2019-05-29 13:57:36 ,ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လိႈင္သာယာၿမိ…

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အေရာင္းျပခန္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ တ႐ုတ္စကားေျပာ (က်ား/မ) – ၁၀ ဦး အလိုရွိသည္။
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *