2019-05-28 19:23:07 ,1. ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ရွိ Special …

1. ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ရွိ Special Gym ႀကီးအတြက္
(1) Reception F(3)Posts
– လစာ 140,000 – 170,000
– ဘြဲရ၊ဆယ္တန္း၊အေတြ႔အၾကဳံ(မလုိ)၊အသက္(၂၃-၂၇)ႏွစ္အတြင္း …
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *