2019-05-29 10:31:29 ,အျမန္အလိုရွိသည္ Mobile Servic…

အျမန္အလိုရွိသည္

Mobile Service QC Female (2) Posts
Online Sales & Marketing M/F 1) Post
==========================
Mobile Service QC Female (2) Posts
– အသက္ 23 ႏွစ္အထက္ျဖစ္ရမည္။
– ဘြဲ႔ရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
– Mobile Phone အေရာင္းအေတြ႔အႀကံဳရွိသူ (သို႔) ဖုန္းႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီးနားလည္သူျဖစ္ရမည္။
– Computer (Word, Excel) အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
– လူမႈဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
– Service ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားထိန္းသိမ္းႏိုင္ရမည္။
– Customer Service ေကာင္းမြန္စြာေပးႏုိင္ရမည္။
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ 3 ႏွစ္ရွိရမည္။
– စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဖုန္းအေရာင္းဆုိင္တြင္လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင္႔အနီးတဝုိက္ေနထုိင္သူဦးစားေပးမည္။
(အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ၉ မွ ညေန ၆ / ေန႔လည္ ၁၂ မွ ည ၉)
– တစ္ပတ္တစ္ရက္ နားရက္ရွိသည္။

Online Sales & Marketing M/F 1) Post
– Computer (Word, Excel), Internet/Email အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
(ျမန္မာစာလက္ကြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။)
– Online Sales & Marketing စိတ္ဝင္စားသူျဖစ္ရမည္။
– Communication Skill ေကာင္းမြန္ရမည္။

============================
ေလွ်ာက္ထားလိုပါက အမွတ္ ၄၁၊ ပထမထပ္၊ လွည္းတန္းလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ရံုးခ်ိန္ (9:00 to 5:30) အတြင္း ***လူကိုယ္တုိင္***လာေရာက္ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
AST Co.,Ltd. (လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္)
hr.astcompany@gmail.com (Can Apply)
(Agency မဟုတ္ပါ)
(ေျဖၾကားရန္လိုအပ္ေသာ comment မ်ားကိုသာ ေျဖၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။)
09 793141660Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *