2019-05-30 13:35:05 ,မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ တာယာႏွင့္ဘတ္ထရီ…

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ တာယာႏွင့္ဘတ္ထရီ Company တြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ ေအာက္ပါဝန္ထမ္းအလိုရွိသည္။
General Worker – Male
-ပညာအရည္အခ်င္းမလိုပါ
-တာယာျဖဳတ္ကၽြမ္းက်င္သူ ဦးစားေပးမည္။
-မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္း ဆိုင္ကယ္ကၽြမ္းက်င္စြာစီးတတ္ရမည္။
-အသက္ ၃၀ ေအာက္
-လစာ -၁၂၀,၀၀၀ ~ ၁၈၀,၀၀၀ ၾကား

ဆက္သြယ္ရန္ – 09750108883/09750108884

CV form တင္ရန္(Viber) – 09750108883Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *