2019-05-29 22:51:29 ,#Vacancy Announcement …

#Vacancy Announcement
1. Service အင္ဂ်င္နီယာ – က်ား ( ၁ ) ဦး

● B.E (သို႔) B.Tech (သို႔) A.G.T.I ရရွိထားၿပီးသူ
● မီးစက္(သို႔) စက္ပစၥည္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းအေတြ႔အႀကံဳ (3) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိသူ
● Mechanical (သို႔) Electrical ပိုင္းကၽြမ္းက်င္သူ ျဖစ္ရပါမည္။
● လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ လုပ္သက္ေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏိႈင္းေပးပါမည္။
● ခရီးသြားႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။

2. ဂ်ဴနီယာ Service အင္ဂ်င္နီယာ – က်ား ( ၂) ဦး

● B.E (သို႔) B.Tech (သို႔) A.G.T.I ရရွိထားၿပီး …Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *