2019-05-31 20:34:36 ,8. မဂၤလာဒုံျမိဳ႕နယ္ရွိ Export …

8. မဂၤလာဒုံျမိဳ႕နယ္ရွိ Export & Import Company ႀကီးအတြက္
(1) Office Staff F(3)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000
– ဘြဲရ,အေတြ႔အၾကဳံရွိ၊မရွိ Computer Word,Excel, – အသက္(၃၀)ႏွစ္ေအာက္ English Basic…
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *