2019-06-21 06:40:34 ,သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းတြင္လုပ္ရန္ / အျမ…

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းတြင္လုပ္ရန္ / အျမန္ဆက္သြယ္ေလ်ာက္ထာေပးပါရန္။

Store Man ( 1) Post
—————————
– အသက္ ၃၅ ႏွစ္ေအာက္ ဦးစာေပးမည္။
– မည္သည့္ ဘြဲ႕ရမဆုိေလ်ာက္ထာႏုိင္သည္။
– Store ပုိင္ႏွင့္ လုပ္ငန္အေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆုံး ( ၂ ) ႏွစ္ရွိရမည္။
– Store House Keeping Knowledge ရွိရမည္။
– စာရင္းပုိင္ဆုိင္ရာ အသင့္အတင့္နားလည္ရမည္။
– Interpersonal skill
– ပစၥည္စာရင္းမ်ားကုိ English လုိေရးႏုိင္ / ဖတ္နုိင္ရမည္။
– အေျခခံလစာ US 200$ ++++++++
– လုပ္ငန္လုိအပ္ခ်က္အရ သက္မွတ္ခ်ိန္တုိင္ဆင္ရမည္။
– Ferry ရွိသည္။

CV Form တင္ရန္
Updatecv70@gmail.com
Office phone
+95 9890 50 2610
( ရုံးခ်ိန္တြင္းသာ ဆက္သြယ္ေပးပါရန္ )Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *