2019-06-21 18:49:04 ,ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ True guardi…

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ True guardian legal group တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါ ရာထူးမ်ား အျမန္လိုအပ္ပါသည္။

1. Office Staff F(3) posts
စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (B.Eco)ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
အသက္(၂၄)ႏွစ္ေအာက္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
*မွတ္ခ်က္_ ကုမၸဏီမွ CPA ျဖစ္သည္အထိ သင္ၾကားေ ပးမည္။

2. ဥပေဒပညာဘြဲ႕ရ (LL.B )F(2) posts

3. Sales&Marketing M/F (3)post
တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ အေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုး (၃)ႏွစ္ ရွိသူျဖစ္ရမည္။

4. Assistant Manager M(1) post
တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
ကားေမာင္းတတ္သူျဖစ္ရမည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အလုပ္ေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
Benefits _ ေနစားၿငိမ္းသည္။
ရံုးသြား/ျပန္ ferry ရွိသည္။
Work Time _ 9:30am~5:30pm
Holidays _ တစ္ပတ္တရက္ပိတ္သည္။

Ph: 09751517406
Building (4/6), Room No.02, Shwe Ohn Pin Housing(4), Yankin Township, Yangon

email address – thazinmkcci@gmail.com သို႔ CV form ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *