2019-05-29 19:56:26 ,#ကုမၸဏီမွတိုက္႐ိုက္ေခၚျခင္းျဖစ…

#ကုမၸဏီမွတိုက္႐ိုက္ေခၚျခင္းျဖစ္ပါသျဖင့္ အျမန္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္…😊

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *