2019-05-30 13:11:47 ,(30.5.2019) ကၽြန္မတို႔ #Countr…

(30.5.2019) ကၽြန္မတို႔ #Country_Job_Agency တြင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ လက္ရွိလို အပ္ေသာ Position မ်ားကို
၀န္ထမ္းမ်ားစိတ္တိုင္းက် ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္ရွင္။
1. လသာၿမိဳ႕နယ္ရွိ Trading Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
(1) #General_Manager M/F(5)posts
– Salary 800,000~1,000,000 Ks
– ဘြဲ႔ရ
– English 4 Skills, Computer Basic, Advanced Excel, သက္ဆိုင္ရာ Management (or) Diploma တစ္ခုခုရရမည္။
– Exp (5)yrs above
– Age (35~50) yrs
– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)
– တနဂၤေႏြ/ အစုိးရုံးပိတ္ရက္ ပိတ္
– စိတ္၀င္စားပါက (31.5.2019)ရက္ စေနေန႔မွစ၍ တစ္ပါတ္အတြင္ အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Thin Lai Ph;09-897668884)

2. ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Engineer Company ႀကီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
(1) #Sale_Engineer M(5) posts
– Salary 250000~300000 Ks
– BE(Electrical)
– Computer Basic, Auto CAD 2D/3D
– Exp (1)yr
– Age (23~28)yrs
– အလုပ္ခ်ိိန္ (9း00~5း00)
– စေန/တနဂၤေႏြ/ အစုိးရရုံးပိတ္ရက္ပိတ္
– စိတ္၀င္စားပါက (31.5.2019)ရက္ စေနေန႔မွစ၍ တစ္ပါတ္အတြင္ အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Thin Lai Ph;09-897668884)

3. မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ FMCG Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
(1) #Sale_Leader F(3)posts
– Salary 200000~250000 Ks
– ဘြဲ႕ရ/ ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္း
– Computer Basic
– Exp (2)yrs
– Age (20~30)yrs
– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)
– Sunday Off
– စိတ္၀င္စားပါက (31.5.2019)ရက္ စေနေန႔မွစ၍ တစ္ပါတ္အတြင္ အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Aye Aye San Ph;09-451811412)

4. သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Japan စာသင္ေက်ာင္းတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
(1) #Japan_Teacher F(3)posts
– Salary 200000~300000Ks
– ဘြဲ႔ရ/ Japan N3
– Exp မလို
– Age (25~35)yrs
– အလုပ္ခ်ိန္ (8း30~5း00)
– တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္သည္။
– စိတ္၀င္စားပါက (31.5.2019)ရက္ စေနေန႔မွစ၍ တစ္ပါတ္အတြင္ အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Win Thuzar Ph; 09-404777933)

5. စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Trading Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
(1) #Purchaser F(5)posts
– Salary 200000~250000 Ks
– ဘြဲ႔ရ
– Exp (2)yrs
– Age (35) under
– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)
– Sunday/ Public Holidaysပိတ္
– စိတ္၀င္စားပါက (31.5.2019)ရက္ စေနေန႔မွစ၍ တစ္ပါတ္အတြင္ အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Htoo Thinzar Ph;09-264446085)

6. ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Trading Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
(1) #Manual_Account F(5)posts
– Salary 150000~180000Ks
– ဘြဲ႕ရ/ ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္း
– Exp (1)yr
– Age (30)under
– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)
– တစ္ပါတ္တစ္ရက္ပိတ္
– စိတ္၀င္စားပါက (31.5.2019)ရက္ စေနေန႔မွစ၍ တစ္ပါတ္အတြင္ အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Htoo Thinzar Ph; 09-264446085)

7. အလုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ Cafe’ တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
(1) #Office_Staff F(5)posts
– Salary 150000~180000 Ks
– ဘြဲ႕ရ
– Computer Basic
– Exp မလုိ
– Age (20~25)yrs
– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)
– Sunday/ Public Holidays Off
– စိတ္၀င္စားပါက (31.5.2019)ရက္ စေနေန႔မွစ၍ တစ္ပါတ္အတြင္ အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Myo Myo Ph; 09-264692102)

8. လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
(1) #Computer_Operator M(5)posts
– Salary 160000~200000 Ks
– ဘြဲ႔ရ/ Computer Basic
– Exp (1)yr
– Age (30)yrs under
– အလုပ္ခ်ိန္ (8:00~5:00)
– စေနေန႔၀က္/ တနဂၤေႏြ/အစုိးရရုံးပိတ္ရက္ ပိတ္
– Uniform ရွိ/ Ferry ရွိ(လႈိင္သာယာ/အင္းစိ္န္)
– စိတ္၀င္စားပါက (4.6.2019)ရက္ အဂၤါေန႔ မနက္(10း00)နာရီတြင္ အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Yu Yu Ph;09-458315642)

9. ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊဆုိင္ႀကီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
(1) #Sale_Staff F(5)posts
– Salary 150000~180000 Ks
– ဘြဲ႕ရ/ ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္း
– Exp (1)yr
– Age (28)under
– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~6း00)
– တစ္ပါတ္တစ္ရက္ ပိတ္

(2) #Office_Staff M(5)posts
– Salary 150000~200000 Ks
– ဘြဲ႕ရ
– Exp မလုိ
– Age (28) under
– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~6း00)
– တစ္ပါတ္တစ္ရက္ပိတ္
– စိတ္၀င္စားပါက (3.6.2019)ရက္ တနလၤာေန႔မနက္(10း00)တြင္ အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Yu Yu Ph;09-458315642)

#Country_Job_Company_Limited ပန္းျခံတာ၀ါ ၊(၆)လႊာ၊ အခန္း(၆၀၄)ဗားဂရာလမ္း၊ ေျမနီကုန္း စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ မွာ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားလို႔ရပါတယ္။ (ေျမနီကုန္း မွတ္တိုင္မွာဆင္းရမွာပါ) #အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ရုံးဖုန္းနံပါတ္ 01 2306361, 01 2306362 , 01 516639, 09-404779959 , 09-404777933 မ်ားသုိ႔လဲ တနလၤာေန႔ မွ စေနေန႔အထိ(စေနေန႔တစ္၀က္)ရံုးဖြင့္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအတြင္းစံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

— at Country Job Company – Sanchaung.Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *