ္သစ္စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ မ႑ိဳင္ ႀကီးေလးခုအေျခခံကို
အခ်ိန္တိုအတြင္းေလ့လာႏိုင္မယ့္

Internal (Marketing) External (HR), Management & Leadership

IEL CSR Batch (4) အား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အခ်က္က်တဲ့ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္႐ွိ
အဆင့္ျမင့္ ဟိုတယ္ႀကီးမွာ သင္တန္းေၾကးအခမဲ့ျဖင့္
တတ္ေရာက္ႏိုင္ပါ


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *