2019-05-29 14:43:30 ,မန္တေလးျမိဳ့ရွိအဆင့္ျမင့္ စားေ…

မန္တေလးျမိဳ့ရွိအဆင့္ျမင့္ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ လုပ္ကိုင္ရန္-

· C Beer ေဂါက္ငွဲ့ရန္ အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းအျမန္အလိုရွိသည္။

· စကားေျပာေျပျပစ္ျပီး စိတ္ရွည္ရမည္။

· သြက္လက္ျပီး အသင္းအဖြဲ့နွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္တတ္ရမည္။

· ေနစရာ စားစရာ စီစဥ္ေပးသည္။

စိတ္ဝင္စားပါက ေမ်ွာ္မွန္းလစာနွင့္ အတူ Cvေဖာင္ ကိုယ္လံုးေပၚပုံ ဓာတ္ပုံတစ္ပုံနွင့္ Viberသို့ ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္။

Viber no-09962056661,
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *