2019-05-28 20:00:26 ,***အလုပ္ရွာေဖြေနပါသလား? Ruby …

***အလုပ္ရွာေဖြေနပါသလား?
Ruby Job Agency (R.J.A)မွသင့္ကုိ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆုိေနပါသည္။
1.မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ စက္သုံးဆီျဖန္႔ခ်ီေရးလုပ္ငန္းႀကီးအတြက္ (1) Driver M(3)Posts …
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *