2019-05-30 21:37:57 ,***အလုပ္ရွာေဖြေနပါသလား? Ruby …

***အလုပ္ရွာေဖြေနပါသလား?
Ruby Job Agency (R.J.A)မွသင့္ကုိ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆုိေနပါသည္။
1.မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ Car Service ႀကီးတစ္ခုအတြက္ (1) Manual Account F(3)Posts – လစာ – 150000-180000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊မေအာင္ရသည္။ – အသက္ – (၂၀-၂၈)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြတုိင္းပိတ္သည္။
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – မလုိပါ။ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 1.6.2019(စေနေန႔)မနက္(၁၀)နာရီ
2.လမ္းမေတာ္္ျမိဳ႕နယ္ရွိ Car Rental Service ႀကီးတစ္ခုအတြက္ (1) Driver M(3)Posts – လစာ – 250000-300000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊လုိင္စင္အညဳိ၊အနီ – အသက္ – (၃၀-၄၀)အတြင္း၊ – အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္(၁)ရက္ပိတ္သည္။
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၃)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 1.6.2019(စေနေန႔)မနက္္(၁၀း၃၀)နာရီ
3.မ/ဥျမိဳ႕နယ္ရွိ အိမ္သုတ္ေဆးမ်ိဳးစုံျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေသာလုပ္ငန္းႀကီးုအတြက္ (1) လက္ေရးစာရင္းကုိင္ M(3)Posts – လစာ – 150000-200000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊စရိတ္ျငိမ္း – အသက္ – (၂၀-၂၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၇း၃၀)နာရီမွ ညေန(၆း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြေန႔တစ္၀က္ႏွင့္လျပည့္ေန႔မ်ားပိတ္သည္။
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၆)လ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 1.6.2019(စေနေန႔)ေန႔လယ္(၁၁)နာရီ
4.ဗုိလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ Distribution Company ႀကီးတစ္ခုအတြက္ (1) Driver M(3)Posts – လစာ – 250000-300000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊English Basic လိုင္စင္အနက္ – အသက္ – (၂၀-၄၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြတုိင္းပိတ္သည္။
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 4.6.2019(အဂၤါေန႔)ေန႔လယ္(၁း၃၀)နာရီ
5.မ/ဥျမိဳ႕နယ္ရွိ အိမ္သုတ္ေဆးမ်ိဳးစုံျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေသာလုပ္ငန္းႀကီးုအတြက္ (1) General Worker M(3)Posts – လစာ – 120000-140000 (စားရိတ္ျငိမ္း) – ပညာအရည္းအခ်င္းမလုိ၊အေတြ႔အႀကဳံမလုိ – အသက္ – (၁၈-၂၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၇း၃၀)နာရီမွ ညေန(၆း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြေန႔တစ္၀က္ႏွင့္လျပည့္ေန႔မ်ားပိတ္သည္။ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 1.6.2019(စေနေန႔)ေန႔လယ္(၁၁)နာရီ
6.Ruby Job Agency (ျပည္တြင္းအလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရး)ႀကီးုအတြက္ (1) Customer Service F(10)Posts – လစာ – 180000-250000(ေကာ္မရွင္) – ဘြဲ႔ရ၊Agency အေတြ႔အႀကဳံ(၁)ႏွစ္ – အသက္ – (၂၀-၃၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – စေနေန႔တစ္၀က္ႏွင့္တနဂၤေႏြပိတ္သည္။ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 4.6.2019(အဂၤါေန႔)ေန႔လယ္(၁၁)နာရီ
6.ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ရွိ Shipping Company ႀကီးုအတြက္ (1) Senior Marketing F(3)Posts – လစာ – 350000-500000 – ဘြဲ႔ရ၊Shipping အေတြ႔အႀကဳံ(၂)ႏွစ္ English 4Skill – အသက္ – (၂၅-၃၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၁၀)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – စေနတစ္၀က္+တနဂၤေႏြေန႔႔မ်ားပိတ္သည္။ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 3.6.2019(တနလၤာေန႔)ေန႔လယ္(၂)နာရီ

7.အလုံျမိဳ႕နယ္ရွိ Travel & Tour Company ႀကီးုအတြက္ (1) Sale & marketing M/F(5)Posts – လစာ – 200000-250000 – ဘြဲ႔ရ၊English 4Skill Basic/Computer Basic – အသက္ – (၂၂-၂၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – စေန+တနဂၤေႏြပိတ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 3.6.2019(တနလၤာေန႔)ေန႔လယ္(၂)နာရီ
8. ဗုိလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ Export & Import Company ႀကီးုအတြက္ (1) Documentary F(3)Posts – လစာ – 150000-200000 – ဘြဲ႔ရ၊အေတြ႔အႀကဳံမလုိ Computer Word,Excel.Pagemaker – အသက္ – (၂၀-၃၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 1.6.2019(စေနေန႔)မနက္(၁၁)နာရီ
9.ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ရွိ Construction Company ႀကီးအတြက္ (1) Site Engineer M(3)Posts – လစာ – 350000-500000 – BE(Civil) အေတြ႔အႀကဳံ(၂)ႏွစ္ – အသက္(၂၅-၃၅)အတြင္း၊နယ္သြားႏူိင္သူ
(2) Project Engineer M(3)Posts – လစာ – 600000-800000 – BE(Civil)၊အေတြ႔အႀကဳံ(၅)ႏွစ္၊နယ္သြားႏူိင္သူ – အသက္(၄၀)ေအာက္၊Auto CAD 2D,3D – အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္လွ်င္ (၁)ရက္ – 31.5.2019(ေသာၾကာေန႔)ေန႔လယ္(၁၁)နာရီအင္တာဗ်ဴး၀င္ရပါမည္။
10.လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ရွိ Production Company ႀကီးအတြက္ (1) Cashier F(3)Posts – လစာ – 180000-250000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊အေတြ႔အႀကဳံ(၁)ႏွစ္ – အသက္(၂၀-၂၅)အတြင္း၊ – အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္လွ်င္ တနဂၤေႏြ(၁)ရက္ – 31.5.2019(ေသာၾကာေန႔)မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴး၀င္ရပါမည္။
11.မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးအတြက္ (1) Office Staff/Reception M(3)Posts – လစာ – 140000-170000 – ဆယ္တန္း၊အေတြ႔အႀကဳံ(၆)လ – အသက္(၂၀-၃၀)အတြင္း၊ – အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြ(၁)ရက္ – 3.6.2019(တနလၤာေန႔)ေန႔လယ္(၁၂)နာရီအင္တာဗ်ဴး၀င္ရပါမည္။
12. လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ရွိ Trading Company ႀကီးအတြက္ (1) Chinese Translator F(3)Posts – လစာ – 400000-600000 – ဆယ္တန္း၊အေတြ႔အႀကဳံ(၂)ႏွစ္ – အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၇း၃၀)နာရီမွ ညေန(၄း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္လွ်င္ တနဂၤေႏြ(၁)ရက္ – 31.5.2019(ေသာၾကာေန႔)မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴး၀င္ရပါမည္။
13.တ/ဒဂုံျမိဳ႕နယ္ရွိ Car Service Centre ႀကီးအတြက္ (1) Helper M(3)Posts – လစာ – 150000-180000(စားရိတ္ျငိမ္း) – ဆယ္တန္းေအာင္၊အေတြ႔အႀကဳံ(မလုိ) – အသက္(၂၀-၂၈)အတြင္း၊ – အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္လွ်င္ တနဂၤေႏြ(၁)ရက္ – 31.5.2019(ေသာၾကာေန႔)မနက္(၉)နာရီအင္တာဗ်ဴး၀င္ရပါမည္။
– ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ထုိက္တန္ေအာင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။အင္တာဗ်ဴးအျမန္၀င္ရေအာင္ႏွင့္ အလုပ္အမွန္တကယ္ရရွိေအာင္ တိက်၊မွန္ကန္၊ျမန္ဆန္စြာေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။ ေဖာ္ျပပါရက္စြဲမ်ားအတုိင္း အင္တာဗ်ဴးအမွန္တကယ္၀င္ရပါမည္။
ရုံးလိပ္စာ – အမွတ္(၁၄၀) ဒုတိယထပ္၊အေနာ္ရထာလမ္းမေပၚ၊၃၅လမ္းႏွင့္ ၃၆လမ္းၾကား၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕။(ပန္းဆုိးတန္းမွတ္တုိင္(သုိ႔မဟုတ္)ဘားလမ္းမွတ္တုိင္ဆင္းပါ)
ဖုန္း – 09 44 33 99 401, 09 44 33 99 402, 09 44 33 99 405, 09 44 33 99 406
ရုံးဖြင့္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္မနက္(၉)နာရီမွညေန(၅)နာရီထိ(တနဂၤေႏြေန႔မ်ားပိတ္သည္)
————————————————————————————–
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *