2019-05-31 18:54:11 ,ရန္ကုန္ အင္စိန္ျမဳိ႕နယ္ရွိ Pal…

ရန္ကုန္ အင္စိန္ျမဳိ႕နယ္ရွိ Palm Spring Resort & Spa ၏
M&E Department တြင္
M&E (Electrician နဲ႔ Aircon Servicing)
တက္ကၽြမ္းနားလည္သူ Male 2posts

F& B Department အတြက္
Head waiter Male 1post
waiter Male ,Female 2post
လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံရွိသူဦးစားေပးမည္။

Spa Department အတြက္
Female 2post
လုပ္ငန္းအေတြ႕ၾကဳံၿပီးကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ရမည္
foot massages ႏွင့္ oil massages
အပုိင္းနားလည္သူျဖစ္ရမည္
အေဆာင္ေနဝန္ထမ္း အေဆာင္စီစဥ္ေပးမည္။

-UNiform စီစဥ္ေပးမည္။
– CV form (ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အက်ဥ္း)
– မွတ္ပံုတင္ မူရင္း + မိတၱဴ
– ပညာအရည္အခ်င္း ေထာက္ခံခ်က္ မူရင္း+မိတၱဴ
– ေနထိုင္ေၾကာင္း ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ / ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ
– သန္းေခါင္းစာရင္း မိတၱဴ ႏွင့္အတူ
၃၁.၅.၂၀၁၉ေနာက္ဆုံးထားေလၽွက္ထားရပါမည္။
အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္ၿပီးလစာညိႇႏႈိင္းေပးပါမည္။
၄.၆.၂၀၁၉ ေန႔ တြင္ interview ၀င္ႏုိင္ရမည္
အမွတ္ (7F)၊မဂၤလာလမ္း၊နံ႔သာကုန္းရပ္ကြက္၊အင္းစိန္ျမဳိ႕နယ္၊(အာလိန္ငါးဆင့္ ဘုရားေရွ႕) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္- 0943075679။ရုံးခ်ိန္အတြင္းသာစုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။ Email- palmspringhr@gmail.com
Website:Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *