2019-05-31 06:29:23 , အခ်ိန္ပိုင္းငွါးရန္႐ွိပါသည္ ယ…

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708816819537951&id=100012289178016စာသင္ခန္းမ အခ်ိန္ပိုင္းငွါးရန္႐ွိပါသည္✨ ယခုမွ စတင္၍ စာသင္ၾကားလိုၿပီး ေနရာခက္ခဲသူမ်ား✨ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ နည္းေသးလို႔ စာသင္ခန္းခ စာသင္ခံုခ တကူးတကမသံုးလိုသူမ်ား✨ ရက္တိုသာ သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္၍ ေနရာအခက္အခဲျဖစ္ေနသူမ်ား✨ သင္တန္းက်ဴ႐ွင္ ျပဖို႔ ေနရာခက္ခဲေနေသာ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအတြက္ စာသင္ခန္းမမ်ား… More
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *