2019-05-30 11:13:41 ,#၀န္ထမ္းအလုိရွိသည္။ (၈ မုိင္ရွ…

#၀န္ထမ္းအလုိရွိသည္။ (၈ မုိင္ရွိ ကုမၸဏီတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္)
1/ #Team_Leader M ( 2 ) Post
ဘြဲ႕ရ၊
ရံုးပုိင္းဆုိင္ရာ ၀င္ထြက္သြားလာႏုိင္သူ
ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္သူ
အေတြ႕အႀကဳံရွိသူ
လစာ ညိႏိႈင္း

2/ #Accountant F ( 5 ) Posts
ဘြဲ႕ရ
LCCI II / III / MYOB
ေဆာ့ဖ္၀ဲအသံုးျပဳႏုိင္သူ
ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္သူ
အေတြ႕အႀကဳံရွိသူ
လစာညိွႏိႈင္း

Email: khinchowinfup@gmail.com
Viber: 09428176218
အေသးစိတ္စံုစမ္းလုိက 09428176218 သုိ႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း စံုစမ္းႏုိင္သည္။
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *