2019-05-29 16:53:20 ,***အလုပ္ရွာေဖြေနပါသလား? Ruby …

***အလုပ္ရွာေဖြေနပါသလား?
Ruby Job Agency (R.J.A)မွသင့္ကုိ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆုိေနပါသည္။
1.ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ရွိ Construction Company ႀကီးအတြက္ (1) Site Engineer M(3)Posts …
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *