2019-05-30 17:50:06 ,***စားေသာက္ဆိုင္အတြက္ ေအာက္ပါရ…

***စားေသာက္ဆိုင္အတြက္ ေအာက္ပါရာထူးမ်ား အျမန္လိုအပ္ေန ပါသည္။ (Company တိုက္ရိုက္) – အရည္အခ်င္းေပၚမူ တည္ျပီး လစာေကာင္းေစရမည္။-(ေန၊စား၊ျငိမ္း)ေပး သည္။ Chinese Restaurant တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အျမန္ခန္႔မည္။
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *