2019-06-21 23:21:54 ,***အလုပ္ရွာေဖြေနပါသလား? Ruby …

***အလုပ္ရွာေဖြေနပါသလား?
Ruby Job Agency (R.J.A)မွသင့္ကုိ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆုိေနပါသည္။
1. မ/ဥျမိဳ႕နယ္ရွိ Event Service Company ႀကီးအတြက္ (1) Shop Manager M(2)Posts
– လစာ 250,000 – 350,000 – ဘြဲ႔ရ၊ အေတြ႔အၾကဳံ(၂)ႏွစ္ – အသက္(၃၀-၃၇)အတြင္း (2) Cashier F(3)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000 – Eco ဘြဲ႔ရဦးစားေပး၊ အေတြ႔အၾကဳံ(၁)ႏွစ္ – အသက္(23-28)အတြင္း – More Information – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တစ္လ(၂)ရက္ပိတ္သည္။ေနစားျငိမ္း – (24.6.2019)တနလၤာေန႔ မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
2.ေတာင္ဒဂုံျမိဳ႕နယ္ရွိ General Trading Company ႀကီးအတြက္ (1) Manual Account F(3)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000 – ဘြဲ႔ရ၊ အေတြ႔အၾကဳံ(၆)လ – အသက္(၃၀)ေအာက္ (2) Sale F(5)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000 – ဘြဲ႔ရ၊ အေတြ႔အၾကဳံ(၆)လ – အသက္(၂၅)ေအာက္ – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တစ္လ(၂)ရက္ပိတ္သည္။ – (25.6.2019)အဂၤါေန႔ မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
3.တာေမြျမိဳ႕နယ္ရွိ Trading Company ႀကီးအတြက္ (1) Marketing Staff F(5)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊အေတြ႔အၾကဳံမလုိ – အသက္(၃၀)ေအာက္ Computer Basic – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြ(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (24.6.2019)တနလၤာေန႔ မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
4. ဒဂုံဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္ရွိ Factory ႀကီးအတြက္ (1) Driver M(3)Posts
– လစာ 200,000 – 300,000 – ဆယ္တန္း၊အေတြ႔အၾကဳံ(၂)ႏွစ္ – အသက္(၂၀-၃၀)အတြင္း၊လုိင္စင္အနက္၊အညဳိ – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၇)နာရီမွ ညေန(၇)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြ(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (24.6.2019)တနလၤာေန႔ မနက္(၉)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
5. မ/ဥျမိဳ႕နယ္ရွိ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးအတြက္ (1) Sale Staff F(5)Posts
– လစာ 180,000 – 200,000 – ဘြဲ႔ရ၊အေတြ႔အၾကဳံ(၁)ႏွစ္ – အသက္(၃၀)ေအာက္ – More Information – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တစ္ပတ္(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (24.6.2019)တနလၤာေန႔ မနက္(၁၀း၃၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
6. ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ရွိ Trading Company ႀကီးအတြက္ (1) Marketing Staff M(5)Posts
– လစာ 200,000 – 250,000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊အေတြ႔အၾကဳံ(၆)လ – အသက္(၃၀)ေအာက္ – More Information – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တစ္ပတ္(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (25.6.2019)အဂၤါေန႔ ေန႔လယ္(၁၁)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
7. သာေကတျမိဳ႕နယ္ရွိ Car Air-Con Sale & Service ႀကီးအတြက္ (1) Air-Con Service Leader M(3)Posts
– လစာ 250,000 – 350,000 – အေတြ႔အၾကဳံ(၁)ႏွစ္ – အသက္(၂၀-၃၅)အတြင္း – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တစ္ပတ္(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (24.6.2019)တနလၤာေန႔ မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
8. သာေကတျမိဳ႕နယ္ရွိ Copy & Printing Service ႀကီးအတြက္ (1) DTP Staff M(3)Posts
– လစာ 140,000 – 1800,000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊အေတြ႔အၾကဳံမလုိ – Computer Basic / Myanmar Typing – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြ(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (23.6.2019)တနဂၤေႏြေန႔ မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
9. ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ စိန္ေရႊရတနာဆုိင္ႀကီးအတြက္ (1) Sale F(3)Posts
– လစာ 140,000 – 180,000 – ဆယ္တန္း၊အေတြ႔အၾကဳံ(၆)လ၊အသက္(၃၅)ေအာက္ – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနလၤာေန႔(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (25.6.2019)အဂၤါေန႔ ေန႔လယ္(၁၂)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
10. ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ရွိ Construction Company ႀကီးအတြက္ (1) Office Staff F(3)Posts
– လစာ 200,000 – 250,000 – ဘြဲ႔ရ၊အေတြ႔အၾကဳံ(၁)ႏွစ္ Ms Word,Excel – အသက္(၃၀)ႏွစ္ေအာက္၊ (2) Site Engineer F(3)Posts
– လစာ 250,000 – 400,000 – BE(Civil) အေတြ႔အၾကဳံ(၂)ႏွစ္ Computer Basic – More Information – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြ(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (22.6.2019)စေနေန႔ ေန႔လယ္(၁၁)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
– ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ထုိက္တန္ေအာင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။အင္တာဗ်ဴးအျမန္၀င္ရေအာင္ႏွင့္ အလုပ္အမွန္တကယ္ရရွိေအာင္ တိက်၊မွန္ကန္၊ျမန္ဆန္စြာေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။ ေဖာ္ျပပါရက္စြဲမ်ားအတုိင္း အင္တာဗ်ဴးအမွန္တကယ္၀င္ရပါမည္။
ရုံးလိပ္စာ – အမွတ္(၁၄၀) ဒုတိယထပ္၊အေနာ္ရထာလမ္းမေပၚ၊၃၅လမ္းႏွင့္ ၃၆လမ္းၾကား၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕။(ပန္းဆုိးတန္းမွတ္တုိင္(သုိ႔မဟုတ္)ဘားလမ္းမွတ္တုိင္ဆင္းပါ)
ဖုန္း – 09 44 33 99 401, 09 44 33 99 402, 09 44 33 99 405, 09 44 33 99 406
ရုံးဖြင့္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္မနက္(၉)နာရီမွညေန(၅)နာရီထိ(တနဂၤေႏြေန႔မ်ားပိတ္သည္)
————————————————————————————–
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *