2019-05-29 14:00:41 ,မန္းေလးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ …

မန္းေလးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္

လံုၿခံဳေရး က်ား (၁၀)ဦး

– အသက္ (၅၀)ႏွစ္ေအာက္
– လစာ ၁၅၀၀၀၀
– ခ်က္ခ်င္းအင္တာဗ်ဴးမည္။

09-750108884

၆၅လမ္း၊ ၃၃× ၃၄ ၾကား၊ ပိုးရတီပိုးထည္တိုက္ ေဘးကပ္လ်က္။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *